inspektor ds. przetwarzania informacji

advertisement
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2017 r.
REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA
Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie poszukuje
kandydatów na stanowisko:
INSPEKTOR DS. PRZETWARZANIA INFORMACJI
w Sekcji przetwarzania informacji
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sekcja przetwarzania informacji
Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie, ul. Złota 5
Główne obowiązki na stanowisku pracy:
• Obsługa programów informatycznych użytkowanych w WBE w zakresie wypłaty
świadczeń emerytalno-rentowych i przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatą.
• Elektroniczna obsługa przekazów pocztowych.
• Obsługa i rozliczanie świadczeń w programie Płatnik.
• Obsługa sytemu OFE.
• Roczne rozliczanie podatków.
• Archiwa systemów informatycznych.
• Prowadzenie statystyki emerytalno-rentowej.
• Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi WBE.
Wymagania niezbędne:
 Wykształcenie: średnie.
 Minimum 2 lata stażu pracy.
Wymagania dodatkowe
Mile widziane wykształcenie ukierunkowane na informatykę lub administrację oraz
doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej ze znajomością wojskowej ustawy
emerytalno-rentowej, wybranych zagadnień ustawy podatkowej i zagadnień ustawy
zdrowotnej.
Kandydat powinien posiadać:
• Umiejętność obsługi komputera.
• Umiejętność logicznego myślenia.
• Umiejętność analizy i syntezy informacji.
• Umiejętność czytania akt.
Cechy osobowościowe:
•
•
•
•
Dokładność.
Komunikatywność.
Odpowiedzialność.
Zaangażowanie.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku (warunkach dotyczących
miejsca pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań oraz miejsca
i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy):




Praca administracyjno-biurowa.
Praca pod presją czasu
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
Nie występują szkodliwe warunki pracy.
Wymagane dokumenty:
 Życiorys oraz list motywacyjny.
 Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe /kopie
świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o pobieraniu zasiłku dla
bezrobotnych/.
 Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,
którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy
znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień weterana poszkodowanego
– w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w
zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do: 28 kwietnia 2017 r.
 Osobiście w siedzibie Biura /punkt informacyjny/.
 Na adres: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, ul. Złota 5, 00-909 Warszawa.
Z wyraźnym oznaczeniem: INSPEKTOR – Sekcja przetwarzania informacji.
O ważności aplikacji decyduje data wpływu do WBE.

Inne informacje:
 Oferujemy umowę o pracę na zastępstwo pracownika nieobecnego z przyczyn
usprawiedliwionych.
 Proponowanie wynagrodzenie brutto w przedziale 1.010 – 2.900 zł /XII kategoria
zaszeregowania/
+ dodatek za wysługę lat (w zależności od stażu pracy od 5 do 20%).
 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami,
spełniającymi wymagania formalne.
 Dokumenty kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę, zostaną
odesłane na wskazany adres. W przypadku aplikacji, w których kandydaci nie wskazali
adresu do korespondencji, dokumentacja podlega komisyjnemu zniszczeniu po
zakończeniu procesu rekrutacji.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 261-879-123.
Download