podstawy-organizacji-i-zarzadzania-cwiczenia-6

advertisement
3
Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód
Ćwiczenia 6
Zasięg zarządzania jest to liczba wszystkich pracowników podległych bezpośrednio i pośrednio
jednemu kierownikowi.
Rozpiętość zarządzania to liczba wszystkich pracowników bezpośrednio podległych kierownikowi
danego szczebla.
Rozpietosc kierowania:
Rzeczywista- ilość podwładnych, którymi faktycznie kieruje dany kierownik
Potencjalna- ilość podwładnych, którymi mógłby sprawnie zarządzać kierownik
Formalna- ilość podwładnych podległych danemu kierownikowi, okreslona w strukturze
organizacyjnej
Czynniki wpływające na rozpiętość zarzadzania
Kompetencja przełozonych i podwładnych (im jest wieksza tym szersza jest potencjalna rozpiętość)
Fizyczne rozproszenie podwładnych
Zakres pracy menadzera innej niż nadzorcza (im jest więcej tym węższy potencjalny zasieg)
Stopien pozadanej interakcji (im jest wiecej tym węższy potencjalny zasieg
Zakres wystepowania standaryzowanych procedur (im jest ich wiecej tym szerszy potencjalny
zasieg)
Podobieństwo nadzorowanych zadań (im są one bardziej podobne, tym szerszy potencjalny zasięg)
Częstość wystepowania nowych problemów (im wieksza tym węższy potencjalny zasieg)
Preferencje przełożonych i podwładnych
Struktura smukła:
W strukturze smukłej istnieje relatywnie wiele szczebli,komórki organizacyjne są niewielkich
rozmiarów, jest mała rozpiętość kierowania na poszczególnych poziomach.
Niewielka rozpiętość kierowania umozliwia instruowanie i bieżącą kontrolę, co ma znaczenie w
przypadku niskowykwalifikowanego lub też mało doświadczonegopersonelu.
Rozwiązanie to wymaga jednak zwiększonych kosztów(płace kierowników), jak również
zwiększenia wysiłków,mających na celu koordynację działań wielu odrębnych komórek
organizacyjnych.
Struktura płaska:
jest niewiele szczebli zarządzania
komórki organizacyjne oraz rozpiętość kierowania są duŜe
w strukturze płaskiej, z powodu mniejszej liczby szczebli, przepływ informacji jest szybszy i
sprawniejszy
koszty administracyjne struktur płaskich są, niŜsze aniŜeli w strukturach smukłych
jest ona z reguły bardziej rozbudowana w poziomie, co przy nadmiernym spłaszczeniu moŜe
powodować niesprawności (np. trudności precyzyjnego podziału pracy, zakłócenia przepływu
informacji, trudności w koordynacji poziomej).
Parametry strukturalne:
Projektowanie i badanie struktur organizacyjnych wymaga określenia takich cech, za pomocą
których będzie można scharakteryzować każdą strukturę.
Rozpiętość kierowania - pojęcie i rodzaje
Czynniki potencjalnej rozpiętości kierowania - omówienie
Zasady budowy modelu działania zespołowego
Rodzaje struktur organizacyjnych.
Struktura organizacyjna w zarządzaniu
Style kierowania
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download