Zasady naboru pracowników Starostwa Powiatowego w Łobzie

advertisement
Zasady naboru pracowników
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej ważnymi informacjami dla
wszystkich zainteresowanych pracą w Starostwie Powiatowym w Łobzie
I. Zasady naboru
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Łobzie prowadzony jest
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 902).
Art. 6 ustawy [Wymogi zatrudnienia]
1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym
stanowisku.
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może
być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku
urzędniczym, doradcy lub asystenta może być osoba, która spełnia wymagania określone w
ust. 1 oraz dodatkowo:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na
kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone
w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata
działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym.
Art. 30 ustawy [Zakaz wykonywania niektórych zajęć]
1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub
związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących
uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych
z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek
z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia,
stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.
2. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Starostwie jest otwarty
i konkurencyjny.
3. Dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze można składać osobiście lub
listownie.
4. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Starostwa.
5. Proces naboru kandydatów na stanowiska pracy w Starostwie przeprowadza się w trzech
etapach:



etap pierwszy - polega na dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych
otrzymanych od kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań
określonych w ogłoszeniu;
etap drugi - polega na przeprowadzeniu testu wiedzy, którego zakres ustala komisja
rekrutacyjna. Po przeprowadzonym teście, na rozmowy kwalifikacyjne należy zaprosić
nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. W przypadku mniejszej ilości biorących
udział w teście, należy zaprosić wszystkich kandydatów; Jeżeli w jednostce wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie osób, o których mowa w zdaniu drugim.
etap trzeci - polega na przeprowadzeniu z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Etap drugi procesu naboru może zostać decyzją przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
pominięty w przypadku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ze wszystkimi
kandydatami.
7. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze
niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
określone w ogłoszeniu, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce
organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie
Informacji Publicznej.
8. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do
zatrudnienia żadnego kandydata. Informacja, o której mowa, zawiera:




nazwę i adres organizatora konkursu, w której był prowadzony nabór;
określenie stanowiska pracy;
imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania;
uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata.
9. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród
najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
10. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Jeżeli zachodzi konieczność
zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca
może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony,
obejmujący czas tej nieobecności. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na
stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach,
o których mowa w art. 2 ustawy, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż
6 miesięcy. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, o której mowa w ust. 2, rozumie
się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2, na
czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby
przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
11. Dane osobowe kandydatów do pracy, podawane w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na
wolne stanowisko pracy, są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Łobzie, w celu
rekrutacji. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Kandydaci do pracy, którzy podają swoje dane osobowe w
zakresie większym niż wymaga tego przepis art. 221 Kodeksu Pracy, podają je dobrowolnie.
W odniesieniu do tych dodatkowych danych, niezbędne jest wyrażenie przez kandydata na
piśmie zgody na ich przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na częste błędy
w oświadczeniach dołączanych do ofert pracy zalecamy skorzystanie z poniższych wzorów
dokumentów.
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
12. Aplikacja kandydata do pracy bez podpisanego własnoręcznie oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści
nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
13. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru
w każdym czasie i bez podania przyczyn.
14. Starostwo Powiatowe w Łobzie nie prowadzi bazy danych kandydatów do pracy. Oferty
pracy należy składać każdorazowo, jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie. Wszystkie
aplikacje nadesłane poza ogłoszeniem będą niszczone.
15. Nie należy składać jako załączników do C.V i Listu Motywacyjnego żadnych oryginałów
dokumentów.
II. Na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację:
W ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym określane są m.in.
warunki pracy, konieczne i dodatkowe wymagania związane z konkretnym stanowiskiem pracy
oraz niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych
w ogłoszeniu. Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertę, zwrócili Państwo uwagę na
poniższe kwestie:
Właściwe dokumentowanie spełniania wymagań dotyczących:
1. doświadczenia zawodowego lub stażu pracy.
Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie
stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, na czas wykonania
określonej pracy), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu
zatrudnienia.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania
pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności
gospodarczej itp. Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.
W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj
wymaganego doświadczenia/stażu pracy, w szczególności poprzez dołączenie kopii: świadectw
pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, ocen
okresowych, opinii czy referencji.
2. wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie to wymóg konieczny. Jeżeli zatem na
danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie wykształcenia kierunkowego, np.
prawniczego, kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię
dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia, np. kopię dyplomu
potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku prawo. Na osobie składającej aplikację
spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie
potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia - dotyczy to przede wszystkim dyplomów
uzyskanych na zagranicznych uczelniach, zwłaszcza jeśli ogłoszenie zawiera wymóg
wykształcenia kierunkowego.
3. znajomości języka obcego
Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego i w ogłoszeniu
podano ten wymóg jako niezbędny albo dodatkowy, składane oferty powinny zawierać kopie
dokumentów potwierdzających znajomość tego języka na wskazanym poziomie, np. wskazany
w ogłoszeniu poziom B2 - oferta powinna zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu
językowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku gdy znajomość języka obcego na
wskazanym poziomie jest wymogiem niezbędnym, aplikacje niezawierające ww. dokumentów
są eliminowane z dalszych etapów naboru.
4. terminowego składania dokumentów
Ponieważ złożone dokumenty nie są zwracane, wszystkie dokumenty potwierdzające
spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń) należy przekazywać
w postaci kopii.
Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym:
Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone. W przypadku
dokumentów potwierdzających wymagania konieczne ogłoszenia, dołączone tłumaczenie
winno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Jakość przygotowanych dokumentów
Realizacja zadań wymaga od zatrudnionych w Starostwie pracowników - oprócz kompetencji
merytorycznych - również biegłości w komunikacji pisemnej, przejawiającej się m.in.
umiejętnością bezbłędnego sporządzania dokumentów urzędowych. Niezbędne cechy to także
staranność oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji. W związku z tym podczas
naborów weryfikowane mogą być również:



kompetencje językowe kandydatów (m.in. zachowanie reguł ortografii, a także poprawność
gramatyczno-stylistyczna formułowanych wypowiedzi),
umiejętność rozumienia przekazu pisemnego (dot. to m.in. błędów w oświadczeniach
składanych przez kandydatów),
umiejętność poprawnego tworzenia pism urzędowych i pozyskiwania publicznie
dostępnych informacji (dyskwalifikujące są np. błędy w nazwach własnych, określeniach
funkcji i nazwiskach).
Najczęściej popełniane błędy, to:





nieprawidłowa treść oświadczenia dotycząca przetwarzania danych osobowych lub
brak podpisu pod oświadczeniem;
brak dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
brak dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub staż
pracy, w tym ich długość i rodzaj oraz brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe koniecznych do wykonywania oferowanej pracy;
brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, studiów podyplomowych,
posiadanie uprawnień - jeżeli wymóg ich posiadania wynika z ogłoszenia;
aplikacje składane/wysłane/uzupełniane po terminie.
Download