Ogłoszenie nr OP.BIP.110.7.2016 z dnia 15.12.2016 r. KASA

advertisement
Ogłoszenie nr OP.BIP.110.7.2016
z dnia 15.12.2016 r.
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE
UL. SŁOWACKIEGO 7, 35-060 RZESZÓW
DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista w Wydziale Ogólnym
w OR KRUS w Rzeszowie
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1/4 etatu
Liczba wolnych stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw z zakresu planowania operacyjnego oraz zarządzania kryzysowego
2) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną
3) Opracowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego oddziału
4) Opracowanie i aktualizacja oraz prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru w oddziale
5) Realizacja zadań stałego dyżuru i punktu kontaktowego
6) Koordynowanie zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny
7) Udział w reklamowaniu pracowników oddziału do Wojskowej Komendy Uzupełnień
8) Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników
w zakresie spraw obronnych oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
9) Udział w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach organizowanych przez inne jednostki
w w/w zakresie
Warunki pracy: Praca biurowa wewnątrz pomieszczenia w pozycji siedzącej, w tym praca przy
monitorze ekranowym. Wyjazdy w teren. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka,
kserokopiarka, niszczarka). Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie mieści się
w dwukondygnacyjnym budynku, nie posiada windy, podjazdu, toaleta nie jest przystosowana dla
osób niepełnosprawnych
Wykształcenie:
 poziom: wyższe
 kierunek: preferowane administracyjne, wojskowe
Wymagania konieczne:
 umiejętność odpowiedzialnego i samodzielnego wykonywania zadań,
 umiejętność pracy w zespole,
 komunikatywność,
 umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 otwartość na dokształcanie i doskonalenie,
 doświadczenie zawodowe w komórkach zajmujących się sprawami obronnymi i zarządzania
kryzysowego,
 aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 znajomość zasad i zadań funkcjonowania instytucji cywilnych w okresie zagrożeń
bezpieczeństwa państwa,
 znajomość systemu pozamilitarnych przygotowań obronnych,
 znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych,
 znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym i aktów wykonawczych,
 znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
i aktów wykonawczych,
 znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 prawo jazdy kat. B
Wymagania pożądane:
 doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 dokument lub oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe w komórkach zajmujących
się sprawami obronnymi i zarządzania kryzysowego,
 kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,
 oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B,
 kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności – jeżeli kandydat zamierza skorzystać
z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.
Informacja o metodach i technikach naboru:
 weryfikacja formalna dokumentów,
 sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub
 rozmowa kwalifikacyjna.
Termin składania dokumentów: 30.12.2016 r.
Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie
Kancelaria Ogólna na parterze budynku, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów
z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy OP.BIP.110.7.2016
Inne informacje:
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty bez zaznaczonego numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy
się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).
Dokumenty od kandydatów są przyjmowane tylko w formie pisemnej i będą wykorzystane jedynie do
celów rekrutacji.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane oświadczenia muszą
być własnoręcznie podpisane (wzór kwestionariusza i wymaganych oświadczeń do pobrania ze strony
internetowej http://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus/ ).
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na
język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Brak nazwiska kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów
spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego
etapu naboru.
Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na
opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania
formalne” albo telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Dokumenty kandydatów niewskazanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie
3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-867-34-25 lub adresem e-mail :
[email protected]
DYREKTOR
mgr Jolanta SAWICKA
Download