Open Method of Coordination in the social Domain

advertisement
PL
PL
PL
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Bruksela, dnia [xxx] r.
SEC(2008) yyy
Streszczenie dla obywateli
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU
REGIONÓW
„Odnowione zobowiązanie na rzecz europejskiego modelu społecznego: Udoskonalenie
otwartej metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej”
{COM(2008) xxx wersja ostateczna}
{SEC(2008) xxx}
PL
PL
1.
NA CZYM POLEGA PROBLEM?
Społeczeństwa Europy są zaangażowane w dążenie do solidarności i sprawiedliwości
społecznej. Wszystkie państwa członkowskie stworzyły w związku z tym systemy
ochrony socjalnej, których zadaniem jest zwalczanie ubóstwa i wykluczenia
społecznego, oferowanie odpowiednich emerytur i zapewnianie sprawiedliwego
dostępu do usług ochrony zdrowia. Systemy te wymagają jednak ciągłego
odnawiania i dostosowywania do postawionych przed nimi celów w miarę
zmieniających się realiów społecznych.
Obecnie w Europie 78 milionów ludzi jest zagrożonych ubóstwem; 19 milionów z
nich to dzieci. Starzenie się społeczeństwa w nieunikniony sposób powoduje coraz
większe ryzyko braku właściwego zabezpieczenia emerytalnego przyszłych pokoleń
i rosnącą presję na systemy ochrony zdrowia.
2.
CZY UE MA SWOJĄ ROLĘ DO ODEGRANIA W TEJ KWESTII?
Państwa członkowskie z własnej woli zdecydowały się koordynować własne
działania mające zapewnić integrację społeczną i ochronę socjalną swoich obywateli.
Mówi się tu o „otwartej metodzie koordynacji”, ponieważ odbywa się ona z
poszanowaniem różnorodności i preferencji socjalnych państw członkowskich, a
jednocześnie umożliwia im uczenie się od siebie nawzajem i wspólne rozwiązywanie
problemów, które są w coraz większym stopniu udziałem wszystkich państw.
W ramach otwartej metody koordynacji państwa członkowskie określiły wspólne
cele i wskaźniki; zobowiązały się także do składania regularnych sprawozdań ze
stosowanej polityki i własnych osiągnięć.
Można jednak zrobić o wiele więcej. Dlatego też Komisja proponuje udoskonalenie
otwartej metody koordynacji w polityce społecznej.
3.
W JAKI SPOSÓB KOMUNIKAT POMOŻE OSIĄGNĄĆ CEL?
Komisja proponuje wzmożenie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, tak
aby ich systemy ochrony socjalnej i integracji społecznej stały się bardziej efektywne
i aby łatwiej dostosowywały się do potrzeb społeczeństwa. Propozycja ma przynieść
cztery rodzaje efektów:
– Silniejsze zaangażowanie w politykę i jej wyeksponowanie
Podjęte zobowiązania i proces służący ich realizacji powinny stać się lepiej znane
obywatelom i instytucjom (w tym Parlamentowi Europejskiemu). Z celami powinny
w miarę możliwości zawsze wiązać się ilościowo sformułowane poziomy docelowe.
– Lepsze współdziałanie z polityką europejską w innych dziedzinach
PL
2
PL
Na spójność społeczną wpływa polityka w wielu różnych dziedzinach. Dlatego też
cele społeczne powinny mieć swoje miejsce nie tylko w polityce społecznej, ale
powinny być należycie uwzględniane w tworzeniu polityki w sensie ogólnym.
– Bardziej dogłębna wiedza na temat istotnych zagadnień
Najbardziej efektywna jest polityka oparta na solidnych podstawach
merytorycznych. Dlatego też Komisja zamierza rozszerzyć zakres gromadzonych
danych i zwiększyć zdolności statystyczne w zakresie kwestii społecznych.
– Większe poczucie odpowiedzialności w celu sprawniejszej realizacji
Powodzenie otwartej metody koordynacji w bardzo dużym stopniu zależy od
zaangażowania państw członkowskich i aktywnego udziału wszystkich właściwych
podmiotów. Nowe mechanizmy służące zwiększeniu udziału i usprawnieniu
wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się przyczynią się do lepszej
koordynacji i zwiększenia zaangażowania państw członkowskich.
Proponowane udoskonalenia powinny nadać nową dynamikę procesowi promowania
i wprowadzania reform, którego celem jest stworzenie nowoczesnych, stabilnych i
sprawiedliwych systemów opieki społecznej. Z czasem udoskonalenia te powinny
zwiększyć zdolność państw członkowskich do opracowywania i wdrażania polityki
koniecznej do osiągnięcia celów społecznych, a mianowicie: doprowadzenia do
radykalnego ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, zagwarantowania
odpowiednich i stabilnych emerytur oraz zapewnienia dostępności, wysokiej jakości
i stabilności opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej.
Otwarta metoda koordynacji w polityce społecznej jest narzędziem służącym
wszystkim podmiotom, które mają wpływ na politykę prowadzącą do ograniczenia
ubóstwa oraz do promowania stabilnych i odpowiednich systemów ochrony
socjalnej.
PL
3
PL
Download