3. Szkoła klasyczna

advertisement
1 . Model org. wg Leavitta
Zadania
8.Role kierownicze wg MINTZBERGA
Ludzie
Otoczenie
Struktura
Technologia
Org. jest uporządkowanym w pewien sposób
systemem (całością) złozonym z czterech
podstaw. elementów (podsystemów)
Ludzie – uczestnicy organizacji wraz z ich
kwalifikacjami, hierarchią wartości, oraz
motywacjami
do
działania
(podsystem
społecznej organizacji).
Zadania – rozumiane jako zbiór zamierzeń
przewidzianych do realizacji, w określonym
przedziale czasu.
Technologia – obejmująca zbiór sposobów
osiągnięcia
celów,
spełnienia
funkcji,
realizacji
zadań
cząstkowych
(metody,
techniki, podsystem techniczny).
Struktura – to ogól realizacji obejmujący
przede wszystkim stosunki i oddziaływania
poszczególnych elementów.
2. Model zarzadzanania 7S
3. Szkoła klasyczna
Naukowa organizacja pracy
Teoria stworzona przez F.Taylora, który oparł
swą filozofię na czterech zasadach:
- zarządzania, celem ustalenia najlepszej
metody wykonywania każdego zadania
- naukowego doboru robotników,
przydzielając im pracę, do której się
najbardziej nadają
- naukowego wyszkolenia i doskonalenia
robotników
- dobrej współpracy między kierownictwem a
robotnikami
Metody te doprowadziły do okresowego
wzrostu wydajności pracy i zwiększenia płac,
Klasyczna teoria organizacji
Powstała w wyniku poszukiwania zasad
zarządzania złożonymi organizacjami,
Uważany za założyciela H. Fayol próbował
określić zasady i umiejętności skutecznego
zarządzania. Zajmował się całością
organizacji, skupiał uwagę na zarządzaniu,
które jego zdaniem stanowiło najbardziej
zaniedbana funkcją przedsiębiorstwa,
Twierdził, że kierowanie to umiejętność jak
każda inna-można się jej nauczyć.
M. Weber opracował teorię biurokracji w
zarządzaniu. Za idealna organizację uważał
biurokrację tj. organ o określonej formalnie
strukturze hierarchicznej, rządzącej się
wyraźnie sformułowanymi przepisami i
liniami podporządkowania, Zmierzał do
usprawnienia organizacji przez
doprowadzenie do przewidywalności i
sprawności ich operacji,
4. Szkoła behawioralna – szkoła
zachowań ludzkich-humanistyczna
Zapoczątkowana przez Ruch Stosunków
Współdziałania. W wyniku doświadczeń
E, Mayo określił typ „człowieka społecznego”
motywowanego potrzebami społecznymi,
pragnącego takich stosunków w pracy, które
dają zadowolenie, co poprawia wydajność.
A. Maslow i D. McGregor już jako
behawioryści wnieśli dwa nowe wymiary do
nauk o zarządzaniu. Po pierwsze przedstawili
bardziej wyrafinowane poglądy na człowieka i
jego motywacje, Po drugie zastosowali
metody badań naukowych do analiz
sposobów zachowania się ludzi w organizacji
jako całości. Wg Maslowa dążenie do
zaspokajania potrzeb jest hierarchiczne. U
podstawy znajdują się potrzeby fizjologiczne
oraz bezpieczeństwa, u góry potrzeby ego i
samorealizacji.
McGregor opracował teorię X – mówi, że
praca jest nieprzyjemna dla pracowników i
dlatego należy ich motywować siłą,
pieniędzmi i pochwałami, i teorię Y –
założenie, że ludzie z natury są motywowani
do pracy i dobrego wykonywania zadań
5. Kierunek systemowy – organizacja to
żywy organizm i ma na nią wpływ otoczenie.
Organizacja jest jednolitym ukierunkowanym
systemem składającym się z wzajemnie
powiązanych części. Działalność dowolnego
segmentu systemu wpływa ma działalność
każdego innego segmentu. Kierownicy
uwzględniają w swojej działalności znaczenie
wzajemnych stosunków z ludźmi, komórkami
i jednostkami organizacyjnymi.
6.
7. FUNKCJE ZARZĄDZANIA
Planow
Organiz
Kierowanie Kontrola
anie
owanie
Ludźmi
Celów
Struktur
Przewodze
nie
Zasob
ów
Zespołó
w
Motywowa
nie
Wynik
ów
Działa
ń
Działań
Komuniko
wanie
Reprezent
owanie
Współpr
acy
Określa
nie
celów
i
kryterió
w
Określa
nie
standar
dów
Ustalani
e norm
Wnioski
i
działani
a
koryguj
ące
KATEGORIA
ROLA
PRZYKŁAD
1.Interpersonalna Reprezentanta
otwarcie
nowego zakładu (charakter
symboliczny)
Przywódca
zachęcanie
pracowników do zwiększenia wydajności
Łącznik
koordynacja
dwóch
grup
2.Informacyjna
Obserwator
śledzi
sprawozdania branżowe, zbiera informacje
na temat organizacji
Propagator wychodzi z
inicjatywami
Rzecznik przedstawia
org. omawia plany strategiczne na zewnątrz
3. Decyzyjna
Przedsiębiorcy
występuje z
nowymi
pomysłami
Przeciwdziałajcy
rozwiązuje
pewne konflikty
zakłóceniom
Dysponent zasobów
Negocjator
9. Cechy firm „doskonale zarządzanych”
wg T. Petersa i R. Watermana
1.
Akcent na działanie
robienie czegoś nie tylko mówienie o
tym
dokładanie starań w dązeniu do rowz.
Problemu
unikanie skomplikowanych i
długoterm. Biznes planów
2.
Bliskość klienta
aby osiągnąć sukces należy poznać
potrzeby klienta i próbować je
zaspakajać.
3.
Autonomia i przedsiębiorczość
wspierać wśród pracow. Ducha
przedsiębior.
Decentralizacja i autonomia sprzyjają
rozwojowi innowacji
4.
Wydajność ludzi pracy
ważna motywacja i zaangażowanie
praca zespołowa
5.
Motywacja przez wartości
ludzie chcą przeżywać nie tylko
uczestniczyć
uświadamianie potrzeb
6.
Trzymanie się swojej specjalności
robić to co się robi najlepiej
rozwój umiejętności
7.
Prosta struktura, mały zarząd
unikanie rozbudowanych struktur
obnizanie kosztów zarządu
8.
Jednoczesna dyscyplina i swoboda
lączenie dyscypliny i swobody
10. Synergia – definicja i znazcenie
Synergia – sytuacja w której całość jest
większa od sumy jej poszczeg. elem.
w kateg. organizacyjnych oznacza, że
wydziały współpracujące ze sobą są
efektywniejsze niż gdyby funkcjonow.
odzielnie.
Elementy te podleg. zorganizow. po to aby
podnieść efekt ich współdziałania (wzrost
wydajności, poprawa jakości, niezawodność)
12. Metody usprawniania str.org.
diagnostyczna – za punkt wyjścia
pzryjmuje się analizę stanu faktycznego.
Proces uspraw.org. rozpoczyna się od
rejestracji stanu rzeczywistego. Na
podst.analizy tego stanu i wykrycia
wszystkich niesprawności ustala się sposoby
ich usunięcia i doprowadza się str. do nowej
doskonal.postaci.
Etapy metody diagnostycznej:
1.ujęcie stanu faktycznego
2.analiza – całokształt czynn. związ. z
poszukiw. i odkrywaniem mozliwości
uspraw.org.
3.stan pożądany –realizacja projektu
13. Metody usprawniania str.org.
prognostyczna- za punkt wyjścia
pzryjmuje się pewien wzór który ma
charak.czysto teoret.i budowany jest w
procesie syntezy, inform. o
mozliw.najleoszych rozwiązań z
uwzględ.najnowszych wyników badań.
Wzór ten stanowi pewien przyszłościowy
kształt struk.do którego należy dążyć, a od
któr.wychodząc przy stopniowym uwzględ.
warunków ograniczaj. osiąga się kształt str.
możliwy do praktycznego wykozyst. czyli
strukt.realną.
Etapy metody prognostycznej:
1.ustalenie celów
2.okresl.zadań
3.budowa wzorca
4.zbier.inform. i tworzenie praktycznych
rozwiązań
5.wybór optymalnego rozw.
6.realizacja w praktyce i kontrola
skutecz.działania
14. Koncepcja „systemu idealnego” wg.
G.Nadlera
15. Struktura organizacyjna jako
narzędzie zarzadzania – pewna cecha
przysług. przedsięb. odzwierciedlaj. jego
ustrój, jest rezultatem pojmowanej
czynnościowo
f-cji org. będącej jedna z f-cji zarządzan.
(wyróż.4 podst.f-cje zarz. Planowanie,
Organizowanie, Kontrolowanie
Przewodzenie)
Punktem wyjścia do pows. str. org. jest
podział pracy, w chwili zaistnienia podziału
pracy niezależnie od tego czego on dotyczy
występ.powiązania między osobami, które
wykon.poszcz. f-cje.
Menedżerowie muszą brać także pod uwagę,
co aktualnie dzieje się w otoczeniu
organizacji, a także to co może dziać się w
przyszłości. Muszą oni podejmować decyzje
tak, aby dopasować plany strategiczne i
zdolność firmy do realizacji funkcjonowania w
jej otoczeniu.
Proces ten jest procesem projektowania
organizacji.
Ponieważ jednak strategie i warunki
otoczenia różnych organizacji są różne to
istnieje wiele możliwych struktur
organizacyjnych.
Podejmowanie decyzji o strukturze
organizacyjnej jest procesem przy tworzeniu
nowej organizacji lub przy poprawianiu
organizacji już istniejącej, albo przy
wprowadzaniu bardziej radykalnych zmian do
występującego układu stosunków
menedżerowie muszą wykonać 4
podstawowe kroki :
1)
Podział pracy, czyli podzielić pracę na
zadania : logiczne i dogodnie
wykonywane przez poszczególne
osoby i grupy
2)
Departamentalizacja – grupowanie
pracowników i zadań, menedżerowie
muszą podzielić zadania w sposób
logiczny i sprawny
3)
Utworzenie hierarchii organizacyjnej –
określenie kto komu podlega w danej
organizacji
4)
Proces koordynowania –
wprowadzenie przez menedżerów
mechanizmów integrujących
działalność poszczególnych działów,
by skutecznie funkcjonowały i
sprawdzanie skuteczności organizacji.
16. Struktura liniowa to taka w której
sprężenia funkcjonalne pokrywają się ze
sprężeniami funkcyjnymi.
Zalety:
jedność kierownictwa
szybkość podejmowania decyzji
łatwość przekazywania dyspozycji
wyraźny podział władzy, kompetencji i
odpowiedzialności
Wady:
rozbudowana hierarchia zarządzania
tendencja do centralizacji
17. Struktura funkcjonalna
polega na podporządkowaniu wykonawców
kierownikom funkcjonalnym. Ta
funkcjonalność polega na specjalizacji,
realizacji określonych funkcji w związku z
tym, podwładni podlegają nie tylko
przełożonemu służbowemu ale także
kierownikom funkcjonalnym wydającym
dyspozycje dotyczące sposobów
wykonywania funkcji.
Zalety:
specjalizacja funkcji kierowniczych
możliwość uzyskania kompetentnej
rady,
bezpośredni kompetentny nadzór,
Wady:
dezorientacja wykonawców
spowodowana występowaniem
sprzeczności decyzyjnych,
trudności w rozliczeniu kompetencji i
odpowiedzialności
trudności koordynacji czynności
kierowniczych.
18. Struktura sztabowa
charakteryzuje się jednoczes.wykozyst.obu
zasad: jednoosobow.kierow. i specjalistycz.
wsparcia dla zarządzania.
Stanow. i kom.sztabowe powołuje się do
wspomagania kierow.liniow. w zakresie
zagadnień szczegół. związ.z zarzadzan.
Kierow.liniow. zachowuje uprawnienia
odpowiedz. za podleg. mu jedn. Podejmuje
decyzje i wydaje polecenia.
Pomoc kom.sztabowych polega na
opiniow.,doradzaniu, progzozow,
opracowaniu wariantów decyzji.
Zalety:
zachowanie zbieżności hierarchii i
zasady jednoosobowego kierownictwa
wykorzystanie zasady rady
kompetencyjnej,
jednoznaczny podział kompetencji i
odpowiedzialności
Wady
tendencje do formalizacji i
biurokratyzacji oraz możliwość
występowania sporów
kompetencyjnych między
kierownikami sztabowymi a
funkcjonalnymi.
19. Struktura dywizjonalna
wyodrębnia somodzielne jedn. w oparciu o
kryterium przedmiotowe, geograf.., grupę
odbiorców, pojawia się gdy wystepuje
znaczne zróż.produkt. i rynków, duże
rozm.org.,silna potrzeba władzy u
kierow.jednostek-dywizji.
Zalety:
-możl.podejmow.szybioch i trafnych dec
-odciązenie kier.naczel.
-szybkie dost.produk. do potrzeb rynku
Wady:
-mała mozliwość dostosow.się do nastep.
zmian
-mozliwość rywaluizacji miedzy dywizj.
-rozbudowana struktura
20. Struktura macierzowa –określana jest
jako system podwójnego podporządkowania.
Istnieją w niej 2 typy struktur:
1.o charakterze funkcjonalnym lub
zakładowym -kolumny
2.stanowi swoistą nakładkę (tu następuje
łączenie ludzi z różnych działów, pionów) –
powstają profesjonalne zespoły wykonujące
określone zadania lub czynności - wiersze
Zalety :
-daje możliwość zwartego skupienia zespołów
zadaniowych w realizacji strategicznych
celów organizacji. Nie wymaga ona takiej
koordynacji, jakiej wymagają poprzednie
struktury, czyli problem koordynacji ulega
złagodzeniu. Głównym elementem jest tu
zespół skoordynowany wewnętrznie4 (nie
wymagający kontroli z zewnątrz ).
Jest to struktura elastyczna, która może być
dostosowana do zmieniających się potrzeb
organizacji
-uspraw.przepł.inform.
Wady :
nie każdy człowiek potrafi się do niej
dostosować, funkcjonować, ludzie w
niej pracujący muszą mieć zdolności
interpersonalne, potrafić pracować w
zespole
brak ściśle określonej hierarchii, ale
takie struktury mają rację bytu w
firmach o bardzo wysokim stopniu
rozwoju
zerwanie z zas.jedności
rozkazodastwa
wysokie koszty wdrożenia
21. Spiętrzenie i rozpiętość kierowania.
Teoria Graicunasa.
W dużych rozbudowanych organizacjach
problem hierarchizacji sprowadza się do
prostego pytania : Ilu ludzi powinno być
podporządkowanych jednemu człowiekowi?
Jest to rozpiętość kierowania, oznacza ona
liczbę osób, działów bezpośrednio
podporządkowanych 1 kierownikowi.
Trzeba wykonać 3 kroki, aby rozwiązać ten
problem:
dokonać podziału pracy
stworzyć działy
wybrać rozpiętość kierowania
Wtedy można ustalić linię podporządkowania,
czyli kto komu podlega – jest to
najważniejszy element schematu
organizacyjnego, od nich zależy
funkcjonalność organizacji. Wynikiem tych
działań jest wieloszczeblowy układ –
hierarchia
Wybór odpowiedniej rozpiętości hierarchii
jest najważniejszy dla efektywności
organizacji, ponieważ :
rozpiętość kierowania ma bezpośredni
wpływ na to co będzie się działo w
danym dziale (duża liczba
podwładnych = spowolnienie
wydawania poleceń dla każdego z
osobna; nie może wszystkich
skontrolować; nie zna swoich ludzi;
nie ma dla nich czasu; - natomiast
gdy będzie miał za mało ludzi to
będzie się nudził)
rozpiętość kierowania wpływa na
szybkość podejmowania decyzji
szczególnie w sytuacjach, kiedy
występują różne szczebelki rangi
(mała rozpiętość = struktury
wysmukłe; duża rozpiętość =
struktura płaska)
Francuski matematyk GRAIKUNAS w 1935r.
zwrócił uwagę na stosunki między
podwładnymi, rozróżnił rodzaje interakcji.
Zauważył że manager ma do czynienia z
trzema rodzajami interakcji:
1.
interakcje bezpośrednie (są to
powiązania pionowe, pojedyncze; jest
to bezpośredni stosunek między
podwładnym a zwierzchnikiem stąd
liczba równa tych stosunków jest
równa liczbie podwładnych);
2.
interakcje krzyżowe (są to powiązania
poziome, wynikające z konieczności
wzajemnego komunikowania się
podwładnych, tego samego
zwierzchnika między sobą, jeżeli
liczba podwładnych danego
zwierzchnika wynosi N to liczba
stosunków wynosi N(N-1);
3.
interakcje grupowe (powiązania
pionowe – grupowe, relacje
zwierzchnika z każdą możliwą
kombinacją podwładnych)
GRAYKUNAS stwierdził w związku z
powyższym że liczba możliwych interakcji
wszystkich rodzajów pomiędzy managerami a
podwładnymi może być określona za pomocą
następującego wzoru:
I=N(2n/2+n-1)
I - liczba interakcji z
podwładnymi
N- liczba podwładnych
Rozpiętość kierowania ma istotny wpływ na
rodzaj struktury organizacyjnej.
22. Struktura formalna i nieformalna
org. “Góra lodowa” organizacji
Schematy org. służa do przedstaw. formalnej
struk.org. oraz pokazują kto ponosi
odpowiedzialność za okresl. zadania.
Nieformalna struk.org to nie zapisane w
dokumentach i oficjalnie nie uznawane
stosunki niedzy członkami org. pojawiające
się w wyniku osobistych i grupowych potrzeb
pracowników, które mają wpływ na
podejmowane decyzje.
-
Młodość
Dojrzałość
poszczególne piony mogą różnić się
pod względem formalizacji np. w
pionach wykonawczych stopień
formalizacji będzie bardziej rozwinięty
(cel =>zadanie wykonane) niż w
pionach badawczych, zarządzających,
ekonomicznych, który jest bardziej
rozmyty.
Takie zróżnicowanie może prowadzić do
konfliktów między osobami, a także
jednostkami organizacyjnymi.
Koordynacja – bezpośrednio zależy od
uzyskiwania, przekazywania i przetwarzania
informacji. Im więcej jest niepewności w
procesie koordynacji, tym musimy posiadać
więcej informacji, traktować poważnie
przetwarzane informacje.
3 sposoby skutecznego koordynowania
działań (stosunkowo trudne potrzeby często
można zaspokoić podstawowymi technikami)
:
łatwy przepływ informacji
zbiór reguł i procedur
technika przez przekonanie się
samemu (jak nasza organizacja
działa)
Wiek organizacji
Przedstawił rozwój przebsięb. jako
wystepujące na przemian procesy ewolucji i
rewolucji (kryzys) rozpatrywane zw wzg. na
jego wiek, wielkość oraz stopę wzrostu gałęzi
przemysłu w której działa.
30. Rozwój org. przez współdziałanie
dzielenie się przez kierownic. swoja władzą z
pracownikami. Kierownik rezygniuje z
hierarchicznej str.władzy i dają pracown.
większą sowbodę w podejm.dec.
23. Model rozwoju org. wg L. Greinera.
Wielkość org
Duza
Faza I
Faza II
Faza IV
Faza V
Faza III
Mała
24. Entropia definicja – znaczenie w
zarządz.
25. Zasada „potrójnego ponaglenia” i jej
znacz. w org. – sformuowana w latach
30-stych przez Whiteheada. Wytłumaczeniem
aktywnego ataku na otoczenie jest „potrójne
ponaglenie” I-aby żyć, II-aby żyć dobrze, IIIaby żyć lepiej. Sztuka życia polega na
tym,aby po pierwsze być żywym, po drugie
żyć w spos. zadowalający i po trzecie
uzyskiwać wzrost zadowolenia.
26. Strategie adaptacyjne w
zarządzaniu.
27. Rozwój org. przez kreatywność
28. Rozwój org. przez decentralizację
Centralizuje się decyzje typu strategicznego,
a decentralizuje typu taktycznego,
operacyjnego.
Pzrekazywanie władzy i odpowiedzialności w
dół hieriarchii org. Odciąża menadż.
najwyższego szczebla, podejmowanie decyzji
jest bardziej elastyczne i szybsze. Pomaga
członkom org. w osiąganiu celów.
29. Rozwój org. przez kordynację
Proces koordynowania – wprowadzenie przez
menedżerów mechanizmów integrujących
działalność poszczególnych działów, by
skutecznie funkcjonowały i sprawdzanie
skuteczności organizacji.
Bez koordynacji ludzie mogą zaspokajać cele
własnego działu kosztem całej organizacji.
Aby koordynować trzeba ustalić stopnie
koordynacji. Stopień koordynacji zależy od
istoty i od celu zadań jakie stoją przed daną
organizacją, a także zależy od ludzi
wykonujących określone czynności w
strukturze firmy. Jeśli komunikacja w
organizacji sprzyja wykonywaniu zadań w
organizacji, to wskazany jest wysoki stopień
koordynacji, który jeszcze bardziej znacznie
przyspieszy proces wykonywania operacji. A
jeśli zupełnie nie sprzyja, to koordynacja ma
podstawowy stopień.
We współczesnych organizacjach stopień
koordynacji musi być bardzo wysoki.
Wysoki stopień koordynacji musi mieć
miejsce w organizacjach, które pracują w nie
rutynowych czynnościach, które mają pewną
wagę, cel, są to zadania strategiczne,
rozwojowe przeważnie w nowoczesnych
organizacjach zajmujących się techniką,
technologią, produkcją wysoko
przetworzonych wyrobów, dlatego że, od
nowoczesnej firmy wymaga się wysokiej
efektywności, jakości, profesjonalności.
Koordynacja jako najważniejszy element w
organizacji zajmuje się łączeniem tych
elementów zmierzającym do realizacji celu
strategicznego tej organizacji. Im bardziej w
danej organizacji potrzebna jest taka
restrukturyzacja, tym trudniej tego dokonać,
szczególnie wtedy, gdy zadania są wysoko
specjalizowane.
W procesach integrowania występują
rozbieżności określane kategorią
zróżnicowania, mogą one utrudnić skuteczną
koordynację pracy. Występują 4 rodzaje
zróżnicowań:
ludzie w określonych jednostkach
mają własne poglądy na cele
organizacji i sposoby ich osiągania ,
stosują metodę „bliższa koszula ciału”
ludzie w różnych pionach organizacji
często mają inną orientację w czasie
tzn. pracownicy „produkcyjni”
wykonują określoną pracę
natychmiast, co wynika z cyklu
produkcyjnego, natomiast pracownik
konstrukcyjny rozpocznie zadanie,
pomyśli sobie trochę i znowu zabierze
się do pracy – czas ma dla niego inny
wymiar
styl interpersonalny – pewne sposoby
zachowań kultury osobistej
występujące typowo w danych
elementach struktury
31. Teoria cech kierowniczych
Atrybutowe podejście do kierowania
skupia się na badaniu cech które powinien
posiadać skuteczny kier.
Zostały zarzucone bo nie potrafiono wskazać
wyraźnej zależności pomiędzy posiad.
określ.cech a efektywnością i skutecz.
kierow.
Stara się odpowiedzieć na pyt. jacy są
skuteczni kierow.
32. Teoria X i teoria Y
McGregor opracował teorię X – mówi, że
praca jest nieprzyjemna dla pracowników i
dlatego należy ich motywować siłą,
pieniędzmi i pochwałami, i teorię Y –
założenie, że ludzie z natury są motywowani
do pracy i dobrego wykonywania zadań.
33. Style kierowania wg K.Lewina
(style konserwatywne)
Autoktatyczny
zarządza przy pomocy bezpośrednich
poleceń
dużą wagę przywiązuje do nadzoru i
kontroli
preferowanym motywatorem jest
strach (przed niezadowoleniem szefa i
sankcjami – awans, premia)
atmosfera jest zła
efektywność pracy spada do 40%
satysfakcji pracowników brak
Demokratyczny
sytuacja, gdy kierownik zasięga opinii
merytorycznej u swoich podwładnych przed
podjęciem decyzji:
stosunki ich mają charakter otwarty
utrzymuje dobry klimat
docenia rolę głosu i samodzielnych
specjalistów (daje im możliwość
decyzji)
Liberalny
pasywna postawa kierownika, który sam się
boi:
unika podejmowania decyzji
unika stawiania zadań i wymagania
ma dużo niższe
atmosfera jest nijaka
brak decyzji na czas – powstają
zaległości
brak systemu motywacyjnego –
awansów, premii, nagród.
33. Teoria Z
34. Srtategia a struktura zarzadzania
Proces organizowania obejmuje formułowanie
decyzji o utworzeniu rang (dzięki którym
może istnieć dana organizacja i rozwijać się).
W procesie organizacji menedżerowie
powinni uwzględniać 2 grupy czynników:

określenie celów organizacji i
przygotowanie planów strategicznych,
prowadzących do ich osiągnięcia

stworzenie takiego procesu
planistyczno-decyzyjnego
wykorzystującego zdolność organizacji
do realizacji tychże planów
strategicznych
Struktura (pojęcie) – organizacja
przedsiębiorstwa jest to podział
przedsiębiorstwa, podział organizacji na
odpowiednie mniejsze komórki, ustalenie ich
kompetencji i odpowiedzialności oraz
określenie stosunków i powiązań między
nimi, przy czym najważniejszy jest tu
stosunek podporządkowania.
Organizacje możemy scharakteryzować wg
następujących strukturalnych cech:
1.
konfigurację – określającą
kształt struktury i rozdrobnienie
organizacyjne oraz liczbę jednostek
organizacyjnych i szczebli norm
2.
centralizację –
charakterystyczne rozmieszczenie
uprawnień decyzyjnych oraz podział i
wykorzystanie władzy
3.
specjalizacja – dotycząca
podziału pracy, obowiązków między
jednostkami organizacji i stanowiska
pracy
4.
standaryzacja – cechująca
typowość działań i zachowań w
organizacji
5.
formalizacja – określająca
zakres w jakim elementy organizacji
są zarejestrowane w dokumentach
organizacyjnych
Nie ma uniwersalnej struktury organizacyjnej
która odpowiadałaby każdemu
przedsiębiorstwu.
Przedsiębiorstwo musi samo wypracować,
budować strukturę organizacyjną
dostosowaną do własnych potrzeb i zadań.
Struktura organizacyjna zależy od wielkości i
rodzaju przedsiębiorstwa oraz stopnia
trudności realizowanych celów.
Obecnie ważne jest, aby struktura
organizacyjna była zorientowana na
gospodarkę rynkową.
W strukturze organizacyjnej dużego
przedsiębiorstwa powinny istnieć komórki
organizacyjne, managerowie odpowiedzialni
za rynek.
Funkcje str.org.
-okresla stosowany podział pracy
-pokazuje powiązania między funkcjami i
czynnościami
-wskazuje stopień specjalizacji pracy
-opisuje str.hierarchii i władzy w org.
-przedstawia układ odpowiedzialnośsci
-zapewnia trwałość i ciągłość umozliw. org.
przetrwanie
Czynniki kształtujące str.org.
-strategia org,.
-technologia służąca do realizacji strateg
-ludzie
-wielkość org.
35. Organizacja - istota
Organizacja – grupa ludzi, którzy
współpracują ze sobą w sposób
uporządkowany i skoordynowany, aby
osiągnąć pewien zestaw celów.
Cel – to, co organizacja stara się osiągnąć;
organizacje mają często więcej niż jeden cel;
cele są podstawowymi elementami
organizacji.
Cechy organizacji:
organizacje są tworami człowieka
stworzonymi
dla
wykonania
określonego celu, zatem są celowo
zainteresowane;
w ich skład wchodzą ludzie stanowiący
niezbędny element każdej organizacji
oraz rzeczowe środki którymi ci ludzie
posługują się w swych działaniach;
są systemami zachowującymi się
rozmyślnie,
zdolnymi
do
koordynowania a nawet zmiany
pierwotnie wyznaczonych celów;
są wyodrębnione z otoczenia a
równocześnie otwarte;
są ustrukturowane
czyli w pewien
sposób uporządkowane wewnętrznie;
są szczególnie złożone co nie pozwala
do końca odwzorować ani opisać ich
struktury;
mają wyodrębniony człon kierowniczy;
są stabilne, zdolne do utrzymania
równowagi wewnętrznej mimo zmian
zachodzących w otoczeniu;
są ekwiwalentne;
są systemami samoorganizującymi
się;
utrwalają sposoby zachowania ludzi i
funkcjonowania organizacji w drodze
formalizacji i instytucjonalizacji.
Organizacje możemy podzielić wg:
1.funkcji, od roli jaką zaspokajają potrzeb
społecznych:
organizacje gospodarcze działające na
podstawie zasad ekonomiczności;
służące zaspokojeniu niematerialnych
potrzeb (szkoły, przedszkola);
organizacje administracyjne
ogólnopaństwowe, lokalne, militarne;
organizacje
społeczne
(partie
polityczne, związki zawodowe);
organizacje religijne.
Organizacja ma dwa aspekty
1. rzezczowy- org.to rzecz zorganizowana,
to system złozony z ludzi, zasobów techmater.,których współdziałanie i wykozystanie
jest poprzez nast. właściowości:
istnienie celów i zachownie zgodności
między nimi
zgodność struktury i funkcji
zalezność systemu i otoczenie
wzajemne
uwarunkowanie
się
(zw.przyczyn-skutkowy)
między
działaniami poszcz.elem. systemu
mozliwość decydowania
2. czynnościowy – org, to czynność
polegaj.na doborze i uzgodniemiu elemen.
jakiegoś procesu działających dla wspólnego
celu. Elementy te podleg. zorganizow. po to
aby podnieść efekt ich współdziałania (wzrost
wydajności, poprawa jakości, niezawodność)
Sens czynnościowy obejmuje:
-powstanie celu
-podział celu
-badanie funkcji i dobór elem.systemu
-kordynacje twirzenia, funkcjonow. i rozwoju
systemu
-analizę czynników oddziaływania
zew.
otocz. na system i opracow.matod walki z
nimi
-synteza działań cząstkowych
36. Zarządzanie - kierowanie
Zarządzanie – (definicja) zestaw działań
obejmujący,
planowanie,
organizowanie,
kierowanie i kontrolę skierowanych na zasoby
organizacji
(ludzkie,
finansowe,
informacyjne, rzeczowe) i wykonywanych
zamiarem celów organizacji w sposób
sprawny i skuteczny.
Zarządzanie jest to dokładne poznanie tego
czego się oczekuje od ludzi a następnie
dopilnowanie aby wykonali to w najlepszy i
najtańszy sposób.
Kierowanie
jest to zespół
procesów
wykorzystywanych w celu sprawienia by
członkowie organizacji współpracowali ze
sobą w interesie organizacji.
Kierownik – osoba odpowiedzialna za
pokierowanie działaniami
prowadzącymi do osiągnięcia
celów organizacji.
Różne poziomy kierowania i związane z nimi
kompetencje
W teorii organizacji i zarządzania wyróżniamy
3 poziomy kierowania:
1.
Poziom trzeci – najniższy – kierownicy
pracowników
2.
Poziom drugi – średni poziom
kierowania – szefowie kierowników
3.
Poziom pierwszy – naczelne
kierownictwo
37. Podstawowe prawa organizacji
Wymiar polityczno – prawny – państwowe
regulacje działalności gospodarczej i ogólne
stosunki pomiędzy gospodarką a państwem.
System prawny określa to co organizacja
częściowo może a co nie może. Wymiar
polityczno – prawny określa nastroje w
kręgach rządowych przychylnych lub
nieprzychylnych działalności gospodarczej,
określa stabilność polityczną.
Wymiar międzynarodowy określa zakres w
jaki organizacja uczestniczy w działalności
gospodarczej w innych krajach lub pozostaje
pod jej wpływem.
Prawo-prawidłowość rzadząca światem
proces.przyrod. i społecz. stanowiąca cel
badań naukowych.
1. Prawo podziału – A.Smith jeśli
powtarzająca się praca jedn.lub zespołu
zostanie podzielona w ten spos. że każdą
czynność składową oddzielnie wykonywać
będziemy seriami na okresl. poziomie
specjalizacji to ogólny nakład pracy i środków
wytwórczych zmniejszy się.
Kożyści: - umożl.właściwy przydział zadań
poszczeg.wykonawcą
- prow. do eliminacji zbędn. czynnosci
- stwarza warunki równoległ.wykonyw.
czynności
- pozwala na specjalizację
- zmniejsza nakłady pracy
2. Prawo koncentracji – F. Taylor – jeśli
kilka elemen.wykonuj.tę samą czynność
jednakowo lub podobnie połączymy w jeden
zespół działaj.razem lub zastąpimy jednym
większym organem wykonuj.tą samą
czynn.w ilości równej produkcji wszystkich
elem. to ogólny nakład pracy i srodków
wytw. zmniejszy się.
Koncentracja – polega na scaleniu działań
za wzg na wspólny cel. Może nastąpić tylko
wówczas gdy poprzedzona jest rozdzieleniem
zadań.
Prawo podziału i Prawo koncentracji sa
komplementarne.
3. Prawo wzrastającej produkcji – K.
Adamięcki – w miarę wzrostu wydajnosci
koszt jedn.produktu zmniejsza się i osiąga
się maksym.wielkość poza która dalszy
nakład pracy i środ. przestaje być
ekonomiczny.
4. Prawo harmonii - K. Adamięcki –
dokładność doboru elementów wyk. pracę
podzieloną. polega na maksym. wyrównaniu
czasów dział.przy czym wielkość skutku
uzytecznego zespołu zalezy od elem.o
najmn.wydajności.
Miarą dobor elem.są charakterystyki
ekonom.określ. prawem wzrastającej
produkcji.
38.Klasyfikacja strategii zarządzania
-sprowadza się do rewizji i ponownego
sformułowania podstawowych strategii
przedsiębiorstwa oraz zapewnienia
funkcjonalnych i organizacyjnych przesłanek
dla ich skutecznego ( długofalowego )
wdrażania.
Aspekt strategiczny - ustalanie
zorientowanych rynkowo długofalowych
celów i strategii działania przedsiębiorstwa ;
długofalowa koncepcja ( w przyszłościowym i
dynamicznym ) przystosowania się
przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w
otoczeniu rynkowym.
strategiczna analiza sytuacji (określenie
celów i ich hierarchizacja i modelowanie
sytuacji strategicznych),
analiza i diagnoza mocnych i słabych str.
i konkurentów (użyteczność, zamówienia,
koszty, dostawy -szybkość, niezawodność,
elastyczność, inf., sprawność działania,
łańcuch dostaw),
formułowanie strategii (cele, alternatywne
strategie - wybór najlepszej, określenie
zakresu swobody realizacji),
realizacja
strategii
(konkretyzacja
i
koordynacja planów, wdrażanie z zasobami),
controlling strategii (ocena realizacji
[odchylenia],
rozpoznanie
i
diagnoza
potencjalnych szans i ryzyka działania w
otoczeniu oraz ich porównanie i weryfikacja
ze słabymi i mocnymi str. P.).
39. Etapy formuowania strategii
Procedura planowania strategii i budowa
strategii. Etapy
1.
Formułowanie celów strategicznych
w przedsiębiorstwie
2.
Analiza strategiczna
3.Analiza otoczenia
przedsiębiorstwa
Analiza
Analiza (ocena możliwości własnych oraz
szans i zagrożeń które płyną z otoczenia)
Opracowanie scenariuszy rozwoju
Formułowanie zadań dla przyszłości
formułowanie, opcji albo alternatywnych
strategii
Ocena możliwych strategii funkcjonalnych
Wybór najbardziej optymalnej strategii
funkcjonalnej
Uruchomienie mechanizmów rozwoju
potencjału przedsiębiorstwa przez
dostosowanie w firmie (struktury zarządzania
finansów)
Budowa planu strategicznego (elementem
planowania strategicznego jest biznes plan)
jest przełożenie strategii na plan działania.
1. Diagnozowanie (gdzie jestem, jaki jestem)
2. Dokąd zmierzam – deklaracja progr.
3. Strategia osiągania celów
strategia przedmiotu działania
startegia ceny
promocji
dystrybujcji
4. Środki niezbędne do realizacji celów
-surowce i mater.
-produkty gotowe
-usługi
-kadra
-kapitał
-informacja
5. Kontrola i powrót do doagnozy
40. Rodzaje strategii wg Mitzberga
1. Strategie przedsiębiorcze – twórcą
strategii szef przed., wizja wyznacza kierunek
wszelkich decyzji, cechuje firmy na czele
której stoi charyzmatyczny przywódca.
2. Strategie przystosowujące się – powstają
w drodze przetargów i negocjacji, rozwój
org.małymi
krokami,
cechuje
firmy
decentralizowane, władza rozproszona.
3.
Strategie
planistyczne
–
charakt.
przedsięb.zcentralizowane.
41. Strategie przedsiębiorcze
-silnego wynalazku (oparcie funkcj.firmy na
wynalazku)
-kreatywnej imitacji (zakup licencji)
-przechodzącego produktu (przewidzenue
kierunku rozwoju innowacji_
-mody – szybkie przystosowanie się do
zmiennych w czasie gustów
-monopolu – zagwarantowanie przedsięb.
dominacji na rynku zgodnie z prawem
-kluczowego ogniwa – niszy ekomomicznej
udział w wyspecjalizowanych rynkach zbytu
42. Strategie reorganizacji
polityki kadrowej
–
zmiana
43. Czynniki sprawności zarządzania
14 zasad Fayola
44. Rozrost a rozwój organizacji
W latach 1960 gółwnym celem staje się
rozwój firmy.
Rozrost – zwiększanie liczebności, obiętości
Rozwijać się – zwiększać chęci zdolności i
mozliwości
zaspakajania
potrzeb
oraz
pragnień własnych i cudzych.
Cele zarządzania
-zapewnienie
pracy
interesującej
i
zadowalającej finansowo, dającej możliwości
dalszego
własnego
rozwoju
pracow.
wszystkich szczebli.
Żeby przedsięb. mogło się dobrze rozwijać
musi być dobrze zarzązdaane.
45. Planowanie
Plan jest bezpośrednim narzędziem
wpływania na przyszłe zdarzenia i ma
charakter ściśle decyzyjny. Plan jest aktem
świadomego wyboru, celu działania i środków
skutecznej jego realizacji.
Podział planu wg szczebla zarządzania:
- strategiczne (plan strategiczny)
- taktyczne (plan taktyczny)
- operatywne (plan operatywny)
Plan strategiczny jest to proces
długofalowego planowania, dotyczy
najczęściej najważniejszych problemów pstwa, dotyczy przedziałów czasowych,
ułatwia koncentracje sił na obszarach
najważniejszych, stanowi domenę działania
najwyższego szczebla zarządzania , stanowi
podstawę planowania taktycznego i
operatywnego, wskutek decyzji
strategicznych, odnosząc się do dużych
przedziałów czasowych – są wciąż trudno
wymienne i często zmienne.
Plan taktyczny konkretyzuje cele i zadania
ujęte w planach strategicznych, jest zbiorem
decyzji, które:
a)
określają cele pośrednie względem
celów sformułowanych w planie
strategicznym
b)
ustalają konkretne zadania
przydzielając konkretne zasoby do ich
realizacji oraz ustalają reguły
efektywnego ich wykorzystania przy
realizacji zadań.
Plan operatywny zwany inaczej
wykonawczym, ustala konkretne zadania dla
poszczególnych komórek wykonawczych,
główne zadania:
zapewnienie pełnego, rytmicznego,
terminowego wykonania zadań
rocznych p-stwa oraz aktualizacja i
dostosowanie zadań rocznych do
nowo zaistniałych warunków np. w
zakresie postępu technicznego, rynku
zbytu.
-optymalizacyjne – wynikają z dążenia do
doskonelenia istn,rozwiązań
2. Opracowanie wariantów rozwiązań – im
więcej wariantów tym lepiej
3. Ocena wariantów – czy jest wykonalny i
wystarczający
4. Wybór czyli podjęcie decyzji – nielosowy
wybór z conajmniej dwóch wariantów
5. Wdrożenie decyzji i ocena osiągniętych
wyników – realizacja wybranego wariantu
Zasady budowy planu p-stwa:
1.
zasada przyczynienia się do
określonych celów działalności
2.
zasada prymatu planowania w
osiąganiu sprawności rynkowej p-stwa
3.
zasada ciągłości i kompleksowości
planowania, plan wymaga ciągłej
aktualizacji i musi podlegać rewizjom
bo żaden plan nie jest ostateczny.
Zasada efektywności planowania wymaga
zastąpienia kryterium optymalizacji w
ustalaniu
celów i zadań planistycznych oraz sposobów
ich realizacji.
Zasada warunkowego ujęcia decyzji
planistycznych:
najbardziej optymistyczna
najbardziej pozytywna
najbardziej ostrożna
Zasada koordynacji działań planistycznych i
planów, wiąże się z zasadą kompleksowego
planowania i z koniecznością opracowywania
w różnych komórkach organizacyjnych oraz
opracowywania planów odcinkowych które
muszą być ze sobą powiązane.
46. Istota deklaracji programowej
Jest elementem biznes planu i stanowi siłę
napędowoą firmy, jest czymś co pozwala
otoczeniu zrozumieć cele istnienia firmy.
1. Powinna zobowiązywać firme do tego co
postanowiła zrobić aby się rozwijać, a nie do
tego co robi aby przetrwać
2. Cele firmy powinny być tak sformuowane
abt możliwy był pomiar stopnia ich realizacji
3. Deklaracja programowa ma wartość wtedy
gdy przyjęcie jej zmienia postawę firmy
4. Powinna podkreślać to co różni naszą
firmę od innych
5. Powinna określać działal. jaką firma chce
się zająć, a nie jaką się zajmuje
6. Powinna dotyczyć wszystkich
zainteresoweanych osób (prac,dostaw,klien)
7. Powinna być inspirująca, powinna stanowić
bodziec do działania
47. Problem – sytuacja problemowa
Cykl sytuacji kryzysowej składa się z 2
bloków
doświadczeń
planowania
Cykl składa się z kilku faz powiązanych z
ściśle określoną reakcją mającą na celu
identyfikację problemu, neutralizację
problemu i doprowadzeniem do sytuacji
wyjściowej.
1)
Etap – reakcja alarmowa , która
powoduje powiadomienie wszystkich
odpowiedzialnych służb za
funkcjonowanie firmy, żeby
ograniczyć skutki tego kryzysu.
2)
Etap – pomoc doraźna z udziałem
wszystkich służb i środków firmy, jak
również instytucji ratowniczych i
komunalnych powołanych do tego
typu zadań .
3)
Etap – odbudowa potencjalnych zmian
i zniszczeń, które powstały w wyniku
danego kryzysu
48. Sposoby podchodzenia do problemu
techniki twórczego rozwiązywania problemów
(techniki heurystyczne):
nie ma całkiem złych i dobrych
pomysłów
żaden pomysł nie jest beznadziejnie
głupi
generalnie kierownicy powinni
powstrzymywać się od krytyki
(zwłaszcza, gdy zależy na pobudzaniu
inicjatywy), gdyż skrytykowany staje
się przeciwnikiem
problemem, wręcz dramatem jest
nadmiar niedorzecznej rywalizacji
(okazywanie swojej wyższości
pracownikom jest bardzo szkodliwe).
49. Fazy rozwiązywania problemu
1. Identyfikacja sytuacji decyzyjnej –
okreslenie zakresu problemu
-problemy dewiacyjne – gdy mamy do
czynienia z różnicą między stanami
oczekiwanymi a rzeczywistymi
- innowacyjne - gdy dotychczas. warunki i
środki działania są niewystarczaj. do
osiągnięcia celów
-
50. Teoria podejmowania decyzji.
Proces decyzyjny jest wypadkową sytuacji
(dziś tak, jutro inaczej). Jest to bardzo
trudne, wymaga olbrzymich predyspozycji ze
strony kierownika. Wymaga się od niego nie
tylko inteligencji, ale też elastyczności, co
jest warunkiem dobrego przywództwa, co
zjednuje mu ludzi.
Podejmowanie decyzji jest to część
procesu planowania, obejmująca wybór trybu
działania
spośród
zestawu
dostępnych
możliwości.
Powstała w latach 1930, rozw. Po II woj.św
przez Anglików, określa metody , sposoby,
techniki ich podejmowania, uczy jak
racjonalnie, efektywnie, skutecznie
podejmować dec.
Kierunki i aspekty
- statystyczno-mat.- asp.ilościowy- dążenie
do statystyczno-mat. rozw. problemów dec.
Produktem są badania operacyjne, których
celem jest optymalizacja dec. Wybór
optymalny jest możliwy tylko wtedy gdy ilość
informacji i wariantów jest ograniczona a
problem daje się rozwiązać matematycznie –
stratedzy wojskowi, inzynier.
- socjologiczny –traktuje jako proces
społeczny, decyzje podejmow. zespołowo są
lepsze niż indywidualne, dot.problemu
uczestnictwa w podejmow. decyzji.
- psychologiczny – opisuje i wyjasnia
dlaczego w określ. sytuacji ludzie postepują
w określ. sposób (analiza czynności
decydenta od struktury zadania poprzez
cechy osobowość.)
Cechy osobowość. wpływają na sposób
podejmow. decyzji:
-wydajonościowe- psychofizyczne (pamięć,
percepcja, intuicja, ligika wyboru, umiejęt.
pracy w grupie
-związane z motywacją – postawy, potrzeby,
referencje, nastroje.
51. Rodzaje podejmowanych decyzji –
obszary decyzyjne
W procesie podejmowania decyzji - I etapie
syst. zarządzania ważna jest identyfikacja
różnych zmiennych, ta identyfikacja służy
podejmowaniu decyzji na rzecz kreowania
określ. rynku przeds. Zmienne to m.in.
informacje, na bazie identyfikacji zmiennych.
DECYZJE:
OPERACYJNE
TAKTYCZNE
STRATEGICZNE
PROCES INFORMACYJNO- DECYZYJNY
Podjęcie decyzji wymaga:
1. zbadanie otoczenia decydenta ze wzgl. na
warunki podjęcia decyzji
2. określenia i sformułowania problemu
decyzji
3. analizy możliwych wariantów zachowania
decydenta
4. wyboru wariantu wg którego proces
zarządzania przebiega
Diagram podejmow. decyzji
Problem decyzyjny
Informacje
Dane
Skala ocen
System
przewidywania
Kryterium wyboru
Decyzja
Zasady podejmowania decyzji:
-racjonalizacja dec.
-modelowanie procesów
-preparacja
-antycypacja
-optymalizacja
-ekonomizacja
Obszary decyzyjne
1. Forma prawna i org.przedsię.
wybór formy prawnej
wybór formy własności
wybór struktury płac
wybór powiązań organ. z innymi
jednostkami
2. Lokalizacja
wybór miejsca lokaliz. w ujęciu
przestrzennym (kraj)
wybór lokaliz. branzy
zaopatrzenie i magazynowanie –
wybór dostawców, optymalizacja
zapasów, wyb.metod magazynowania
produkcja – wyb.pr.produkcji, techniki
wytwarz. skali wytwarzania
zbyt – wyb.strategii market.. kanałów
sprzedaży, miejsca i mat.reklam.
kadry – zapotrzebowanie na kadrę i
jej sposoby wyboru na rynku,
ukształtow. systemów motywacyj.,
scieżek karier.
-
kapitał kalkulacja wydatków kapitał. I
struktura inwestycji, wyb.źródeł
finans.
finanse przedsiębiorstw
informacja i sposoby jej pozyskiwania
Download