ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

advertisement
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Z DNIA 11.06.2007 ROKU
1.Dane identyfikacyjne pracodawcy
-
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul.Wojska Polskiego 122 e
2.Określenie stanowiska
- inspektor bhp, zatrudnienie na 1/4 etatu,
tj.10 godz. tygodniowo
3.Numer ewidencyjny naboru
-3/2007
4.Opis stanowiska pracy - osobny załącznik
5.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV;
3) kwestionariusz osobowy z aktualną fotografią;
4) oryginalne dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie ;
5) oryginalne dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające ukończenie dodatkowych
kursów, szkoleń;
6) oryginalne dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające specjalistczne kwalifikacje
bądź uprawnienia;
7) oryginalne świadectwa pracy z innych miejsc zatrudnienia lub ich kserokopie;
8) oryginalne dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane umiejętności,
osiągnięcia;referencje i opinie;
9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie odpowiednich
stron dowodu osobistego;
10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne;
11) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
12) oświadczenie kandydata,iż przez fakt złożenia dokumentów poddaje się procedurze
naboru;
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w
dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych/DzU 2002 nr 101, poz.926 ze zm./ .
6.Termin składania dokumentów - do 17 sierpnia 2007 roku.
7.Forma składania dokumentów.
Dokumenty wymienione w pkt 5 powinny być przesłane listem poleconym. Można też
doręczyć je osobiście w zamkniętej kopercie do siedziby Biblioteki.
Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko nadawcy oraz adres. Pod nazwą i adresem
biblioteki proszę zamieścić dopisek „Nabór na stanowisko inspektora bhp”.
8.Miejsce składania dokumentów.
Dokumenty winny być przesłane lub doręczone na adres:
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
ul.Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
9.Informacja o warunku skuteczności terminowego doręczenia dokumentów.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Biblioteki uważa się datę
ich nadania.
10.Sposób postępowania z dokumentami złożonymi przez kandydatów.
Dokumenty kandydata wyłonionego w naborze nie podlegają zwrotowi.
Dokumenty kandydatów pozostałych są przechowywane w Bibliotece przez okres 3 miesięcy
od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, za wyjątkiem dokumentów złożonych
po terminie lub niepozostających w związku z danym ogłoszeniem o naborze, które są niezwłocznie zwracane właścicielom. Kandydaci dokonują odbioru dokumentów osobiście za
pokwitowaniem w siedzibie biblioteki.
11.Powiadamianie kandydatów kandydatów o wyniku naboru.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne publikowana jest w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w lokalu Biblioteki.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani telefonicznie lub
pisemnie.
Wszyscy kandydaci są informowani o wyniku naboru.
12.Informacja o poddaniu się procedurze naboru.
Przez fakt złożenia dokumentów kandydat na stanowisko inspektora bhp poddaje się
procedurze naboru na zasadach określonych wewnętrznymi przepisami Biblioteki
dotyczącymi tej procedury.
OPIS STANOWISKA PRACY
1.Nazwa stanowiska
inspektor bhp
2.Wymiar czasu pracy
1/4 etatu, tj.10 godzin tygodniowo
3.Relacje stanowiska do innych stanowisk
Współpraca z dyrektorem, kierownikami filii oraz wydziałów, także ze społecznym
inspektorem pracy w zakresie dbałości o bezpieczne warunki pracy 5 placówek:BPP i jej 4
terenowych filii.
__________________________________________________________________________
4.Zakres zadań oraz czynności
1) Przeprowadzanie rocznych przeglądów bhp w 5 placówkach. Opracowywanie zaleceń
do realizacji.
2) Opracowywanie i aktualizacja kart ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk.
3) Przeprowadzanie w razie potrzeby postępowań powypadkowych.
4) Zgłaszanie dyrektorowi sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.
5) Organizacja terminowych szkoleń bhp dla poszczególnych grup pracowniczych,
prowadzenie dokumentacji szkoleń.
6) Kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, prowadzenie dokumentacji
.7) Pilnowanie terminowości zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną i obuwie
profilaktyczne oraz środki ochrony osobistej, prowadzenie dokumentacji.
8) Pilnowanie terminowości zaopatrzenia pracowników w rzeczowe przydziały, prowadzenie
dokumentacji.
__________________________________________________________________________
5.Zakres uprawnień
Uprawnienia do wydawania zaleceń kierownikom poszczególnych placówek odnośnie
zapewnienia dobrych i bezpiecznych warunków pracy .
6.Zakres odpowiedzialności
1
Odpowiedzialność wynikająca z zakresu obowiązków.
7.Dostęp do informacji niejawnych
i danych osobowych
Dostęp do niektórych danych osobowych.
8.Wykształcenie
Kierunkowe wykształcenie wyższe lub wyższe magisterskie o specjalności bezpieczeństwo
i higiena pracy, ewentualnie wykształcenie wyższe lub wyższe magisterskie w zakresie innej
specjalności oraz studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy.
9.Staż pracy, doświadczenie zawodowe
Mile widziane doświadczenie w zawodzie.
10.Wiedza specjalistyczna
Wiedza z bezpieczeństwa i higieny pracy.Znajomość przepisów prawnych.
11.Cechy osobowości
Sumienność, odpowiedzialność, dokładność.
12.Umiejętności psychospołeczne
Komunikatywność. Pożądana umiejętność szkolenia zespołu.
13.Umiejętności praktyczne
Umiejętność sporządzania wymaganych dokumentów bhp.
Znajomość obsługi komputera i Internetu.
14.Dyspozycyjność
Praca dopołudniowo oraz popołudniowa w ustalonych godzinach, możliwość pracy
w wybrane dni. Przewidziane dojazdy do filii BPP na terenie Bełchatowa, Opoczna,
Radomska i Tomaszowa Mazowieckiego; ich częstotliwość- na ogół 1 raz w roku.
Opis sporządziła
Wiesława Olczykowska
Dyrektor
Biblioteki Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim
Download