XII. Filozofia i polityka personalna

advertisement
XII. Filozofia i polityka personalna
12.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a Administrowanie Personelem
Zasady i instrumenty stosowane w bieżącej realizacji procesu zarządzania personelem
powinny uwzględniać ogólniejsze - długoterminowe kierunki, cele, założenia wynikające z trzech
pojęć, różnie zdefiniowanych w literaturze przedmiotu:
 Filozofia personalna oznacza "(...) zbiór założeń dotyczących człowieka, jego
postaw, określa ona ogólny sposób podejścia do problemów ludzkich, czy też
inaczej mówiąc sposób w jaki ludzie mają być traktowani w organizacji" [T. Listwan
Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. Mimex, Wrocław 1993.s.31.].
 Polityka personalna jest rozumiana, jako konkretyzacja filozofii personalnej poprzez
określenia tzw. modelu polityki kadrowej;
 Strategia personalna1 określa główne cele, jakie mają być osiągnięte
w perspektywie 5 – 10 lat w obszarze personalnym, a w szczególności potrzeby2
w zakresie liczby pracowników i ich kompetencji oraz wskazuje kierunkowe
założenia dotyczące sposobów pozyskania, utrzymania i rozwoju personelu. Jest ona
jedną ze skorelowanych ze sobą strategii funkcjonalnych3 ustalanych na podstawie
ogólnej strategii organizacji, a dotyczą one poszczególnych funkcji rzeczowych
przedsiębiorstwa
W drugiej połowie XX wieku wyróżniono dwie podstawowe filozofie mające odniesienie do
zarządzania kadrami: Personnel Management (PM) (menedżerskie zarządzanie personelem (ZP)
i Human Resources Management (HRM) (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)), które często
są mylnie stosowane zamiennie jako synonim pojęcia zarządzanie kadrami.. Pojęcia te nie
pokrywają się znaczeniowo i reprezentują odmienne wartości, zasady i filozofię zarządzania
kadrami. W Tabeli nr 12.1 wyjaśniono ich istotę oraz przedstawiono różnice i podobieństwa.
Tabela nr 12.1
Podstawowe założenia filozofii personalnych .
Human Resources Management
Zarządzanie Zasobami ludzkimi
Personnel Management
Administrowanie Personelem
Cechy  koncepcja bazująca na przywództwie, czyli
filozofii
tzw. lidership;




 koncepcja oparta na zasadzie „managementu”,
czyli organizowania pracy, kierowania i kontroli;
adresowana w równym stopniu do załogi
 skierowana do pracowników organizacji;
i kierownictwa;
 najważniejsza jest władza oraz wiedza
najważniejsza jest strategia personalna oraz
i umiejętności menadżerskie wykorzystywane
planowanie personalne, podporządkowane
w relacjach z pracownikami;
strategii ogólnej całej organizacji;
 znaczenie misji organizacji, przywództwa czy
stawia na przywództwo oraz misję
kultury organizacyjnej jest marginalne, opiera się
organizacji;
na wewnętrznych zarządzeniach i procedurach;
od pracowników wymaga się zaangażowania  od pracowników wymaga się posłuszeństwa;
i inicjatywy;
1Używany jest
też termin "strategia kadrowa" np. Listwan. T [16].
te ustalane mogą być poprzez porównanie stanu istniejącego ze stanem pożądanym tj. sporządzenie bilansu
potencjału pracy.
3Niektórzy autorzy używają terminu "strategiczne programy funkcjonalne" lub "strategiczne opcje funkcjonalne"
2Potrzeby
Tabela nr 12.1 c.d.
Podstawowe założenia filozofii personalnych .
Human Resources Management
Zarządzanie Zasobami ludzkimi
Dobór
Rozwój
Płace
Personnel Management
Administrowanie Personelem
 analizuje się potrzeby kadrowe aktualne i
na przyszłość;
 przyjmuje się ludzi dopasowanych do
organizacji pod względem osobowości,
charakteru, mniej ważne są formalne
kwalifikacje i tzw. twarde kompetencje ;
 przyjmuje się zasadę „kształcenia
ustawicznego”, pracowników szkoli się
pod kątem ich przyszłych zadań,
szczególne znaczenie przywiązuje się do
pracowników kluczowych i doskonalenia
ich umiejętności;
 rekrutacja rozpoczyna się dopiero po
odejściu pracownika, gdy wystąpi wakat;
 uruchamia się procedury typu aplikacje,
formularze, prowadzi się rozmowy
z kandydatami;
 system płac jest elastyczny;
 różnicują kierowników i zwykłych
pracowników, wszelkie gratyfikacje są
ściśle związane z wykonywaniem pracy;
 system płac jest sztywny i sformalizowany;
 stosowane tu formy nadwyżek np. typu
 stosuje się szkolenia, ale w ograniczonym
zakresie, nie mają one związku ze strategią
organizacji, fluktuacją personelu oraz
indywidualnym planem rozwoju
zawodowego;
„bonusy”, nie motywują i nie doceniają
najlepszych pracowników;
Ocena
 system ocen ma na celu zawodowy rozwój  jeżeli występuje to jest przeprowadzana
pracowników
pracowników zgodny z planami
w sposób sformalizowany, przeważnie
organizacji.
w związku z podwyżką płac.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Armstrong Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Stratega i działanie Wyd.
Profesjonalna Szkoła Biznesu Kraków 1998 str. 45 – 47
12.2. Istota i cele Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Podstawowym przekonaniem leżącym u podstaw ZZL jest teza, że pracownicy danej
organizacji stanowią zasób: wiedzy, zdolności, umiejętności oraz mogą i chcą przyczyniać się
do realizacji celów organizacji. Ponadto ZZL przekonuje do traktowania pracowników nie, jak
„pozycję kosztów osobowych”, ale przede wszystkim, jako swoistego kapitału organizacji, w który
należy i warto „inwestować”.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi można zdefiniować jako: „strategiczne i spójne
podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej
ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. (M. Armstrong
„Zarządzanie zasobami ludzkimi.”, s. 19)
M. Armstrong wskazuje, że „ Celem Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest (...) umożliwienie
firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w niej ludziom. (M. Armstrong „Zarządzanie zasobami
ludzkimi.”, s. 19)
Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, cele ZZL formułuje on następująco (M. Armstrong „Zarządzanie
zasobami ludzkimi.”, s. 19 i 30):

Zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących element
procesu kierowania organizacja;

Pozyskanie i zatrzymanie w firmie wykwalifikowanych, zaangażowanych i dobrze
zmotywowanych pracowników;

Podnoszenie i rozwijanie wrodzonych możliwości ludzi-ich potencjału i zdolności do
znalezienia zatrudnienia-przez zapewnienie szkoleń i ciągłych szans rozwoju;

Stworzenie klimatu umożliwiającego utrzymanie produktywnych i harmonijnych relacji
miedzy kadrą kierowniczą a pracownikami, sprzyjających rozwijaniu się poczucia
wzajemnego zaufania;

Stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej i elastyczności;

Pomaganie organizacji w utrzymaniu równowagi i przystosowaniu się do potrzeb
rozmaitych grup interesów, takich jak właściciele, agencje rządowe lub trusty, kadra
kierownicza, pracownicy, klienci, dostawcy, ogół społeczeństwa;

Zapewnienie, by pracowników ceniono i nagradzano za ich pracę i osiągnięcia;

Uwzględnianie różnic w potrzebach poszczególnych osób i grup pracowników, w ich stylu
pracy i aspiracjach;

Zapewnienie wszystkim równych szans;

Przyjęcie etycznych zasad zarządzania pracownikami, opierających się na trosce o ludzi,
sprawiedliwości i przejrzystości;
 Utrzymanie i polepszanie fizycznej i umysłowej kondycji pracowników.

Integrowanie polityki zasobów ludzkich z planami rozwoju organizacji i umacnianie
odpowiedniej kultury organizacyjnej,

Opracowanie spójnego zestawu polityki personalnej i zatrudnienia w celu optymalnego
obsadzania stanowisk i poprawy jakości pracy,

Podtrzymywanie gotowości do elastycznego działania w ramach tzw. organizacji zdolnej do
adaptacji”, a zarazem po to by wciąż dążyć do doskonałości.
11.3. Modele polityki personalnej
Filozofia zarządzania personelem stanowi punkt wyjścia do formułowania polityki
Wyróżnić można dwa modele wzorcowe: "model sita" i "model kapitału ludzkiego" ich
podstawowe założenia oraz wady i zalety przedstawiono w Tab. nr 12.2.
"Model sita" oparty jest na założeniu, iż człowiek dorosły nie podlega w istotny sposób
zmianom. Jeśli więc organizacja zamierza osiągnąć sukces to powinna zadbać, aby osoby
w niej pracujące były uzdolnione, kompetentne. Można to osiągnąć dzięki systemowi "filtrów",
"sit" dzięki którym, wybiera się najlepszych, a odsiewa gorszych. Takie podejście prowadzi do
powstania kultury organizacyjnej opartej na konkurencji i rywalizacji między uczestnikami.
Począwszy od momentu rekrutacji pojawia się element rywalizacji, gdyż tylko ten najlepszy
może być wybrany. Pojęcie "najlepszy" należy rozumieć, jako posiadający najlepsze
udokumentowane kwalifikacje, posiadający doświadczenie. Przyjęcie do pracy wiąże się
z kolejnymi etapami konkurowania. Pracownicy przyjęci przechodzą przez tzw. "sita", które
eliminują pracowników słabszych, mniej efektywnych.
administrowania personelem
Model ten bazuje na filozofii
"Model kapitału ludzkiego" oparty jest na założeniach, że człowiek rozwija się całe życie
i jest to najważniejszą właściwością jego natury. Człowiek jest zasobem unikalnym,
a inwestycja w "zasób ludzki" jest opłacalna. Głównym zadaniem organizacji jest dobór
pracowników, a następnie położenie nacisku na kształcenie i rozwój pracowników. Generuje on
kulturę organizacyjną opartą na lojalności, współpracy oraz zaangażowaniu pracowników
o ile stworzy się im odpowiednie warunki. Dobór nie jest tak istotny jak w podejściu "sita", lecz
kładzie się nacisk na kształcenie i ciągłe doskonalenie. Pracownicy przyjmowani są z myślą
o długookresowym zatrudnieniu, zatem nie są istotne ich najlepsze dotychczasowe wyniki,
dyplomy, lecz przywiązuje się uwagę do osobowości, skłonności do samodoskonalenia oraz
współpracy. Model ten odpowiada filozofii zarządzania zasobami ludzkimi.
Tabela nr 12.2
Modele polityki kadrowej
MODEL KAPITAŁU LUDZKIEGO
MODEL SITA
ZAŁOŻENIA
 sprawą kluczową jest rekrutacja i dobór
kadr,
 przy rekrutacji i doborze niezbędne są dwa
kryteria: osobowość i predyspozycje,
 kształcenie kadry ma znaczenie drugorzędne
 kluczowe znaczenie ma kształcenie i rozwój
zawodowy pracowników,
 należy wymieniać gorszych pracowników
na lepszych
 zwalnianie ludzi to ostateczność,
 liczą się zdolności przywódcze
 liczą się kompetencje przywódców i ich
zdolności opiekuńcze,
ZALETY
 nacisk na ekonomiczne czynniki motywacji
do pracy, korzystniejsze dla lepszych
pracowników,
 motywacja do pracy poprzez czynniki
ekonomiczne, społeczne (wpływ,
odpowiedzialność), techniczne (rozwijanie
problemów, pomiar efektów),
psychologiczne (samorealizacja, zaufanie)
 profesjonalizm - wybór najlepszych,
 stabilizacja, lojalność i zaangażowanie
pracowników,
 jasne kryteria doboru,
 niskie koszty związane z fluktuacją
pracowników,
 niższe koszty kształcenia personelu,
 atmosfera współpracy,
WADY
 fluktuacja pracowników,
 konkurencja i rywalizacja między
pracownikami,
 poczucie braku bezpieczeństwa,
 wysokie koszty związane ze szkoleniem
i inwestowaniem w pracowników,
 trudne do zmierzenia kryterium pomiaru
osobowości istotne przy doborze
 wysokie koszty wynagradzania
Źródło: Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994 r
Przyjmując założenia filozofii oraz konstruując konkretną politykę kadrową i formułując
strategię personalną należy korzystać z wyników prac teoretyków i praktyków oraz brać pod uwagę
z jednej strony uwarunkowania wynikające z otoczenia bliższego i dalszego, a w szczególności
uwzględniać potrzeby i cele przedsiębiorstwa, z drugiej zaś strony nie można zapominać
o wewnętrznych uwarunkowaniach związanych z kulturą organizacyjną, z potrzebami i celami
pracowników. Polityka personalna tworzy ramy dla strategii personalnej, a ta wdrażana jest
poprzez programy działań personalnych.
Pytania kontrolne
1. Uszereguj pojęcia: filozofia personalna, polityka personalna, strategia personalna, program
działań personalnych.
2. Specyficzną cechą filozofii (modelu) Personnal Managment (PM) ( menedżerskie
zarządzanie personelem ) jest.....
3. Specyficzną cechą filozofii (modelu) Human Resources Management (HRM) (Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi) jest.....
4. Podstawowe różnice pomiędzy PM i HRM w odniesieniu do rekrutacji, doskonaleniu
zawodowym, wynagradzaniu, ocenie pracowników polegają na....
5. Podstawowe różnice pomiędzy Modelem Kapitału Ludzkiego, a Modelem Sita
w odniesieniu do rekrutacji, selekcji, doskonaleniu zawodowym, wynagradzaniu, ocenie
pracowników polegają na....
Download