w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Mławie

advertisement
Uchwała Nr XXIX/197/2009
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w
sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2008r.
Na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1592 ze zm.)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) Rada Powiatu
Mławskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu dokumentów
w Mławie na które składają się :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
przedstawionych przez
Dyrektora
SPZOZ
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r.
Rachunek zysków i strat sporządzony za 2008r.
Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu własnym )
Rachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2008
zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mławie za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Witold Okumski
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2008r.
Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości
( Dz. U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm. ) roczne sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie podlega
zatwierdzeniu przez organ założycielski.
Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe badane jest przez
biegłego rewidenta. Zgodnie z zawartą umową biegły rewident
do 6 kwietnia 2009r. dokonał badania
Rocznego Sprawozdania
Finansowego SPZOZ w Mławie za 2008r. na które składają się następujące
dokumenty finansowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans jednostki na dzień 31.12.2008r.
Rachunek zysków i strat za 2008r.
Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) własnym
Rachunek przepływów finansowych
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Raport z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2008r. wraz z Opinią Biegłego
Rewidenta oraz Sprawozdanie Finansowe zostały po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Radę Społeczną SPZOZ w Mławie przekazane do
zatwierdzenia przez Radę Powiatu Mławskiego.
Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.
Download