Warszawa, dnia

advertisement
…….………………, dnia ....................
(miejscowość)
PRZELEW PRAW
Dotyczy
MAWB .......................................................
HAWB .......................................................
DSK nr/......................................................
( faktura i kopia HAWB w załączeniu)
Niniejszym pismem DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ceduje
na rzecz firmy….................................................................................
wyżej opisaną przesyłkę lotniczą bez prawa regresu do naszej firmy.
Wszelkie koszty związane z odbiorem przesyłki należy rozliczyć z firmą
wskazaną w niniejszej cesji.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Kodeksem Celnym przesyłka
lotnicza musi być zgłoszona do UC w ciągu 20 dni. Po tym okresie
przesyłka będzie odesłana. Jeżeli chcą Państwo przedłużyć ten okres o
następne 7 dni prosimy o złożenie do A.C. DHL stosownego pisma, nie
później jednak niż 18-tego dnia od przylotu. Brak takiego pisma oznacza
Państwa zgodę na zwrot przesyłki do nadawcy.
Z poważaniem
Agencja Celna DHL
FSJ-17.2.4.1. “Cesja praw”
Wersja 3, obowiązuje od 22.06.2009
Download