Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE STATUS DOC Zał. nr 4

advertisement
Zał. nr 4 do regulaminu projektu „Kobiety do Pracy!” - oświadczenie o statusie
OŚWIADCZENIE O STATUSIE
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………........................
oświadczam, że:
1. Jestem ubezpieczony w KRUS jako rolnik:*
□ TAK
□ NIE
2. Jestem ubezpieczony w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – Dz.U. 2016 r., poz. 277):*
□ TAK
□ NIE
3. Nie jestem ubezpieczony w KRUS jako rolnik, ale pracuję w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania
dochodu, (nawet jeżeli nie osiągnięto zysków):*
□ TAK
□ NIE
4. Nie jestem ubezpieczony w KRUS jako rolnik, ale poświęcam czas na prowadzenie gospodarstwa
rolnego, (nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży i nic nie wyprodukowano):*
□ TAK
□ NIE
5. Bezpłatnie pomagam osobie prowadzącej działalność gospodarczą - członek rodziny:*
□ TAK
□ NIE
6. Jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej: *
□ TAK
□ NIE
7. Przebywam na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim:*
□ TAK
□ NIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego za złożone oświadczenia
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej
…………………………………………………………………………………………………...
*zaznaczyć właściwe
Data/podpis
www.kobietydopracy.pl - mail: [email protected] - tel. 793 043 897
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards