organizacja-i-zarzadzanie

advertisement
15
Czynnościowe rozumienie organizacji- polega ono na rozumieniu jaj jako czynności, jako procesu
tworzenia organizacji, czyli nadawaniu działaniu ludzkiemu cechy zorganizowania. W celu
uniknięcia nieporozumień słowo organizacja w rozumieniu czynnościowym zastępuje się słowem
organizowanie.
W sensie rezultatowym organizacja to system złożony z ludzi i zasobów rzeczowych, finansowych i
informacyjnych, których współdziałanie i wykorzystanie jest charakteryzowane przez następujące
właściwości:
Istnienie celów systemu i zachodzenie zgodności między nimi,
Odpowiedniość między strukturą a funkcjami systemu,
Zależność systemu i otoczenia (konkurencja),
Wzajemne warunkowanie się lub związek przyczynowo- skutkowy między działaniami
poszczególnych elementów systemu,
Możność decydowania.
Proces zarządzania:
1. Planowanie – wskazuje, że kierownicy z góry obmyślają swoje cele i działania. Działania te są
zazwyczaj oparte na jakiejś metodzie, planie czy logice, a nie na przeczuciu.
plany wyznaczają cele organizacji i określają najlepszy sposób ich realizacji, ponadto plany
umożliwiają
Uzyskanie przez organizację i przeznaczenie przez nią odpowiednich środków do realizacji jej
celów
Działanie członków organizacji zgodnie z przyjętymi celami i procedurami
Śledzenie i pomiar stopnia realizacji celów, co umożliwia podjęcie działań korygujących, jeśli
postępy są niezadowalające
2. Organizowanie- oznacza, że kierownicy koordynują ludzkie, materialne i finansowe zasoby
organizacji. Efektywność organizacji zależy od osiągnięcia celów. Jest oczywiste, że im bardziej
będzie zintegrowania i skoordynowana praca organizacji, tym większe będą efekty. Częścią pracy
kierowania jest osiągnięcie takiej koordynacji.
Szczególny układ stosunków tworzymy w procesie organizowania dokonujemy przez menedżerów
nosi nazwę STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.
(…)
… kierowania; to podejście stara się odpowiedzieć na pytanie: co robią skuteczni kierownicy?
Punktem wyjścia, na co należy zwrócić szczególną uwagę, wielu zaleceń sformułowanych pod
adresem kierowników są koncepcje opracowane przez D. McGregora, autora m.in. „teorii X i teorii
Y”. Są to teorie przedstawiające dwa skrajne poglądy na naturę ludzi ich motywacje do pracy Teoria
X:
Ludzie w sposób przyrodzony…
… jest za nakaz etyczny
Zmienne ekonomiczne- płace, ceny wyznaczane przez dostawców i konkurentów oraz polityka
podatkowa rządu wpływają na koszty produkcji lub usług na warunki rynkowe
Zmienne polityczne- działalność polityczna wiąże się z konkurencją między różnymi grupami
inwestorów, z których każda dąży do uzyskania poparcia dla własnych wartości i celów
Zmienne techniczne- poziom techniczny danego kraju…
… w sposób efektywny i skuteczny
W badaniach problematyki kierowania wyróżnia się trzy główne podejścia: atrybutowe,
behawioralne i sytuacyjne.
Z podejściami tymi związane są trzy podstawowe nurty, a z nimi szczegółowe teorie w kierowaniu
Kierowanie:
Teorie cech kierowniczych - cechy mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty. Teorie cech
kierowniczych starały się odpowiedzieć na pytanie: co odróżnia odnoszących sukcesy…
… się niska motywacją osiągnięć.
Wskazane zależności i wzorce zachowań podwładnych opisuje tzw. „Teoria X i Y”, sformułowana
przez D. McGregora.
Interakcje między stylami kierowania a aspiracjami (normami osiągnięć)
Schemat interakcji między stylami kierowania a aspiracjami pokazuje wyraźnie, iż musi
występować zgodność między stylami kierowania, a osobowością i oczekiwaniami podwładnych.
Traktując problem szerzej można powiedzieć , że na efektywność stylu kierowania istotny wpływ
wywierają tzw. sytuacyjne warunki działania.
13.12.2012
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania
W procesie rozwoju nauk o zarządzaniu, były 3 główne szkoły:
Klasyczna (racjonalistyczna) - teoria cech klasyków
Humanistyczna (neoklasyczna)
Systemowa
Klasyczna - Na przełomie XIX -XX w. skrypt na str. 33…
…, a nawet zmienić swój sposób postepowania
-styl liberalny (zwany z języka francuskiego stylem leseferystycznym) Kierownik - liberalny
(leseferysta) W ogóle nie interesuje się biegiem spraw
Najbardziej jest wtedy zadowolony, gdy podwładni z niczym nie zwracają się do niego
Tak naprawdę rezygnuje ze swojej funkcji Teorie sytuacyjne Autokratyzm a efektywność działań
ludzi
Istnieją dowody na to, że autokratyczni…
Kierowanie podwładnymi
Zarządzanie a kierowanie -opracowanie
Podstawy zarządzania - wykład 11
Style kierowania
Podstawy zarządzania - wykład 7
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download