Model kapitału ludzkiego Założenia

advertisement
Marek Angowski
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wprowadzenie
Definicje ZZL
Zarządzanie
zasobami
ludzkimi
jest
to
skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi,
prowadzący do osiągania założonych celów organizacji
oraz zaspokojenia
pracowników
potrzeb
zatrudnionych
w
niej
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to planowy i
celowy
proces
mający
zapewnić
organizacji
odpowiednich ludzi na właściwych stanowiskach, we
właściwym czasie.
Teorie zarządzania ludźmi:
•klasyczna (tradycyjna)
•stosunków międzyludzkich
•zasobów ludzkich
Teoria zarządzania ludźmi
Klasyczna
Stosunków
Zasobów
międzyludzkich
ludzkich
Filozofia Wykorzystywać
Dobrze traktować Dobrze
ludzi efektywnie ludzi
wykorzystywać
ludzkie
możliwości
Teoria zarządzania ludźmi
Założenia
Klasyczna
Stosunków
międzyludzkich
Zasobów ludzkich
dla większości ludzi
praca jest
nieprzyjemna,
mniej ważne jest to co
robią, niż to ile za to
otrzymają pieniędzy,
niewielu
pracowników chce i
potrafi wykonywać
pracę wymagającą
innowacyjności,
samokierowania i
samokontroli
ludzie chcą się czuć
użyteczni i ważni,
ludzie pragną
przynależności i
uznania, że są
indywidualnymi
jednostkami,
potrzeby
przynależności i
uznania mają w
motywacji do pracy
większe znaczenie niż
zarobki
dla ludzi praca nie
jest z natury
nieprzyjemna, a
pracownicy pragną
przyczynić się do
realizacji ważnych
celów, które
współustalali,
większość
pracowników jest w
stanie pracować
bardziej twórczo, przy
większym stopniu
samokontroli i
samokierowania, niż
wymaga się tego od
nich obecnie
Teoria zarządzania ludźmi
Klasyczna
Oczekiwania ludzie tolerują pracę
pod warunkiem
przyzwoitych
zarobków oraz
sprawiedliwego
przełożonego
jeżeli pracownicy
będą ściśle pilnowani
ich wydajność w
prostych zadaniach
będzie zgodna z
normami
Stosunków
międzyludzkich
Zasobów ludzkich
wymiana informacji
z pracownikami i
angażowanie ich w
podejmowanie
decyzji zadowoli ich
podstawowe potrzeby
przynależności i
poczucie ważności
rozszerzanie
wpływów,
samokierowania i
samokontroli
pracowników może
spowodować
zwiększenie
efektywności działań
organizacji,
wykorzystanie
możliwości i
potencjału
pracowników może
spowodować większe
zadowolenie ich z
pracy
Teoria zarządzania ludźmi
Klasyczna
ścisły nadzór i kontrola
Zadania
kierownika pracowników,
Stosunków
międzyludzkich
zapewnienie
pracownikowi poczucia
podział zadań na proste, użyteczności i ważności,
powtarzalne, łatwe do
informowanie
nauczenia działania,
pracowników o planach
opracowanie
oraz współdziałanie w
szczegółowych instrukcji ich tworzeniu,
i procedur oraz stanowcze w rutynowych
ich przestrzeganie
procedurach pozwalanie
pracownikom na pewien
zakres samokierowania i
samokontroli
Zasobów ludzkich
należy umiejętnie
spożytkować zasoby
ludzkie,
należy tworzyć takie
środowisko, w którym
każdy pracownik może
wnieść wkład do granic
jego możliwości,
zachęcać do pełnego
uczestnictwa w ważnych
dla organizacji
sprawach, z
równoczesnym ciągłym
rozszerzaniem zakresu
samokierowania i
samokontroli personelu.
Sposoby realizacji funkcji personalnej w organizacji :
•wydzielona w strukturze wyspecjalizowana komórka
organizacyjna (duże i złożone organizacje)
•stanowisko do spraw kadr (małe i średnie firmy)
• osoba, która w ramach swych kompetencji zajmuje się
kadrami (małe i mikro firmy).
Fazy rozwoju funkcji zarządzania ludźmi
faza operacyjna (lata 1900-1945),
faza menedżerska (taktyczna) (lata 1945-1980),
faza strategiczna (1980-obecnie)
Modele polityki personalnej
•Model sita
•Model kapitału ludzkiego
Model sita
Założenia:
- człowiek dorosły jest istotą „gotową” w pełni ukształtowaną i
bardzo trudno jest go zmienić (co powoduje konieczność
posiadania w przedsiębiorstwie wyłącznie najlepszych
pracowników).
- model oparty jest na teorii konfliktu i mówi o motywacyjnej
roli konkurencji (ludzie zmuszeni do konkurowania ze sobą
stają się bardziej efektywni i dają z siebie wszystko).
Model sita
Korzyści
•możliwość "wyselekcjonowania" najbardziej efektywnych
pracowników ze stosunkowo dużej grupy pierwotnie
zatrudnionych
•stosunkowo niewielkie koszty, jakie firma musi ponieść dla
rozwijania umiejętności pracowników
•przekonanie, że wszystkie środki przeznaczone na politykę
kadrową są wydatkowane efektywnie (poza kosztami
zatrudnienia i utrzymania pracowników w początkowym
okresie)
Model sita
Negatywne konsekwencje
•brak przywiązania pracowników do organizacji
• brak lojalności
• brak poczucia bezpieczeństwa
• brak odpowiedzialności za organizację.
Model kapitału ludzkiego
Założenia
•człowiek ze swej natury jest zdolny i skłonny do rozwoju
•człowiek uczy się przez całe życie - jest to zarówno jego
naturalna potrzeba, jak i bodziec mobilizujący go do działania
•rozwój, a nie konkurencja, jest podstawowym bodźcem
dzialania
•system polityki personalnej odwołuje się do motywacji
wyższego rzędu, zwłaszcza do potrzeby samorealizacji
Model kapitału ludzkiego
Negatywne konsekwencje
• stosunkowo duże koszty związane z nakładami na kształcenie i rozwój,
poprawę warunków pracy, zapewnienie pracownikom możliwości kariery
zawodowej zgodnie z ich potrzebami
Korzyści
• lojalność pracowników wobec przedsiębiorstwa
• możliwość kształtowania ich wiedzy i zachowań zgodnie z potrzebami
firmy.
• pracownicy łatwiej wchodzą w pozytywne relacje interpersonalne w
grupie pozwalające na skuteczną współpracę a nie walkę o wpływy czy
pozycję w firmie.
Porównanie modelu sita i modelu kapitału ludzkiego
Model sita
Model kapitału
ludzkiego
Otoczenie
rynkowe
Korzystniejsze jest stosowanie tego Może być stosowany w
modelu w wypadku istnienia rynku dowolnej sytuacji na
pracodawcy.
rynku pracy.
Strategia firmy
Strategia agresywna, oparta na niskim
koszcie wytwarzania. Jedyna lub
najskuteczniejsza możliwość obniżki
kosztów to obniżka kosztów w
obszarze
Zarządzania
Zasobami
Ludzkimi
Strategia
oparta
na
stabilności
działania,
silnej marce. Wysoki
koszt
produktu
ze
względu na jego wysoką
jakość.
Porównanie modelu sita i modelu kapitału ludzkiego
Model sita
Model kapitału
ludzkiego
Okres
zatrudnienia /
planowanie
Okres krótki
Okres długi
Wymagania
przy
zatrudnieniu
Wysokie – najlepsi w danym Najważniejszy
jest
momencie,
kwalifikacje
i potencjał i możliwości
doświadczenie poparte formalnymi rozwojowe pracownika
świadectwami.
Nakłady na
szkolenia
Niskie
Wysokie
Porównanie modelu sita i modelu kapitału ludzkiego
Model sita
Model kapitału
ludzkiego
Wynagrodzenia Najczęściej system prowizyjny lub
inny umożliwiający uzależnienie
wysokości płac od wyników pracy
(np. niska płaca zasadnicza w
połączeniu z możliwą do osiągnięcia
wysoką premią)
System wynagrodzeń
oparty na wysokiej płacy
zasadniczej
Opieka socjalna Ograniczona
ze strony firmy
Rozbudowana
System
awansów
Najczęściej nie istnieje
Rozbudowany system
awansów zarówno
pionowych, jak i
poziomych.
Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi
Planowanie
zasobów ludzkich
Rekrutacja
Szkolenia i
doskonalenie
zawodowe
Wprowadzenie do
pracy
Selekcja i dobór
kandydatów
Poziome
Ocena
efektywności
Przemieszczenia
Wynagradzanie i
motywowanie
Pionowe
Odejścia
Dziękuję za uwagę
Download