Pismo dotyczące szkolenia w zakresie bhp dla pracodawców

advertisement
GOMA
„GOMA”
tel. (0-43) 826 77 08
Siedziba Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kształcenie Kadr
Pracowników Służb BHP
98-200 Sieradz, ul. Sarańska 5
826 77 98
0 508 255 217
[email protected]
www.goma-szkolenia.pl
Sieradz, kwiecień 2013r.
Dot. szkolenia w zakresie bhp dla pracodawców pełniących zadania służby
bhp
PRACODAWCO ZATRUDNIASZ DO 20 PRACOWNIKÓW – ZADANIA
SŁUŻBY BHP MOŻESZ WYKONYWAĆ W FIRMIE SAM
Firma „Goma” Kształcenie Kadr zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu
okresowym w zakresie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania
zadań służby bhp do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać
zadania tej służby, jeżeli:
1) Zatrudnia do 10 pracowników albo
2) Zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy
działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorią
ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:









regulacje prawne z zakresu bhp;
problemy ergonomii;
identyfikacja i analiza zagrożeń;
nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne;
ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
analiza wypadkowości;
nowoczesne metody pracy służby bhp;
nowoczesne metody szkolenia;
zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach
zagrożeń;
 problemy ochrony przeciwpożarowej.
Miejsce seminarium:
Termin seminarium:
Realizacja:
Materiały dydaktyczne:
Cena:
„Goma” Kształcenie Kadr w Sieradzu, ul. Sarańska 5
CZERWIEC 2013 roku
rozpoczęcie zajęć o godzinie 900
„Kodeks pracy” Wydawnictwa „Sanbonus”
650,00 zł/osoby – w cenę wliczone są materiały dydaktyczne
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Z poważaniem
Dyrektor Małgorzata Macuga
ZLECENIE
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk i podpisów i przesłanie pocztą lub faxem
Nr (043) 826-77-08
Nazwa szkolenia/usługi
Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby bhp
Termin szkolenia/usługi
czerwiec 2013 roku
Cena szkolenia/usługi
350,00 zł/osoba
PŁATNIK
Nazwa firmy
Miejscowość
Kod
Ulica
Telefon
Fax
e-mail
NIP
Osoba kontaktowa
Rodzaj działalności
www
Liczba pracowników
UCZESTNICY
Lp. Nazwisko i imię
1.
Data i miejsce urodzenia
Stanowisko
2.
3.
4.
5.
W przypadku większej liczby uczestników prosimy o wypełnienie listy na rewersie.
Należność w wysokości .....................zł. uregulujemy gotówką lub przelewem na konto firmy
GOMA Kształcenie Kadr w Sieradzu:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Sieradz 09203000451110000001063160
Upoważniamy firmę „GOMA” Kształcenie Kadr do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy.
Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie danych osobowych przez
„GOMA” Kształcenie Kadr (Dz. U. Nr 133, poz.883).
Data……………………..
Podpis Gł. Księgowego………………… Pracodawca……….
Download