Pismo dotyczące szkolenia dla członków zespołów powypadkowych

advertisement
GOMA
„GOMA”
Siedziba Ogólnopolskim Stowarzyszeniem
Pracowników Służb BHP
tel. (43) 826 77 08
Kształcenie Kadr
98-200 Sieradz, ul. Sarańska 5
(43) 826 77 98
508 255 217
508 255 351
[email protected]
www.goma-szkolenia.pl
Sieradz, maj 2013 r.
Dot. Szkolenia dla członków zespołów powypadkowych
Firma GOMA Kształcenie Kadr w Sieradzu zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu
dla członków zespołów powypadkowych, w celu nabycia umiejętności postępowania w razie
wypadku przy pracy oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej.
Program szkolenia obejmuje następujące tematy:







Postępowanie powypadkowe, podstawowe pojęcia, podział wypadków przy pracy.
Rola pracodawcy w razie wypadku przy pracy, skład zespołu powypadkowego.
Zadania społecznego inspektora pracy i przedstawiciela pracowników w postępowaniu
powypadkowym.
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
Tworzenie dokumentacji powypadkowej:
- protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
- statystyczna karta wypadku przy pracy;
- karta wypadku (dotyczy poszkodowanych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno –
prawnych),
- karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Przebieg postępowania powypadkowego (terminy i procedury).
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Miejsce kształcenia:
GOMA Kształcenie Kadr, Sieradz ul. Sarańska 5
/budynek BGŻ wejście od ul. Łokietka/
Termin realizacji:
18 - 19 czerwca 2013 r., początek zajęć od godz. 9:00
Cena usługi:
320,00 zł brutto od osoby (wraz z materiałami szkoleniowymi)
Dodatkowe pytania prosimy kierować:
Tel./fax (43) 826 77 08, 826 77 98
Kom. 508 255 351, 508 255 217
e-mail: [email protected], [email protected]
Informacje o innych szkoleniach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:
www.goma-szkolenia.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Z poważaniem
Małgorzata Macuga
ZLECENIE
Prosimy o czytelne wypełnienie i przesłanie pocztą lub faxem
Nr (43) 826-77-08
Nazwa szkolenia/usługi
szkolenie dla członków zespołów powypadkowych
Termin szkolenia/usługi
18 – 19 czerwca 2013 r.
Cena szkolenia/usługi
320 zł/osoba
PŁATNIK
Nazwa firmy
Miejscowość
Kod
Ulica
Telefon
Fax
e-mail
NIP
Osoba kontaktowa
Rodzaj działalności
UCZESTNICY
Lp. Nazwisko i imię
1.
www
Liczba pracowników
Data i miejsce urodzenia
Stanowisko
2.
3.
4.
5.
W przypadku większej liczby uczestników prosimy o wypełnienie listy na rewersie.
Należność w wysokości ............................zł. uregulujemy gotówką lub przelewem na konto
firmy GOMA Kształcenie Kadr w Sieradzu:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Sieradz 09203000451110000001063160
Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie danych osobowych
przez „GOMA” Kształcenie Kadr (Dz. U. Nr 133, poz.883).
………………..
……………………….
…………..……………
data
pieczątka firmowa
podpis pracodawcy
Download