Uchwała nr 6 Zarzadu ZZ HUTNIK

advertisement
UCHWAŁA
NR. 6/2016 ZARZĄDU
HUTNIK Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A
Dąbrowa Górnicza 22.01.2016 r.
Zarząd Związku Zawodowego HUTNIK Pracowników ArcelorMittal Poland S.A ,
wypełniając zapisy Statutu Związku oraz Ordynacji Wyborczej przyjętej Uchwałą Nr. 3/2016
w dnia 22.01.2016 r. postanawia powołać następujące Zarządy Oddziałów AMP S.A Związku
Zawodowego HUTNIK :
1. Zarząd Związku Zawodowego HUTNIK ArcelorMittal Poland S.A - Oddział Dąbrowa
Górnicza.
2. Zarząd Związku Zawodowego HUTNIK ArcelorMittal Poland S.A – Oddział Sosnowiec.
3. Zarząd Związku Zawodowego HUTNIK ArcelorMittal Poland S.A – Oddział
Świętochłowice.
4. Zarząd Związku postanawia o każdorazowym powołaniu Zarządu Oddziału w innej niż
wyszczególniona w punktach 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały lokalizacji oddziału AMP S.A
w przypadku powstania w tym oddziale struktury Związku Zawodowego HUTNIK.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za przyjęciem Uchwały głosowało
……………………………… Członków Zarządu.
Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało …………………………….. Członków Zarządu.
Wstrzymało się od głosu
……………………………… Członków Zarządu.
Podpisy Członków Komisji Skrutacyjnej :
Download