Uchwała nr 7 Zarzadu ZZ HUTNIK

advertisement
UCHWAŁA
NR. 7/2016 ZARZĄDU
HUTNIK Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A
Dąbrowa Górnicza 22.01.2016 r.
Zarząd Związku Zawodowego HUTNIK Pracowników ArcelorMittal Poland S.A ,
wypełniając zapisy Statutu Związku oraz Ordynacji Wyborczej przyjętej Uchwałą Nr. 3/2016
w dnia 22.01.2016 r. postanawia powołać następujące Zarządy Wydziałowe w
poszczególnych Oddziałach AMP S.A Związku Zawodowego HUTNIK :
I. Oddział Dąbrowa Górnicza Związku Zawodowego HUTNIK ArcelorMittal Poland S.A
1. Zarząd Wydziału Wielkich Pieców
- PPD
2. Zarząd Wydziału Stalownii
- PSD
3. Zarząd Wydziału Walcowni Dużej
- DWG
4. Zarząd Wydziału Walcowni Średniej
- DWS
5. Zarząd Wydziału Energetycznego
- PED
6. Zarząd Pionu Zakupy
- ZD
7. Zarząd Działu Kontrola Jakości
- GJ
8. Zarząd Wydziału Centrala
- UNIT
9. Zarząd Wydziałów Pozostałych
- POZ
10. Zarząd Spółki Kolprem Sp. z o.o
- KOLPREM
11. Zarząd Spółki Tameh Polska Sp. z o.o
- TAMEH
12. Zarząd Spółki Wipro Sp. z o.o
- WIPRO
13. Zarząd Spółki SSC Sp. z o.o
- SSC
14. Zarząd Spółek Pozostałych
- SPOZ
15. Zarząd Koła Emerytów
- EMERYCI
II. Oddział Sosnowiec Związku Zawodowego HUTNIK ArcelorMittal Poland S.A.
1. Zarząd Wydziału DHC 1.
2. Zarząd Wydziału DHC 2.
3. Zarząd Wydziału DHC 3.
4. Zarząd Wydziału DHC 4.
5. Zarząd Wydziału DHC 5.
6. Zarząd Wydziału Administracja.
7. Zarząd Koła Seniora.
III. Oddział Świętochłowice Związku Zawodowego HUTNIK ArcelorMittal Poland S.A
1. Zarząd Wydziału BHF 1.
2. Zarząd Wydziału BHF 2.
IV. Zarząd Związku postanawia o każdorazowym powołaniu Zarządów Wydziałowych
w innej niż wyszczególniona w punktach 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały lokalizacji oddziału
AMP S.A, w przypadku powstania w tym oddziale struktury Związku Zawodowego
HUTNIK.
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za przyjęciem Uchwały głosowało
……………………………… Członków Zarządu.
Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało …………………………….. Członków Zarządu.
Wstrzymało się od głosu
……………………………… Członków Zarządu.
Podpisy Członków Komisji Skrutacyjnej :
Download