Document

advertisement
Krótka historia
matematycznych
odkryć
Ok. 1800 p.n.e.
• Datowane na ten okres
babilońskie tablice wyjaśniają, jak
rozwiązywać równania
kwadratowe.
Ok. 1650 r. p.n.e.
• Papirus Rhinda, starożytny zwój
znajdujący się obecnie w British
Museum, podaje pierwsze
dokładniejsze przybliżenie liczby
π jako 256 podzielone przez 81.
ok. 500 r. p.n.e.
• Pitagoras z Samos formułuje
słynne twierdzenie o trójkątach
prostokątnych: kwadrat
przeciwprostokątnej jest równy
sumie kwadratów
przyprostokątnych.
II w. n.e.
• Ptolemeusz rozwija
trygonometrię i wykorzystuje ją w
astronomii.
VII w. n.e.
• Hinduski matematyk
Brahmagupta tworzy pierwszy
znany tekst, w którym zero
traktowane jest jak odrębna
liczba
XIII w.
• Włoski matematyk Fibonacci jako
pierwszy w Europie stosuje
arabsko-hinduskie cyfry. W 1299
roku władze Florencji „zakazują”
używania zera.
XV w.
• Hinduski matematyk Madhava z
Sangamagramma odkrywa wzór
na liczbę π. Dowód na
niewymierność tej liczby podał
J. H. Lambert dopiero w 1761 r
XVII w.
• Rene Descartes tworzy geometrię
kartezjańską, która przekłada
geometrię na język liczb – to teoria
leżąca u podstaw nawigacji
satelitarnej. Izaak Newton i Gottfried
Leibniz kładą fundamenty pod
rachunek całkowy i różniczkowy.
1637 r
• Pierre de Fermat formułuje swoje
Wielkie Twierdzenie, które głosi:
„Jeżeli liczba naturalna n jest większa
od 2, równanie an + bn = cn, nie ma
rozwiązań dla niezerowych liczb
naturalnych a, b i c”. Zostało ono
udowodnione dopiero w 1994 roku
1735 r
• Leonhard Euler podaje nowy wzór:
Wzór ten przyczynił się do nowych
odkryć dotyczących liczb pierwszych.
1792 r
• Piętnastoletni Carl Friedrich
Gauss podaje wzór liczenia
prawdopodobieństwa, że dana
liczba jest liczbą pierwszą.
1854 r
• Bernhard Riemann odkrywa
hiperprzestrzeń, obliczenia
geometryczne w więcej niż trzech
wymiarach.
1874 r
• Niemiecki matematyk Georg
Cantor dowodzi, że jest wiele
różnych rodzajów
nieskończoności.
Download