Polskie i niemieckie perspektywy

advertisement
www.gbpizs.gov.pl
Polskie i niemieckie perspektywy swobody przepływu pracowników
i prawa do zabezpieczenia społecznego.
Problemy delegowania
Problemy opieki długoterminowej
konferencja zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Warszawa, 19 czerwca 2015 r.
Wybór literatury polskiej i zagranicznej z lat 2010-20141
AKTUALNE problemy systemu zabezpieczenia społecznego. Aspekt unijny i krajowy / Gertruda
Uścińska ; rozm. Olga Kamińska // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego
IPS UW. Zabezpieczenie Społeczne : teoria, prawo, praktyka. - 2012, nr 1, s. 124-128.
DELEGOWANIE pracownika w świetle nowych przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego / Piotr Kostrzewa // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2010,
nr 7/8, s. 12-14.
DELEGOWANIE pracowników do innego państwa celem świadczenia usług / Piotr Wąż. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - X, 122 s. - (Biblioteka Monitora Prawa Pracy).
DELEGOWANIE pracowników - informacje, wskazówki, planowane zmiany / Marta Jaworska //
Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2014, nr 2, s. 3-10.
DELEGOWANIE pracowników w nowych przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego / Grażyna Sypniewska // Służba Pracownicza. - 2010, nr 11, s. 21-26.
DELEGOWANIE pracowników w UE: zasady i analiza empiryczna / Alina SzypulewskaPorczyńska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 315, t. 2,
s. 308-318.
EKONOMIA starzejącego się społeczeństwa / Łukasz Jurek. - Warszawa : Difin, 2012. - 188 s.
EKONOMICZNE i społeczne aspekty reform emerytalnych : Polska i świat : monografia / pod
red. Marka Szczepańskiego. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012. - 145 s.
KOORDYNACJA i harmonizacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument
prawny swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej / Gertruda Uścińska // W :
Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian : 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / red.
nauk. Kazimierz W. Frieske, Edward Przychodaj. - Warszawa : IPiSS, 2014. - S. 245-266. (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego : polsko-niemieckie seminarium w
Warszawie / Janina Petelczyc, Olga Kamińska // Polityka Społeczna. - 2011, nr 11/12, s. 34-37.
1
Wykaz dostępny także online ze strony www.gbpizs.gov.pl (lewe menu→zakładka “Konferencje”)
1
KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument rozwoju swobody
przepływu osób : nowe regulacje unijne / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. - 2010,
nr 11/12, s. 1-5.
KOORDYNACJA wspólnotowa świadczeń na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 / Izabela Kryśpiak // Ubezpieczenia Społeczne. - 2010,
nr 2, s. 18-25.
LONG-term care - German experience and the experiences of other European countries / Bernd
Schulte // Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. Zabezpieczenie
Społeczne : teoria, prawo, praktyka. - 2013, nr 2, s. 9-13.
LTC [long-term care] - ocena funkcjonowania prawnego na potrzeby rewizji rozporządzenia nr
883/2004 : abstrakt z europejskiego raportu 2012 / Gertruda Uścińska // Zeszyty Naukowe
Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. Zabezpieczenie Społeczne : teoria, prawo,
praktyka. - 2013, nr 2, s. 23-27.
NIEMIECKA polityka społeczna : ekonomizacja i przekraczanie barier / [red.] Adalbert Evers,
Rolf G. Heinze. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - 355 s. - (Współczesna Polityka
Społeczna ; 10).
NOWE regulacje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / Gertruda
Uścińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2010, nr 10, s. 2-8.
OPIEKA długoterminowa : wymiar europejski / Zofia Czepulis-Rastenis // Zeszyty Naukowe
Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. Zabezpieczenie Społeczne : teoria, prawo,
praktyka. - 2013, nr 2, s. 14-22.
POLITYKA społeczna Unii Europejskiej wobec osób starszych / Zofia Czepulis-Rutkowska //
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2013, z. 291, s. 19-31.
PRACE Komisji Europejskiej w zakresie opieki długoterminowej / Janina Petelczyc // Zeszyty
Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. Zabezpieczenie Społeczne : teoria,
prawo, praktyka. - 2013, R. 2, nr 2, s. 88-92.
PRAWA delegowanych obywateli UE i EOG / Cezary Pytlarz // Inspektor Pracy. - 2014, nr 11,
s. 20-22.
PRAWNE podstawy unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - po reformie /
Joanna Knyżewska, Grażyna Sypniewska // Służba Pracownicza. - 2011, nr 10, wkł. s. I-XVI.
PROBLEMY jakości opieki długoterminowej w świetle najnowszego raportu OECD / Rafał
Bakalarczyk // Ubezpieczenia Społeczne. - 2013, nr 9, s. 19-25.
PROCES demograficznego starzenia jako istotne wyzwanie dla społeczeństwa polskiego XXI
wieku / Łukasz Jurek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010,
nr 129, ser. Nauki Społeczne, nr 2, s. 63-74.
PRZEOBRAŻENIA strefy usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce / red.
Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. - 292 s. (Nowa Polityka Społeczna ; 1).
2
Die REALISIERUG der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Verhältnis zwischen Deutschland und
Polen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht / Ulrich Becker, Bernd Baron von Maydell, Herbert
Szurgacz (Hrsg). - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2012. - 302 s. - (Studien aus
dem Max-Planck-Institut für Sozialrecht uns Sozialpolitik ; Bd. 56).
REGULACJE UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie równego
traktowania w systemach emerytalnych / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. - 2012,
nr 10, s. 11-19.
RÓWNOWAGA ekonomiczna systemów emerytalnych : współpraca w ramach Unii Europejskiej
w zakresie zabezpieczenia społecznego : materiały z seminariów ZUS (3). - Warszawa : ZUS,
2013. - 189, [1] s.
SOME preliminary remarks on LTC [Long-term care] systems / Yves Jorens // Zeszyty Naukowe
Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. Zabezpieczenie Społeczne : teoria, prawo,
praktyka. - 2012, nr 1, s. 71-75.
STARZENIE się społeczeństw jako problem opieki długoterminowej na przykładzie wybranych
krajów / Edyta Sidor-Banaszek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
- 2010, nr 106, s. 143-149.
UBEZPIECZENIA społeczne pracowników delegowanych : nowe przepisy obowiązujące od
2010 r. / Tomasz Major, Beata Pawłowska // Monitor Prawa Pracy. - 2010, nr 6, s. 291-296.
UNIJNA koordynacja emerytur i rent / Izabela Kryśpiak. - Cz. 1-2 // Służba Pracownicza. - 2013,
nr 11, s. 24-28 ; nr 12, s. 20-24.
USTALANIE ustawodawstwa tymczasowego na podstawie rozporządzeń 883/2004 oraz
987/2009 / Krzysztof Ślebzak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2014, nr 7, s. 2-7.
WYZWANIA XXI wieku a systemy emerytalne / [red. Agnieszka Kostrowiecka, Monika Marczyk].
- Warszawa ; Gdańsk : ZUS ; International Social Security Association, 2015. - 153 s.
WYZWANIA w obszarze europejskiej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na
najbliższe lata / Andrzej Szybkie // Ubezpieczenia Społeczne. - 2015, nr 1, s. 36-39.
WYZWANIE coraz bliższej przyszłości : opieka długoterminowa dla osób starszych / Rafał
Bakalarczyk // Dialog. - 2011, nr 1, s. 113-121.
ZABEZPIECZENIE osób niesamodzielnych w Niemczech / Rafał Bakalarczyk // Ubezpieczenia
Społeczne. - 2014, nr 2, s. 26-33.
ZABEZPIECZENIE społeczne rodziny z osobą niesamodzielną w krajach rozwiniętych specyfika i instrumenty wsparcia / Rafał Bakalarczyk // Ubezpieczenia Społeczne. - 2013, nr 12,
s. 2-12.
ZAKRES podmiotowy i przedmiotowy unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego : zagadnienia wybrane / Izabela Kryśpiak // Ubezpieczenia Społeczne. - 2011,
nr 3, s. 21-30.
ZASADA największej korzyści w procesach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
/ Andrzej Szybkie // Polityka Społeczna. - 2014, nr 7, s. 8-13.
3
Download