WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

advertisement
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat A: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
Projekt „Nowoczesny handlowiec”
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
9
Zwiększenie efektywności w kierowaniu ludźmi
9
Rozwijanie własnych zasobów
9
Zbudowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi organizacji
9
Wzrost skuteczności działania
CELE SZKOLENIA:
• Doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych
w efektywnym kierowaniu ludźmi
• Identyfikacja własnego stylu kierowania
• Poszerzanie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami
• Kształcenie partnerskiej postawy wobec współpracowników
• Zastosowanie skutecznych technik komunikacyjnych
• Utrwalenie tradycyjnych i poznanie nowych sposobów motywowania pozapłacowego
• Poznanie mechanizmów pobudzania własnej aktywności i przekazywania jej innym
• Zdobycie informacji, jak łączyć indywidualne cele pracowników z celami firmy
• Efektywne zarządzanie sobą w czasie
• Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
• Zastosowanie zasad konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w zespole
• Poznanie istoty delegowania zadań i uprawnień
LICZBA GODZIN: 100, szkolenie wyjazdowe, (2 x 3 dni, 1 x 4 - dni)
ODBIORCY SZKOLENIA: właściciele firm
WYKŁADOWCA: Dr Barbara Smoczyńska - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
i doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji w biznesie, public relations, sztuki
autoprezentacji, przemawiania, dyskutowania i przekonywania, komunikacji, asertywności,
konstruktywnego radzenie sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, efektywnych techniki
sprzedaży, rozwoju osobistego, Savoir-vivre, treningu interpersonalnego. Prowadziła szkolenia m.in.
dla takich firm jak: BRE Bank S A – Warszawa; Makro Cash and Carry – Lublin; Przedsiębiorstwo
Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „J.Motyl” – Piaski; „Ford Bank” – Warszawa; „Budopol” –
Warszawa; Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Energetyk” – Nałęczów; „Opoczno” S.A.Opoczno; Usługi Lotniskowe „POZ LOT- Poznań; Institute for International Research – Warszawa;
Sieć „Delko” S. A. – Śrem; „Doktor Leks Dystybucja” – Wrocław; WEA White Eagle Aviation S.A. –
Warszawa; Wrigley Poland Poznań; GlaxoSmithKline –Warszawa; Corporate Profiles DDB –
Warszawa, Gutenberg On Line – Warszawa; „Lubella S.A.”- Lublin.
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat A: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
Projekt „Nowoczesny handlowiec”
PROGRAM SZKOLENIA:
Sesja I
30 godz. – 3 dni – szkolenie wyjazdowe
Kompetencje psychospołeczne menedżera
•
•
Kompetencje merytoryczne
Umiejętności psychospołeczne
•
•
Kierowanie a przewodzenie
Koszty użycia władzy
Style kierowania
•
•
•
•
•
Funkcje kierowania - planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie
Wymiary przywództwa - wspieranie, nacisk na cele, sprzyjanie interakcjom,
ułatwianie pracy
Style kierowania a charakter zespołu
Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania
Kontrakt psychologiczny w organizacji i jego znaczenie
Budowanie porozumienia – sprawna komunikacja jako warunek efektywnego
zarządzania
•
•
•
•
•
•
Mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji, przeszkody w komunikacji
Cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi - płaszczyzna rzeczowa, ujawnianie siebie,
ujawnianie relacji wzajemnej, apel, czyli słuchanie czworgiem uszu
Techniki dobrego porozumiewania się - aktywne słuchanie, komunikat typu „Ja”, trafne
zadawanie pytań, komunikacja „miękka”
Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania do modyfikacji zachowań – zasady krytyki
konstruktywnej
Mowa ciała i jej znaczenie w porozumiewaniu się
Kontrolowanie efektów pracy i egzekwowanie poleceń
Zarządzanie sobą w czasie
•
•
•
•
•
•
•
Wpływ czynników osobistych na organizację pracy i własną efektywność – uwarunkowania
temperamentalne
Style kierowania a zarządzanie czasem
Sposoby poszukiwania skutecznych metod efektywnego wykorzystania czasu
Typowe problemy z czasem w pracy kierownika
Główne zasady zarządzania czasem
Ustalanie priorytetów
Sztuka formułowania celów
Strategie radzenia sobie ze stresem
•
•
Mechanizm powstawania
stresu
Źródła stresu w organizacji
•
•
•
Poziomy stresu
Techniki relaksacyjne
Praca nad własnymi przekonania
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat A: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
Projekt „Nowoczesny handlowiec”
Sesja II
40 godz. – 4 dni – szkolenie wyjazdowe
Rekrutacja pracowników
•
Dokumenty rekrutacyjne, opis
stanowiska pracy, profil wymagań,
oferta pracy
•
•
•
Źródła rekrutacji wewnętrznej
Źródła rekrutacji zewnętrznej
Techniki selekcji
Motywowanie pracowników do efektywniejszej pracy
•
•
•
•
•
•
•
•
Sposoby wywierania wpływu na innych. Etyczne i psychologiczne aspekty
Istota motywowania - motywowanie jako podfunkcja zarządzania
Cele życiowe i motywy podejmowania działań
Potrzeby ludzi w organizacji i ich hierarchia
Motywacja a dążenia i oczekiwania pracowników
Motywowanie jako inspirowanie ludzi do rozwoju
Sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej; motywowanie siebie do rozwoju
Czynniki warunkujące skuteczne motywowanie
Ocenianie pracowników
•
•
•
•
•
•
•
Oceny pracownicze jako bodziec motywacyjny i warunek motywowania
Rozumienie kryteriów ewaluacyjnych (konkretyzacja na przykładach)
Sytuacja psychologiczna człowieka ocenianego. Bariery w odbiorze informacji zwrotnych
Zjawiska psychologiczne zachodzące w procesie oceniania (główne typy stronniczości,
zniekształcenia poznawcze i popełniane błędy)
Prawa oceniającego i ocenianego
Prowadzanie rozmowy oceniającej (przygotowanie się do rozmowy, budowanie klimatu,
warunki, procedura prowadzenia rozmowy)
Pięć wyróżników efektywnej dyskusji oceniającej
Budowanie efektywnego zespołu
•
•
•
•
•
•
•
Funkcjonowanie zespołu w firmie w kontekście kultury organizacji
Integracja grupy zadaniowej
Definicja grupy i zespołu
Cztery wyróżniki zespołu: interakcja, cel, normy, struktura
Fazy rozwoju grupy: formowanie, szturmowanie, normalizowanie, realizowanie
Istota i charakterystyka ról grupowych
Doskonalenie współdziałania - zachowania ułatwiające i utrudniające współpracę w zespole
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole
•
•
•
•
•
•
Rodzaje konfliktów w organizacji
Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych
Konflikt jako nieodłączny element zespołu
Przebieg konfliktu
Zachowania uczestników konfliktu
Różne strategie rozwiązywania konfliktów
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Schemat A: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
Projekt „Nowoczesny handlowiec”
Sesja III
30 godz.- 3 dni – szkolenie wyjazdowe
Inteligencja emocjonalna w biznesie
•
•
•
Rozpoznawanie emocji u innych
Wcześniejsze rozpoznawanie konfliktów dzięki inteligencji emocjonalnej
Empatia jako narzędzie rozumienia istoty oporu
Tworzenie własnego wizerunku i autoprezentacja firmy
•
•
•
Motywy autoprezentacji
Autoprezentacja autentyczna,
fałszywa i wybiórcza
Troska o wizerunek własny
wizerunek firmy
•
•
•
Elementy własnego wizerunku
Złodzieje wizerunku
Kultura wyglądu zewnętrznego
oraz
Partnerstwo w przywództwie, czyli model asertywnego szefa
•
•
•
•
•
•
•
Asertywny styl komunikacji, czyli zachowania stanowcze, partnerskie nastawione na
rozwiązanie problemu
Model asertywnego szefa
Zadbanie o własne terytorium psychologiczne
Życie bez intruzji, czyli szacunek dla cudzego terytorium psychologicznego
Reagowanie na oceny i różne rodzaje krytyki
Wyrażanie i przyjmowanie pochwał
Wyrażanie uczuć negatywnych – konstruktywne radzenie sobie z gniewem i złością
Umiejętność delegowania zadań i uprawnień jako warunek poszerzania odpowiedzialności
pracowników
•
•
•
Wewnętrzne i zewnętrzne trudności w procesie delegowania
Twarde i miękkie zasady delegowania
Korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień
Zarządzanie zmianą w organizacji
•
•
•
•
•
•
•
Definicja zmiany, proces zmiany, ograniczenia, możliwości i warunki zmian
Wyznaczniki indywidualnego stosunku do zmiany
Zmiana jako wyzwanie
Strategie wprowadzania zmiany
Bariery w procesie wprowadzania zmian i sposoby ich przezwyciężania
Systemowe podejście do planowania zmiany
Ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Download