Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015
Dyrektora PSSE w Olsztynie
z dnia 30 marca 2015 r.
REGULAMIN NABORU
NA WOLNE STANOWISKA PRACY
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W OLSZTYNIE
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1.
2.
Celem Regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Państwowej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Olsztynie, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór, z zastosowaniem
przejrzystych kryteriów i równego dostępu do pracy na wolne stanowiska pracy w drodze
postępowania rekrutacyjnego.
Niniejszy Regulamin nie obejmuje rekrutacji:
1) stanowisk technicznych i obsługi,
2) stanowisk obsadzanych w ramach wewnętrznego ruchu kadrowego - wewnętrznej rekrutacji
– spowodowanego zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami.
3) pracowników zatrudnianych na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora PSSE w Olsztynie,
2) kandydatach – należy przez to rozumieć osoby, które zgłosiły swoje przystąpienie do naboru na
wolne stanowiska pracy,
3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną powołaną w celu przeprowadzenia
naboru,
4) Członkach Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Komisji
Rekrutacyjnej, członków Komisji i sekretarza Komisji.
§3
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska
pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej są:
1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych
na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. Nr 48, poz.
283);
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji
w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683);
Rozdział II
Podstawowe zasady naboru
§4
Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko pracy, podejmuje Dyrektor:
1) w przypadku kierowniczego stanowiska urzędniczego lub samodzielnego stanowiska pracy
– z własnej inicjatywy;
2) w przypadku stanowiska urzędniczego – na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 winien być przekazany z co najmniej miesięcznym,
wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki
organizacyjnej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora, wniosek o którym mowa
w ust. 2 może być przekazany bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) określenie stanowiska, na które prowadzony będzie nabór;
2) wymiar czasu pracy;
3) wymagania kwalifikacyjne niezbędne do objęcia stanowiska;
4) proponowany termin zatrudnienia;
5) uzasadnienie potrzeby zatrudnienia.
5. Do wniosku należy załączyć opis stanowiska oraz zakres obowiązków.
6. W przypadku przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze lub samodzielne stanowisko pracy,
opis stanowiska oraz zakres obowiązków przygotowuje Kierownik Oddziału EkonomicznoAdministracyjnego.
7. Opis stanowiska pracy zawiera między innymi:
1) dokładne określenie celów i zakresu obowiązków wykonywanych na danym stanowisku
pracy,
2) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich
są niezbędne, a które dodatkowe w zakresie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia
zawodowego,
3) określenie zakresu uprawnień służących do wykonywania zadań,
4) określenie odpowiedzialności.
8. Zakres obowiązków zawiera szczegółowy zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku
pracy.
9. Czynności związane z naborem na wolne stanowisko pracy, w tym kierownicze i samodzielne
stanowisko pracy, rozpoczyna się w przypadku, gdy wniosek uzyskał akceptację Dyrektora.
10. Wzór wniosku o przyjęcie nowego pracownika na wolne stanowisko pracy stanowi Załącznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.
ROZDZIAŁ III
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
§5
1.
2.
Nabór na wolne stanowisko pracy, przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana
każdorazowo Zarządzeniem Dyrektora.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
1) Dyrektor lub / i osoba przez niego upoważniona,
3.
2) Kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego
upoważniona,
3) Pracownik Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego, będący jednocześnie Sekretarzem
Komisji.
Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i działa do czasu zakończenia procedury naboru.
ROZDZIAŁ IV
Procedura naboru
§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ogłoszenie o naborze.
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.
Analiza dokumentów aplikacyjnych.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Przeprowadzenie dalszego etapu naboru.
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy.
Informacja o wynikach naboru.
§7
1.
2.
3.
4.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy umieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i na tablicy
informacyjnej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in.: prasie, biurach
pośrednictwa pracy, urzędach pracy.
Ogłoszenie o naborze zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska,
ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Wzór ogłoszenia o naborze stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
§8
1.
2.
3.
4.
Po umieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej,
następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie na wolne stanowisko pracy.
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy
niż 7 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
i umieszczenia na tablicy informacyjnej.
Przez datę złożenia dokumentów rozumie się datę, w której wpłynęły do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
Wykaz dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko pracy, jakie mają być złożone spośród
niżej wymienionych dokumentów określa się w ogłoszeniu o naborze:
1) list motywacyjny;
2) życiorys;
5.
6.
7.
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
5) kserokopie dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych
wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie
na określonym stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być
przyjmowane dopiero po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne
stanowisko pracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej i tylko
w formie pisemnej.
Dokumenty aplikacyjne nie mogą być przyjmowane drogą elektroniczną.
§9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadzany jest w dwóch etapach.
Po upływie terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych, w pierwszym etapie naboru, Komisja
sprawdza, czy złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierają wskazane
w ogłoszeniu o naborze dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 4.
Posprawdzeniu Komisja ustala wykaz kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu naboru,
którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Komisja w porozumieniu z Dyrektorem ustala termin przeprowadzenia drugiego etapu naboru .
Kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do drugiego etapu naboru zawiadamia się telefonicznie
o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, jednocześnie informuje się ich o terminie i miejscu
posiedzenia komisji oraz o rodzaju techniki naboru.
W przypadku niemożliwości zawiadomienia kandydatów, w sposób o którym mowa w ust. 4,
informacja przesyłana jest drogą pocztową, w przypadku gdy nie dokonuje się publikacji listy
kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z prowadzonych czynności telefonicznych sporządza się notatkę służbową zawierającą
następujące informacje:
1) dane osobowe kandydata,
2) numer telefonu kandydata,
3) czas nawiązania rozmowy bądź datę wykonywanych połączeń
4) termin, na który ustalono kolejny etap naboru.
Zawiadomienia pisemnego dokonuje się za potwierdzeniem odbioru.
§ 10
Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej
selekcji można umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i / lub na tablicy informacyjnej listę
kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2.
3.
4.
Lista, o której mowa w ust.1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu
ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
Przykład listy stanowi Załącznik Nr 5.
§ 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Technikami drugiego etapu naboru kandydata na wolne stanowisko pracy, jest test kwalifikacyjny
lub rozmowa kwalifikacyjna albo obie techniki łącznie. O wyborze jednej lub obu technik naboru
rozstrzyga Komisja.
Celem testu kwalifikacyjnego jest m.in. sprawdzenie wiedzy na temat Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, w której kandydat ubiega się o stanowisko oraz sprawdzenie znajomości zadań
określonych w ogłoszeniu o naborze.
Przyjmuje się system punktowy jako sposób oceniania kandydatów w postępowaniu
sprawdzającym.
Za każdą prawidłową odpowiedź w teście kwalifikacyjnym Komisja może przydzielić
kandydatowi 1 punkt.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Podczas rozmowy Komisja
ocenia wiedzę kandydata dotyczącą zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy oraz
predyspozycje kandydata do objęcia stanowiska, którego nabór dotyczy, tj.:
1) predyspozycje kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych
obowiązków,
2) posiadaną wiedzę na temat Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w której kandydat ubiega się
o stanowisko,
3) zakres obowiązków i odpowiedzialności na poprzednio zajmowanych przez kandydata
stanowiskach.
Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Komisja ocenia kandydatów w skali 0 do 10.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej połowy maksymalnej ilości punktów konkurs
nie zostaje rozstrzygnięty.
§ 12
1.
2.
3.
Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji sporządza protokół, który podpisują
członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona,
nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu
wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania
formalne,
3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru,
5) skład komisji przeprowadzającej nabór.
Wzór protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy stanowi Załącznik Nr 3
do niniejszego regulaminu.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Po przeprowadzonym naborze Przewodniczący Komisji przedkłada protokół Dyrektorowi.
§ 13
Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie
doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
Informacja o wyniku umieszcza się na tablicy informacyjnej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Olsztynie oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co
najmniej 3 miesięcy.
Informacja, o której mowa w ust. 2 zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu
cywilnego,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3) albo uzasadnienie
nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze
naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest
zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów
wymienionych w protokole tego naboru. Stosuje się przepisy § 12 ust. 2 i 3 niniejszego
regulaminu.
Wzór informacji o wynikach naboru stanowi Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 4a do niniejszego
regulaminu.
Dokumentację z przebiegu procedury naboru stanowią:
1) wniosek o przyjęcie nowego pracownika,
2) ogłoszenie o naborze,
3) dokumenty aplikacyjne,
4) lista kandydatów spełniających wymagania formalne,
5) test kwalifikacyjny,
6) protokół z przeprowadzonego naboru,
7) informacja o wynikach naboru.
Dokumentację z przebiegu procedury naboru, przechowuje się w Oddziale EkonomicznoAdministracyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
Z kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony.
Decyzję o czasookresie zatrudnienia podejmuje Dyrektor.
§ 14
1.
2.
3.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku naboru, zostaną dołączone
do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie naboru zakwalifikowali się do dalszego
etapu i zostali umieszczeni w protokole, będą przechowywane wraz z protokołem.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru
zostają zniszczone.
Download