Kryteria naboru kandydatów do pracy.

advertisement
_____________JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4938_____________
SZTAB
PROCEDURY NABORU
KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY
W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4938
RADOM
__________________________________________________________
2015
Wprowadzenie
Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie zasad zatrudnienia pracowników
w Jednostce Wojskowej Nr 4938 na wolne stanowiska pracy.
Kryteria naboru kandydatów do pracy, a następnie selekcji uzależniony jest
nie tylko od struktury organizacyjnej jednostki, jej wielkości, charakteru
organizacji, ale przede wszystkim od typu wakującego stanowiska.
Ważnym elementem pracodawcy jest poszukiwanie nowych pracowników.
Pracodawca pragnie bowiem przyjąć do pracy jak najodpowiedniejszego
kandydata, który nie tylko będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, ale i wpisze
się osobowościowo w strukturę jednostki.
Kolejnym kluczowym etapem podczas poszukiwania pracownika jest selekcja.
Dla pracodawcy jest to etap, podczas którego zostają podejmowane decyzje,
który z ubiegających się kandydatów do pracy jest najodpowiedniejszy. Jest to
proces bardzo zróżnicowany, może być krótki, ograniczający się tylko do
przejrzenia i dokładnego przeczytania dokumentów aplikacyjnych i na tej
podstawie przyjęcia osoby do pracy, a może być to proces dłuższy, zawierający
też rozmowę kwalifikacyjną i inne techniki służące wyłonieniu najlepszych osób.
Zasady zatrudnienia pracowników określone w procedurach dotyczą również
zatrudnienia pracowników na zastępstwo za pracowników, których nieobecność
została spowodowana chorobą, macierzyństwem lub innym zdarzeniem losowym
i trwa powyżej 33 dni.
§1
Powołanie komisji rekrutacyjnej
1. W celu realizacji procedur związanych z naborem pracowników na
wolne
stanowisko pracy powołana jest komisja rekrutacyjna.
2. Skład komisji rekrutacyjnej :
przewodniczący komisji
- zastępca dowódcy bazy lub szef sztabu bazy
lub szef logistyki;
sekretarz – starszy specjalista sekcji personalnej
członkowie – kierownik wnioskującej komórki wewnętrznej lub osoba przez
niego upoważniona
- szef sekcji personalnej
- główny księgowy – szef finansów
3. Komisja każdorazowo ustala kryteria oceny kandydata w zależności od
stanowiska na które przeprowadzony jest nabór.
4. Komisja działa aż do zakończenia procedury naboru.
§2
Wszczęcie procedury zatrudnienia na wolne stanowisko pracy
1. Dowódcy, szefowie i kierownicy komórek wewnętrznych zobowiązani są do
stałego prognozowania i monitorowania wakatów i potrzeb kadrowych
mogących wystąpić w niedalekiej przyszłości.
2. Podstawowym zadaniem przełożonego jest opracowanie koniecznych
oraz dodatkowych wymagań, a także zakresu zadań na stanowisku,
którego dotyczy nabór.
3. Dla w/w wymagań komisja rekrutacyjna przygotowuje profil wymagań
i kwalifikacji zgodnie z kodeksem pracy oraz Ponadzakładowego Układu
Zborowego
Pracy
dla
Pracowników
Wojskowych
Jednostek
Organizacyjnych Sfery Budżetowej.
4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej zatwierdza treść opracowanego
ogłoszenia,
termin
i
miejsce
przeprowadzenia
wstępnej
selekcji
i przekazuje redaktorowi strony internetowej w celu zamieszczenia w/w
ogłoszenia na stronie JW. 4938 a w razie potrzeb w prasie lokalnej lub
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu lub
Grójcu.
w Sochaczewie lub w
§3
Etapy naboru na wolne stanowisko pracy
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
a) Obowiązkowe :
- na stronie internetowej JW. 4938
b) W miarę potrzeb:
- w lokalnej prasie
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, lub w Sochaczewie
lub w Grójcu.
2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych
pracą na wolnym stanowisku w Jednostce.
1) Wykaz dokumentów aplikacyjnych :
a) podanie ( wniosek ) o przyjęcie do pracy,
b) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie,
c) życiorys – curriculum vitae,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
2) Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.
3)
Dokumenty
aplikacyjne
mogą
być
przyjmowane
tylko
po
umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne
stanowisko pracy i tylko w formie pisemnej.
4) Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi:
a) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony
w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego teczki akt
osobowych.
b) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odesłane lub
odbierane osobiście przez zainteresowanych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
1) analiza dokumentów polegająca na zapoznaniu się przez komisję
rekrutacyjną z aplikacją złożoną przez kandydata;
2) analiza dokumentów ma na celu
porównanie danych zawartych
w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu;
3) ocenie podlega :
- kwalifikacje
- wykształcenie
- doświadczenie zawodowe
- dotychczasowy przebieg pracy
- umiejętności
- predyspozycje zawodowe
- cechy osobowości.
4) wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie przydatności
kandydata do pracy na wolnym stanowisku w jednostce.
4.Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
5.Powiadomienie
telefoniczne
lub
pisemne
kandydatów
o
terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Selekcja końcowa kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna.
1) celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego
kontaktu
z
kandydatem
i
weryfikacja
informacji
zawartych
w aplikacji;
2) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna;
3) z kandydatem wybranym przez komisję rekrutacyjną ostateczną
rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza przewodniczący komisji lub
dowódca jednostki i podejmuje decyzję o ewentualnym zatrudnieniu
lub niezatrudnieniu kandydata.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
1) kandydat wyłoniony w drodze naboru , przed zawarciem umowy
o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
a)
oryginały
(do
wglądu)
świadectw
zaświadczeń;
b) zaświadczenie o niekaralności;
pracy,
dyplomów
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na
danym stanowisku;
2) nie złożenie dokumentów wymienionych w ppkt. 1 skutkuje nie
zawarciem umowy o pracę;
3) dokumenty, o których mowa w ppkt. 1 podlegają włączeniu do akt
osobowych.
8. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko
pracy.
1) Starszy specjalista sekcji personalnej – sekretarz komisji po
przeprowadzonej
selekcji
sporządza
protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów.
2) Protokół zawiera :
a) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę
kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5
najlepszych
kandydatów
uszeregowanych
według
spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze,
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
c) uzasadnienie wyboru.
Download