12. Model sita i kapitału ludzkiego

advertisement
12. Model sita i kapitału ludzkiego
Przy przyjmowaniu nowych pracowników do firmy można stosować jedno z dwóch odmiennych podejść
przy zatrudnianiu nowych pracowników. Model sita i model kapitału ludzkiego są przeciwnymi sposobami
selekcji zatrudnianych ludzi. Na oba modele składa się seria realizowanych zadań: rekrutacja, selekcja
członków organizacji, nagradzania, karanie i rozwój.
Model sita – podejście, zgodnie z którym organizacja jest przede wszystkim selekcjonerem zasobów
ludzkich: dobiera najlepszych spośród możliwych kandydatów na pracowników i stopniowo „odsiewa”
gorszych. Cały proces zaczyna się od ustalenia wymaganych kwalifikacji u poszukiwanych kandydatów do
pracy, następnie po zebraniu zgłoszeń przeprowadza się kolejne selekcje odrzucając osoby niespełniające
tych wymogów. Dzieje się to tak długo, aż zostaną znalezione osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które
zostają zatrudnione.
Model kapitału ludzkiego – podejście do zarządzania potencjałem społecznym opierające się na
założeniu, że człowiek uczy się i zmienia całe życie. Organizacja stawia na zatrudnienie długookresowe i
traktuje personel jako zasób, w który można i należy inwestować. Do pracy przyjmowani są ludzie z
odpowiednim nastawieniem, nawet jeśli brakuje im kwalifikacji. Braki te pracownik nadrabia w trakcie
szkoleń oraz samodzielną nauką.
Model sita
Model
kapitału
ludzkiego
ZALETY
WADY
x preferencja zadaniowa pracowników
(ocena pracownika poprzez wykonywane
przez niego zadania),
x możliwość skompletowania bardzo
dobrego zespołu specjalistów,
x profesjonalizm w wykonaniu zadań,
x niskie koszty szkoleń wewnętrznych,
jasne i precyzyjne kryteria doboru
kandydatów do pracy.
x duża fluktuacja pracowników,
x zwiększona konkurencja i rywalizacja
wśród pracowników,
x brak poczucia bezpieczeństwa i
stabilności zawodowej,
x duże koszty osobowe (wysokie płace
dla najlepszych),
x docenianie tylko najlepszych,
skutecznych, efektywnych (z
pominięciem zaangażowania)
x stabilizacja pracowników,
x zaangażowanie pracowników w
funkcjonowanie organizacji, poczucie
misji,
x kreatywność pracowników, niskie koszty
osobowe.
x wysokie koszty szkoleń,
x trudne do pomiaru kryteria
kwalifikacyjne,
x zanikanie poziomu rywalizacji między
pracownikami.
Nie ma jasnej odpowiedzi, który model jest lepszy. Zależy to od specyficznych warunków panujących
w firmie oraz w jej otoczeniu, np. od sytuacji na rynku pracy. Często stosuje się pomieszanie obu
metod, gdzie zaczyna się od ostrej selekcji, a następnie przeszkala się wybranych pracowników oraz
rozwija się ich kompetencje i umiejętności.
Źródło: Andrzej K. Koźmiński „Zarządzanie teoria i praktyka” PWN, Warszawa 2002
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards