system motywacji do pracy, nagrody zewn*trzne i wewn*trzne

advertisement
FUNKCJE
ZARZĄDZANIA
Justyna Szymkowiak
Barbara Zając
Dominika Werner
Klasyczne funkcje zarządzania
( wg H. Fayola ):
•
•
•
•
Planowanie
Organizowanie
Motywowanie
Kontrolowanie
Współczesne funkcje zarządzania
wg F. E. Kasta i J. E. Rosenzweiga:
• Utrzymywanie kompleksowego spojrzenia na organizację jako
system i jej bieżącą sytuację
• Formułowanie celów i strategii organizacji jako całości
• Organizowanie podsystemu technicznego i podsystemu struktury
• Projektowanie systemu informacyjno-decyzyjnego
• Kształtowanie systemu kierowania ludźmi
• Usprawnianie funkcjonowania organizacji
Utrzymywanie kompleksowego
spojrzenia na organizację jako
system i jej bieżącą sytuację:
obserwowanie i analizowanie
warunków i trendów w otoczeniu
analizowanie mocnych i słabych
punktów poszczególnych
podsystemów organizacji
•
•
•
•
•
METODA BENCHMARKINGU
METODA CYKL ŻYCIA PRODUKTU
METODA KRZYWEJ DOŚWIADCZEŃ
ANALIZA SWOT
PORTFEL TECHNOLOGICZNY
PRZEDSIĘBIORSTWA
• METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ
Formułowanie celów i
strategii organizacji jako
całości:
długo-, średnio- i krótkookresowe
planowanie
• Plany długookresowe
obejmuje okres wieloletni, nawet kilkudziesięcioletni. zasięg planowania
długookresowego jest różny dla różnych organizacji, najczęściej jest on dłuższy niż
5 lat. Przy tym planowaniu niezbędne jest obserwowanie zmian w otoczeniu, a wić
przyjmowanie wielu rozwiązań w zależności od zmian na rynku
• Plany średniookresowe
są nieco mniej hipotetyczny i mniej narażony na zmiany niż plan długookresowy.
Zwykle obejmują okres do 5 lat i maja szczególne znaczenie dla menedżerów
średniego szczebla. Nas ogół formułowane są one równolegle do planów
taktycznych. Dla wielu organizacji planowanie średniookresowe stało się
centralnym elementem działalności planistycznej.
• Plany krótkookresowe
nastawione są na okres do jednego roku, są to plany, które najbardziej wpływają
na codzienne czynności. Występują w dwóch podstawowych odmianach:
- plany działania: służące wprowadzeniu w życie wszystkich innych planów
- plany reakcji: mają umożliwić odpowiednią reakcję na nieprzewidziane
okoliczności
formułowanie
zasad i trybu
ustalania celów
Organizowanie podsystemu
technicznego i podsystemu
struktury:
specjalizacja
zadań i
określanie ich
treści
sposoby koordynacji
wyspecjalizowanych
zadań
zróżnicowanie komórek i
podsystemów (dyferencjacja)
Dyferencjacja: zbiór cech poznawczych i emocjonalnych, różniących
osoby pełniące różne funkcje, oraz różnice strukturalne między
poszczególnymi częściami organizacji.
Strategia dyferencjacji nazywana też marketingiem zróżnicowanym
lub strategią przywództwa jakościowego polega na szukaniu takich
cech, które odróżniają poszczególną firmę (jej produkty, usługi) od
innej i są ważne dla segmentu potencjalnych klientów.
Przedsiębiorstwo dąży do bycia unikalnym (bądź też przekonania
nabywców o wyjątkowości) w danej branży. Przez to zaspokaja
potrzeby odbiorców, tych, którzy zamiast produktów
standardowych wolą markowe. Są mniej wrażliwi na cenę.
integracja wszystkich elementów
organizacji
Formy integracji organizacji wg Kurnala:
Integracja oznacza: 1) scalanie wielu elementów w jedną
całość, ale nie jest to jednak zwykłe sumowanie. 2)
wewnętrzną spójność 3)zgodność albo harmonijność 4)
zwartość; elementy zintegrowane są silnie powiązane ze
sobą jakąś więzią, Na pojęcie integracji składa się więc obok
scalania również harmonijność, zgodność, wewnętrzna
spójność, zwartość, więź, siła przyciągania. Integracja nie
oznacza natomiast ujednolicenia - przeciwnie właśnie dzięki
różnorodności np. funkcji, elementy mogą się zintegrować
w działaniu, a gdyby były jednolite osiągnięcie jedności
byłoby niemożliwe.
Projektowanie systemu
informacyjno-decyzyjnego :
ustalanie operacyjnych mierników
realizacji zadań i efektywności
• I. Określenie celów ogólnych na dany rok oraz
środków na sfinansowanie zadań
• II. Definiowanie zadań
• III. Planowanie zadań przez koordynatora
• IV. Zatwierdzanie zadania do realizacji
• V. Realizacja zadań
system decyzji planistycznych i
koordynacyjnych
• Decyzje planistyczne
Zbiór decyzji różnego stopnia,
podejmowanych samodzielnie przez
decydenta w procesie planowania, nazywa się
polem decyzji planistycznych.
zbiory danych dla
decyzji strategicznych
i bieżących
Kształtowanie systemu
kierowania ludźmi:
system motywacji do pracy, nagrody
zewnętrzne i wewnętrzne
• Potrzeba to wewnętrzny stan braku czegoś, co z
jakiś względów jest niezbędne. Istnieją dwa rodzaje
potrzeb:
a) Biologiczna- odżywianie, oddychanie, sen itp.
b) Psychiczne- są to potrzeby niezbędne dla
egzystencji, funkcjonowania i rozwoju osobowości
człowieka.
system motywacji do pracy, nagrody
zewnętrzne i wewnętrzne
• Teoria Eltona Mayo- człowiek jest istotą
motywowaną potrzebami społecznymi, pragnąca
takich stosunków w pracy, które przynoszą
zadowolenie, i reagujące w większym stopniu na
nacisk grupy roboczej niż na władzę kierownictwa
• Teoria Abrahama H. Maslowa- człowiek jest
motywowany przez potrzeby, układające się w
hierarchię według ich priorytetu lub intensywności i
obejmujące bodźce pieniężne oraz społeczną
akceptacje.
Piramida Maslowa
system motywacji do pracy, nagrody
zewnętrzne i wewnętrzne
Teoria Fredericka Herzberga wiąże zadowolenie i
niezadowolenie z pracy z dwoma odmiennym zbiorami
czynników. Są to czynniki:
• Wewnętrzne- rzeczywiście motywujące, wywołujące
zadowolenie(motywatory)- osiągnięcia, uznanie,
odpowiedzialność i awanse(treść pracy).
• Zewnętrzne- stanowiące element ,,higieny”,
wywołujące niezadowolenie- wynagrodzenie, warunki
pracy i polityka firmy(środowisko pracy). Pozytywne
oceny tych czynników nie prowadzą do zadowolenia z
pracy, a jedynie do braku niezadowolenia.
dynamika grup
•
•
•
•
•
Fazy rozwoju grupy to proces, o którym informacje wykorzystuje się w pracy z grupami, m.in. w psychoterapii.
Klasyfikacja Corey
1. Faza orientacji i zależności
Dobieranie się, szukanie kogoś, kto jest do nas podobny, kto jest dla nas atrakcyjny, ma dobrą pozycję; chcemy
się też dowiedzieć jaki jest cel zajęć, jakie zasady panują na zajęciach; W tej fazie grupa wykazuje zależność od
prowadzącego.
Co robimy jako prowadzący zajęcia:
–
–
–
•
•
•
•
określamy kim jesteśmy oraz ustalamy cele zajęć (grupowe i indywidualne),
ustalamy zasady – budujemy kontrakt,
przeprowadzamy zabawy integracyjne, aby poznać imiona, doświadczenia, zainteresowania i poglądy członków grupy.
Dobierając ćwiczenia musimy pamiętać, że proces integracji zachodzi poprzez szukanie podobieństw, musimy organizować
takie ćwiczenia, aby osoby podobne do siebie mogły się odnaleźć.
2. Faza konfliktu i buntu
Dlaczego tak się dzieje? Uczestnicy mają krytyczne podejście, jednakże w końcu dochodzą do wniosku, że
chodzą na zajęcia z własnej woli. Faza ta ma służyć podjęciu odpowiedzialności przez grupę, zaczynają się
wyłaniać prawdziwe role, pojawia się struktura grupy.
Efektem buntu jest konflikt. Nic się nie podoba, proponowane ćwiczenia nie odpowiadają, opór i niechęć,
milczenie, grupa nie chce się wypowiadać, powściągliwość. Ujawniają się walki i rywalizacja, okazywanie
wrogości.
Jakie ćwiczenia proponować grupie:
–
–
–
Pokazywać jak się komunikować,
Uczyć informacji zwrotnej,
Pokazywać jak konstruktywnie rozwiązywać konflikt (prowadzący jest mediatorem)
Styl kierowania
Styl kierowania lub styl przywództwa - sposób postępowania przełożonego w
stosunku do podwładnych odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe
lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem.
Wybór stylu kierowania zależy od kierownika i podwładnych oraz czynników
sytuacyjnych. Styl kierowania zależą też od doświadczenia i wiedzy kierownika oraz
cech osobowościowych. Przejawiają się w różnych instrumentach kierowania, do
których zalicza się:
• środki i metody organizacji formalnej (przepisy, procedury, oceny kadrowe, system
wynagrodzeń)
• środki i metody psychologiczne ( techniki negocjacji, treningi grupowe)
W styl kierowania jest trwałym sposobem oddziaływania kierownika na
podwładnych, by ich zachowanie prowadziło do osiągnięcia z góry określonego
celu.
Najogólniej można mówić o stylach kierowania potencjalnym i rzeczywistym.
Potencjalny styl kierowania kształtowany jest przez zespół poglądów i przekonań
(subkulturę) kierownika na temat zachowań podwładnych oraz sposobów
skutecznego wypełniania woli kierowniczej akceptowanej przez zwierzchników. Jest
to „Filozofia kierowana" przejawiająca się w zachowaniu kierownika wobec
podwładnych, w jego stosunku do zakresu ich samodzielności i pracy oraz jej
wyników.
Styl kierowania
Rzeczywisty styl kierowania -ukształtowany i stosowany zintegrowany system
metod, technik i innych narzędzi oddziaływania na podwładnych, dostosowany do
założonych celów, realizowanych zadań i konkretnych warunków działania.
Czynniki wpływające na transformację potencjalnego stylu kierowania:
• czynniki zewnętrzne:
–
–
–
–
czas potrzebny do przygotowania zadań zleconych kierownikowi zespołu,
preferowany styl kierowania zwierzchników,
poziom integracji celów kierowanego zespołu z misją i celami instytucji,
poziom zaufania do podwładnych;
• czynniki personalne:
– wielkość luki kwalifikacyjnej między kierownikiem a podwładnymi,
– poziom samodyscypliny i odpowiedzialności podwładnych,
– stopień rozbudzenia potrzeb pozamaterialnych u podwładnych,
• czynniki techniczne i ergonomiczno-organizacyjne:
– poziom zdeterminowania procesów pracy przez technikę i technologię,
– ergonomiczne (fizjologiczne) warunki pracy podległego zespołu.
– poziom zmienności warunków pracy podwładnych.
Styl kierowania
Charakterystyka stylów kierowania Lewina-Lipitta-White'a
• Kierownik autokrata - sam ustala cele grupy i zadania
prowadzące do ich osiągnięcia oraz sam dokonuje podziału
pracy w zakresie ustalenia celów między uczestników grupy.
• Kierownik demokrata - zachęca grupę do podejmowania
decyzji w zakresie ustalenia celów jej działania, zadań
prowadzących do ich realizacji i podziału czynności.
Jednocześnie sam bierze udział w pracy wykonywanej przez
grupę.
• Kierownik nieingerujący - pozostawia członkom grupy
maksimum swobody w ramach realizacji zadań. Sam nie
podejmuje żadnych decyzji, nie uczestniczy w pracach grupy,
nie ocenia też pracy podwładnych.
Usprawnianie
funkcjonowania
organizacji:
analiza działalności
Podstawę planowania strategicznego stanowi analiza strategiczna
czyli postępowanie badawcze prowadzące do oceny dotychczasowej
strategii, diagnozy organizacji i jej otoczenia, wypracowania
wariantów nowej strategii. Analiza przedsiębiorstwa dotyczy
sytuacji wewnętrznej dysponowanych zasobów silnych i słabych
stron przedsiębiorstwa. Ważniejsze metody badawcze to analiza
kluczowych czynników sukcesu model łańcucha wartości model
cyklu życia produktu technologii, metody portfelowe, analiza SWOT,
kompleksowa kwalifikacja działalności firmy (bilans strategiczny).
Metody mogą być stosowane gdy ich bazą są techniki obliczeniowe
statystyki, analizy preferencji analizy rynku, zarządzania finansami,
analizy ekonomicznej.
analiza opinii klientów i uczestników
organizacji
Analiza otoczenia- najważniejszy kluczowy element
każdego planowania strategicznego. Jej zadaniem jest
ujawnienie zagrożeń i szans dla obowiązujących lub
przyszłych celów przedsiębiorcy Do uniwersalnych
technik stosowanych w analizie makrootoczenia
należy zaliczyć opis statystyczny, prognoza, oceny
oraz opinie ekspertów a także technika
scenariuszowa scenariuszowa, metody ankietowe
wywiady itp.
rozwój i zmiany w organizacji
usprawnianie zarządzania
Podstawowe, najbardziej rozpowszechnione techniki zarządzania organizacjami biznesowymi są to: 6
sigma, szczupłe zarządzanie, teoria ograniczeń. Podstawowe ich założenia i zalecany sposób działania są
porównane w tabeli
BIBLIOGRAFIA
• „Menedżment – Podstawy zarządzania” ,
Leszek F. Korzeniowski
• „Zarządzanie rozwojem firmy” A. Stabryła
• http://abc-ekonomii.net.pl
• http://mfiles.pl
• http://protektor-profesja.pl
• http://cio-cxo.pl
Download