Zarządzenie Nr …

advertisement
Załącznik do
Zarządzenia Nr 141
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 12 czerwca 2009 roku
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁU OBSŁUGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin organizacyjny Wydziału Organizacji i Kadr zwany dalej „regulaminem” określa:
1) zakres działania Wydziału,
2) strukturę organizacyjną i symbole używane w korespondencji,
3) podział zadań na poszczególne stanowiska pracy,
4) zasady obiegu dokumentów, znakowania i rejestracji oraz podpisywania pism i decyzji,
5) zasady sprawowania kontroli wewnętrznej,
6) postanowienia końcowe.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU
§2
Do podstawowych zadań działania Wydziału Obsługi Funduszy Europejskich należą sprawy
z
zakresu
pozyskiwania
zewnętrznych
źródeł
finansowania,
wdrażania
i monitorowania programów współfinansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej,
w tym:
1) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych
Miasta poprzez wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych ze
środków
Unii
Europejskiej,
zwłaszcza
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Spójności,
2) przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
3) poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych pozaunijnych środków finansowych
na realizacje zadań inwestycyjnych Miasta,
4) koordynacja działań w zakresie wykorzystania środków europejskich na rozwój sfery
społecznej, w szczególności pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego,
5) współpraca z podmiotami realizującymi projekty,
6) koordynacja komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania
środków, realizacji i rozliczania projektów miękkich współfinansowanych ze źródeł
zewnętrznych.
ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU
I SYMBOLE UŻYWANE W KORESPONDENCJI
§3
1. Wydziałem kieruje Dyrektor.
2. W czasie nieobecności Dyrektora wszystkie jego zadania i kompetencje realizuje
Zastępca Dyrektora.
§4
W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
1) Dyrektor Wydziału – OF
2) Zastępca Dyrektora Wydziału – OF.Z
3) stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich i spraw organizacyjnych – OF.S
4) stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich – OF. a
5) stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich – OF. b
6) stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich – OF. c
7) stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich – OF. d
8) stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich – OF. e
9) stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich – OF. f
10) stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich – OF. g
11) stanowisko ds. obsługi nieinwestycyjnych funduszy europejskich – OF. h
ROZDZIAŁ IV
PODZIAŁ ZADAŃ NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY
§6
1. Dyrektor odpowiada za całokształt działań Wydziału i wykonuje obowiązki określone
szczegółowym zakresem czynności.
2. Zastępca Dyrektora Wydziału koordynuje i nadzoruje prace dotyczące pozyskiwania
funduszy strukturalnych.
3. Stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich oraz spraw organizacyjnych
odpowiada za:
1) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań
inwestycyjnych
Miasta
współfinansowanych
poprzez
ze
wdrażanie
środków
Unii
programów
operacyjnych
Europejskiej,
zwłaszcza
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności,
2) przygotowanie
wniosków
aplikacyjnych
do
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
3) poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych pozaunijnych środków
finansowych na realizacje zadań inwestycyjnych Miasta,
4) współpracę z podmiotami realizującymi projekty,
5) prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Wydziału,
6) zaopatrywanie pracowników wydziału w materiały biurowe,
7)
prowadzenie miesięcznych i rocznych kart czasu pracy,
8)
prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach pracy, odpracowań czasu
nieprzepracowanego,
ewidencji wyjść w sprawach osobistych,
listy
obecności,
9)
prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych,
10) rejestrowanie przychodzących pism i przekazywanie ich do dekretacji
Dyrektora Wydziału.
4. Stanowisko ds. obsługi funduszy europejskich odpowiada za:
1) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań
inwestycyjnych
Miasta
poprzez
wdrażanie
programów
operacyjnych
współfinansowanych
ze
środków
Unii
Europejskiej,
zwłaszcza
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności,
2) przygotowanie
wniosków
aplikacyjnych
do
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
3) poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych pozaunijnych środków
finansowych na realizacje zadań inwestycyjnych Miasta,
4) współpracę z podmiotami realizującymi projekty.
5. Stanowisko ds. obsługi nieinwestycyjnych funduszy europejskich odpowiada za:
1) pozyskiwanie
zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań
nieinwestycyjnych Miasta poprzez wdrażanie programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza Europejskiego
Funduszu Społecznego,
2) przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
3) poszukiwanie
oraz
pozyskiwanie
zewnętrznych
pozaunijnych
środków
finansowych na realizację zadań nieinwestycyjnych Miasta,
4) koordynację działań w zakresie wykorzystania środków europejskich na
rozwój sfery społecznej, w szczególności pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
5) współpracę z podmiotami realizującymi projekty,
6) koordynację
pozyskiwania
komórek
środków,
organizacyjnych
realizacji
i
Urzędu
rozliczania
Miasta
w
zakresie
projektów
miękkich
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
6. Podział zadań i uprawnień poszczególnych pracowników określają ich indywidualne
zakresy czynności.
§7
Do obowiązków pracowników Wydziału, bez względu na zajmowane stanowisko
i wykonywane zadania należy:
1) Utrzymywanie systematycznych kontaktów z innymi pracownikami Wydziału oraz
współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przepływu
informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.
2) Samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy oraz przestrzeganie
ustalonych procedur kontroli finansowej.
3) Sygnalizowanie
bezpośredniemu
przełożonemu
o
wszelkich
trudnościach
i niedociągnięciach w funkcjonowaniu Wydziału bądź Urzędu.
4) Uprzejme traktowanie, dokładne informowanie interesantów oraz służenie im radą
i pomocą.
5) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, występowanie z inicjatywą i wnioskami
dotyczącymi usprawnienia pracy Wydziału.
6) Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, tajemnicy służbowej,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządku i dyscypliny pracy.
7) Dbałość o powierzone mienie Urzędu.
8) Przestrzeganie i stosowanie procedur ISO 9001-2008.
9) Umieszczanie
informacji
publicznej
na
stronie
BIP
przez
upoważnionych
pracowników.
§8
Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych pracowników i zasady zastępstw
określają indywidualnie ustalone zakresy czynności.
ROZDZIAŁ V
ZASADY OBIEGU DOKUMENTÓW, ZNAKOWANIA I REJESTRACJI
ORAZ PODPISYWANIA PISM I DECYZJI
§9
1. Pracownicy Wydziału przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych zobowiązani są
przestrzegać postanowień Instrukcji Kancelaryjnej.
2. Przy wykonywaniu zadań Wydział stosuje zatwierdzoną dokumentację Systemu
Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2008.
§ 10
1. Korespondencja wpływająca do Wydziału, w tym zarejestrowana w elektronicznym
systemie obiegu dokumentów poddana zostaje następującej procedurze:
1) ostemplowaniu pieczęcią wpływu,
2) zadekretowaniu przez Dyrektora Wydziału ,
3) przekazaniu merytorycznie wskazanemu w dekretacji pracownikowi.
2. Korespondencja wychodząca z Wydziału (poprawnie sporządzona i podpisana)
przekazywana jest do Kancelarii Urzędu.
§ 11
1. W
Wydziale
obowiązuje
bezdziennikowy
system
kancelaryjny,
oparty
na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
2. Dekretacja korespondencji winna być dokonywana z uwzględnieniem symboli
określonych w § 4 niniejszego regulaminu.
§ 12
1. Dyrektor Wydziału podpisuje
nie zastrzeżone do podpisu Prezydenta,
-
Zastępców Prezydenta – pisma wynikające z zakresu działania Wydziału oraz
indywidualnych upoważnień Prezydenta.
2. Pracownicy Wydziału podpisują pisma zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z
zakresów czynności lub zgodnie z odrębnymi innymi upoważnieniami.
ROZDZAŁ VI
ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
§ 13
1. Celem
kontroli
wewnętrznej
jest
badanie
prawidłowości
realizacji
zadań
i efektywności działania komórki organizacyjnej.
2. Kontrolę wewnętrzną w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległym
wykonują:
1) dyrektor komórki organizacyjnej,
2) zastępca dyrektora,
3. Kontrolę
funkcjonalną
aprobowanie
projektów
sprawuje
pism
dyrektor
komórki
sporządzanych
przez
organizacyjnej
poprzez
pracowników
komórki,
związanych z realizacją zadań komórki, odpowiednio w formie „parafy” lub podpisu
pod treścią pisma.
4. Każdy pracownik komórki organizacyjnej dokonuje samokontroli w zakresie realizacji
zadań wynikających z jego zakresu czynności.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych pracowników i zasady zastępstw
określają indywidualnie ustalone zakresy czynności.
§ 15
1. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane jedynie w trybie
przewidzianym dla jego ustalenia.
2. Wszyscy pracownicy Wydziału mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem
i fakt ten poświadczyć własnoręcznym podpisem.
Download