WYTYCZNE Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w

advertisement
Człuchów, dnia 15.01.2010 r.
WYTYCZNE
Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie
z dnia 15 stycznia 2010 r.
w sprawie przeprowadzania procesu naboru do korpusu służby
cywilnej
Nabór pracowników do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie
przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr
227, poz.1505).
Osoba odpowiedzialna za organizację naboru kandydatów do pracy
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Człuchowie jest dyrektor generalny urzędu –
komendant.
Za przygotowanie właściwego ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy czynię
odpowiedzialnym referenta prawno-administracyjnego. Ogłoszenie o wolnym
stanowisku pracy powinno być zgodne z wymogami określonymi w ustawie o służbie
cywilnej i powinno zawierać:






nazwę i adres urzędu,
określenie stanowiska pracy,
wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem które z wymagań SA niezbędne, a które
dodatkowe,
zakres zadań wymaganych na stanowisku pracy,
wykaz wymaganych dokumentów,
termin i miejsce składania dokumentów.
Treść ogłoszenia i wskazane w nim wymagania, m. in. wymagane
wykształcenie, posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla
zajmowanego stanowiska (poświadczenie bezpieczeństwa, kursy specjalistyczne)
powinny być zgodne z innymi obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz
z opisem stanowiska pracy.
Informacja o wolnym stanowisku pracy w urzędzie powinna być
rozpowszechniona. Referent prawno-administracyjny zamieszcza ogłoszenie
o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
na tablicach ogłoszeń w budynku nr 1 i budynku nr 2 Wojskowej Komendy
Uzupełnień.
Do przeprowadzenia naboru każdorazowo powołuję komisję rekrutacyjną
w rozkazie dziennym. Członków komisji wyznaczam spośród pracowników i żołnierzy
komendy, z uwzględnieniem posiadanego doświadczenia zawodowego, znajomości
zagadnień związanych z pracą wykonywaną na wolnym stanowisku oraz
posiadanych umiejętności i predyspozycji niezbędnych do prawidłowej oceny
kandydatów.
Wszystkie oferty pracy wpływające do komendy powinny być zarejestrowane
w dzienniku korespondencji wchodzącej i przekazane do komórki kadrowej urzędu.
Po upływie terminu składania ofert, w ramach I etapu naboru - komisja
dokonuje przeglądu wszystkich aplikacji i sprawdza czy spełniają wymogi formalne
określone w art. 4 ustawy o służbie cywilnej.
Komisja odrzuca oferty, które nie posiadają wszystkich dokumentów
wymaganych w ogłoszeniu.
Referent prawno – administracyjny informuje pisemnie kandydatów o fakcie,
iż ich aplikacje nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.
Komisja wyznacza termin II etapu naboru na wolne stanowisko pracy.
Referent prawno-administracyjny zawiadamia kandydatów spełniających wymogi
formalne o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Przed przystąpieniem do kolejnego etapu naboru, przewodniczący komisji
odpowiada za przygotowanie arkusza oceny kandydata na wolne stanowisko , testu
kwalifikacyjnego oraz pytań do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Arkusz oceny powinien zawierać część dotycząca możliwości oceny
kandydata podczas wywiadu strukturalizowanego, a przede wszystkim
autoprezentacji kandydata, dotychczasowego przebiegu jego pracy zawodowej,
motywu
podjęcia
pracy
w
administracji,
cech
osobowościowych
i kultury osobistej kandydata. Każdy obszar rozmowy rekrutacyjnej w części
dotyczącej przeprowadzenia wywiadu z kandydatem punktuje się w skali od 0 do 4
pkt.
Komisja przystępuje do
następujących metod i technik:
drugiego
etapu
naboru
z
uwzględnieniem
1. w przypadku gdy wymagania formalne spełnia więcej niż 50 kandydatów,
komisja:

opracowuje i przeprowadza test kwalifikacyjny zawierający 20 pytań i po
3 odpowiedzi do wyboru na każde pytanie, sprawdzający wiedzę
kandydatów
w zakresie określonym w ogłoszeniu, udzielając za każdą poprawnie
zakreśloną odpowiedź – 1 pkt.
Kandydatów, którzy zdobyli więcej niż 60% punktów zaprasza się do
kolejnego etapu naboru, w którym komisja:

przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną (2 pytania otwarte w formie ustnej)
z wiedzy kandydatów w zakresie określonym w ogłoszeniu. Za każdą
poprawnie udzieloną odpowiedź, komisja przyznaje od 0-3 pkt.
Spośród kandydatów, do kolejnego etapu wyłania się tych, którzy otrzymali
więcej niż 60 % punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi. W kolejnym etapie
naboru, komisja:

ocenia przydatność kandydata do pracy na podstawie sporządzonej przez
kandydata do wyboru: notatki służbowej, udzielenia odpowiedzi na pismo
petenta, sporządzenie pisma do innej instytucji państwowej z zapytaniem.
Komisja przyznaje punkty od 0 do 5.
2. w przypadku gdy wymagania formalne spełnia więcej niż 25 i mniej niż 50
kandydatów, komisja:

opracowuje i przeprowadza test kwalifikacyjny zawierający 20 pytań i po
3 odpowiedzi do wyboru na każde pytanie, sprawdzający wiedzę
kandydatów
w zakresie określonym w ogłoszeniu, udzielając za każdą poprawnie
zakreśloną odpowiedź – 1 pkt.
Kandydatów, którzy zdobyli więcej niż 60% punktów zaprasza się do
kolejnego etapu naboru, w którym komisja:

przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną (2 pytania otwarte w formie ustnej)
z wiedzy kandydatów w zakresie określonym w ogłoszeniu. Za każdą
poprawnie udzieloną odpowiedź, komisja przyznaje od 0-3 pkt.
3. w przypadku gdy wymagania formalne spełnia więcej mniej niż 25
kandydatów, komisja:

opracowuje i przeprowadza test kwalifikacyjny zawierający 20 pytań i po
3 odpowiedzi do wyboru na każde pytanie, sprawdzający wiedzę
kandydatów
w zakresie określonym w ogłoszeniu, udzielając za każdą poprawnie
zakreśloną odpowiedź – 1 pkt.
lub

przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną (2 pytania otwarte w formie ustnej)
z wiedzy kandydatów w zakresie określonym w ogłoszeniu. Za każdą
poprawnie udzieloną odpowiedź, komisja przyznaje od 0-3 pkt.
W powyższych przypadkach o wyłonieniu najlepszego kandydata decyduje
ilość punktów przyznanych przez członków komisji po przejściu wszystkich etapów
naboru oraz punkty przyznane za pozostałe informacje o kandydacie uzyskane
podczas przeprowadzonego wywiadu strukturalizowanego.
O wynikach naboru komisja powiadamia komendanta. Referent prawnoadministracyjny
informuje
pisemnie
kandydatów
o
wynikach
naboru,
z uwzględnieniem informacji czy kandydat został wybrany na wolne stanowisko czy
nie.
Z procedury naboru kandydata na wolne stanowisko pracy, komisja sporządza
protokół i przedstawia go komendantowi do zatwierdzenia. Protokół powinien
zawierać:





określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzony nabór, liczbę
kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych
kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymogów
określonych w ogłoszeniu o naborze,
liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert nie spełniających wymagań
formalnych ,
informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
uzasadnienie dokonanego wyboru,
skład komisji przeprowadzającej nabór.
Po zatwierdzeniu przez komendanta wyłonionego kandydata na wolne
stanowisko pracy, referent prawno – administracyjny zamieszcza wyniki tego naboru
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na
tablicach ogłoszeń w budynku nr 1 i budynku nr 2 Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem podpisuje się umowę o pracę na
czas określony. W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez wybranego
kandydata, zatrudnia się kandydata, kolejnego z listy ujętej w protokole. Dokumenty
pozostałych kandydatów przechowuje się w komendzie przez okres 3 miesięcy od
dnia ukończenia naboru. Po upływie tego terminu należy je komisyjnie zniszczyć.
Członkowie komisji powołanej do przeprowadzenia naboru maja
obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od kandydatów
w trakcie procedury naboru.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
(-) ppłk mgr inż. Ireneusz STOSIK
Download