Uploaded by User6474

KOLOS DZEHTSIARYK

advertisement
Egor Dzehtsiaryk 84776, BN 2 rok, 2021
1.Edward Pałyga
2.
3. Organami sprawującym politykę zagraniczną w Rzeczpospolitej Polsce zgodnie z Konstytucją
RP jest Prezydent RP oraz Prezes Rady Ministrów z rządem i właściwy minister.
4. Konwencja wiedeńska-(Vienna Convention on Diplomatic Relations) sporządzonej w
Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji
Narodów Zjednoczonych dnia 19 kwietnia 1965 r.
Data ratyfikacji – 26 luty 1965 r.
5. wydział / zespół prezydialny
6. Listy kanclerskie to pisma głowy państwa, a listy gabinetowe wystawiane są dla ministra.
7. Kinezyka bada język ciała, jego pozę, gesty i mimikę. Dla pracy dyplomaty wynika z
możliwości ujawnienia, czy przekaz języka ciała jest zgodny z wypowiedzią słowną, czy też,
odwrotnie, zaprzecza jej. Głównymi składnikami języka ciała są: postawa, jaką bezwiednie
przyjmuje człowiek, stojąc lub siedząc, sposób patrzenia, ruchy rąk i nóg. Zgarbiona sylwetka
wskazuje na strach, brak pewności siebie. Ręce splecione z tyłu są gestem przywódczym, do
którego daje prawo wyższy status społeczny Ramiona skrzyżowane na piersi, podobnie jak
skrzyżowanie nóg, oznaczają niedostępność.
8. stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji o prawidłowej kolejności ich powitania,
przedstawiania, zajmowania miejsc, czy przemawiania.
9. Sposób przeprowadzenia konferencji, wystapienie ambasadora jak równy z równym
10. śmierci urzędującej głowy państwa, klęski żywiołowej/tragicznej katastrofy, solidarności
międzynarodowej.
11. Co jest istotą pogrzebu państwowego? (dwa elementy) Mianem pogrzebu państwowego
określa się każdą uroczystość żałobną przeprowadzoną na koszt państwa z udziałem honorowej
asysty wojskowej. Oczywiście najpierw brana jest pod uwagę wola zmarłego i rodziny, a dopiero
potem decyduje się o formie i zakresie ochodów i żałoby.
12. Ujednolicenie rang dyplomatycznych, aby umożliwić jasne wyznaczenie starszeństwa pośród
dyplomatów i zrównanie ich w przywilejach.
-Ujednolicenie zasad opracowywania i podpisywania umów.
-Ujednolicenie sposobu ich przyjmowania zrywające z praktyką różnicowania w zależności od
siły więzów dynastycznych.
13. Z tradycji Rosyjskiej oraz Austro-Węgierskiej z dwóch najbardziej wyrafinowanych dworów
Europy – petersburskim oraz wiedeńskim
14. Państwa, jako suwerenne podmioty prawa międzynarodowego, i ich oficjalni przedstawiciele
prowadzą między sobą wymianę pism, którą określa się
mianem korespondencji dyplomatycznej (ang. diplomatic correspondance,
franc. correspondance diplomatique).
15. 195 podmiotów. Mój numer albumu 84776, więc 76--Królestwo Kambodży. W ostatnich
latach kontakty polityczne z Kambodżą były ograniczone. Dialog polityczny realizowany był
głównie przy okazji spotkań wielostronnych. Najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie.
16. 7 stycznia -- Święto Zwycięstwa nad Ludobójczym Reżimem
17.
18. Rumunia, Albania, Rosja, Ukraina
19. Zwyczajowa audiencja u głowy państwa obcego ambasadora opuszczającego placówkę po
wypełnieniu misji, określana mianem audience de congé, jest pozbawiona oprawy ceremonialnej
i ogranicza się do rozmowy, czasem dość osobistej.
20. Odznaka została ustanowiona 5 listopada 2009 jako zaszczytne honorowe wyróżnienie
nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą
pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Nadawana przez Ministra Spraw Zagranicznych.
21. Pierwszeństwo zabrania głosu przypada gospodarzowi, który wita zaproszonych gości i
zgromadzonych. W Polsce pierwszeństwo głosu w uroczystościach publicznych ma prezydent.
22. Na czas żałoby narodowej odwołuje się wszystkie imprezy rozrywkowe, spektakle
komediowe i przyjęcia dyplomatyczne, zmienia program telewizji i radia publicznego,
wprowadza się zakaz sprzedaży alkoholu, a wyjątkowo ogłasza dzień wolny od pracy.
23. Pierwszeństwo zabrania głosu przypada gospodarzowi, który wita zaproszonych gości i
zgromadzonych. W Polsce pierwszeństwo głosu w uroczystościach publicznych ma prezydent.
24. Ambasador Mosbacher w oficjalnym liście źle napisała nazwisko Premiera Morawieckiego
oraz Ministra Brudzińskiego, a także pomyliła range przy premierze Morawieckim.
25.Na wniosek Tymczasowej Rady w 1993 roku Orderem Orła Białego, jako pierwszy w
powojennej Polsce odznaczony został Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II
Download