STYL na - E-SGH

advertisement
STYLE KIEROWANIA
STYLE KIEROWANIA
• Sposób oddziaływania przełożonego na
podwładnego.
• Sposób wykonywania funkcji kierowniczych.
• Zbiór metod i technik kierowania ludźmi.
• Sposób wykonywania władzy kierowniczej.
• Sposób realizacji roli organizacyjnej.
Potrzeby redukcji
odczuwanych
braków
Potrzeby
rozwoju
PIRAMIDA POTRZEB WEDŁUG A. MASLOWA
Samorealizacja
Potrzeby
wartościowania
Potrzeby społeczne
Potrzeby
bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne
CONTINUUM STYLÓW PRZYWÓDZTWA
Całkowicie koncentrujący się na szefie
Menedżer posiada coraz
większe uprawnienia
Pracownicy posiadają coraz
więcej swobody
Całkowicie koncentrujący się na pracownikach
Autokratyczny
Demokratyczny Partycypacyjny
CIĄGŁA SKALA ZACHOWAŃ PRZYWÓDCZYCH
Przywództwo
zorientowane
na szefa
Przywództwo
zorientowane
na podwładnych
Sprawowanie władzy
przez kierownika
Obszar swobody
podwładnych
Kierownik Kierownik
Kierownik
Kierownik
Kierownik
Kierownik Kierownik
określa
pozwala
podejmuje namawia przedstawia przedstawia przedstawia
pomysł
projekt
problem,
granice podwładnym
decyzję i do akceptacji decyzji
i zachęca
decyzji,
uzyskuje kompetencji, na działania
ogłasza ją
do pytań który może propozycje prosi grupę w granicach
ulec zmianie i podejmuje o decyzję przez niego
decyzje
ustalonych
SIATKA KIEROWNICZA
duża
9,1
9,9
5,5
mała
Troska o podwładnych
BLACKE i MOUTON
1,1
mała
1,9
Troska o produkcję
duża
SIATKA KIEROWNICZA
duża
9
8
TROSKA O LUDZI
7
6
Zwracanie całej uwagi na
odczuwane przez ludzi potrzeby utrzymywania harmonijnych stosunków, prowadzi
do wygodnego, przyjaznego
klimatu w organizacji i tempa
pracy
4
3
1
9,9
Kierowanie zespołowe
5,5
Kierowanie zrównoważone
Zaangażowanie ludzi
prowadzi do osiągnięć
w pracy; współzależność
wynikająca ze wspólnoty
celów z organizacją sprzyja
tworzeniu atmosfery
zaufania i szacunku
Zadowalającą sprawność organizacji
uzyskuje się przez zrównoważenie
konieczności wykonania pracy
z utrzymaniem na zadowalającym
poziomie morale ludzi
5
2
mala
1,9
Kierowanie klubowe
9,1
Kierowanie autorytarne
1,1
Kierowanie zubożone
(wymuszające posłuszeństwo)
Sprawność operacji wynika
z takiego ułożenia warunków
pracy, by ludzie przeszkadzali
w możliwie małym stopniu
Minimalizacja wysiłków dla
wykonania wymaganej pracy
wystarczy do utrzymania
członkowstwa w organizacji
1
mala
2
3
4
5
6
TROSKA O PRODUKCJĘ
7
8
9
duża
WYSOKIE
NISKIE
Nastawienie na
pracowników
TRÓJWYMIAROWA KONCEPCJA STYLÓW KIEROWANIA
Misjonarz
Dezerter
NISKIE
Kompromista
Towarzyski
Zintegrowany
Separując
y się
Poświęcając
y się
Autokrata
NISKA
WYSOKIE
Nastawienie na zadania
Rozwojowiec
Realist.
Organizator
Biurokrata
Życzliwy
Autokrata
WYSOKA
CZYNNIKI WYZNACZAJĄCE STYL KIEROWANIA
LUDŹMI
• SYLWETKA OSOBOWOŚCIOWA I ZAWODOWA
• OKREŚLONEGO KIEROWNIKA
• SYLWETKA OSOBOWOŚCIOWA I ZAWODOWA BEZPOŚREDNIEGO
PRZEŁOŻONEGO KIEROWNIKA
• SYLWETKI OSOBOWOŚCIOWE I ZAWODOWE PODLEGŁYCH
PRACOWNIKÓW
• TYP ORGANIZACJI I STOPIEŃ JEJ SFORMALIZOWANIA
• LICZBA OŚRODKÓW DYSPOZYCYJNYCH
• STOPIEŃ NAPIĘCIA ZADAŃ
• ETAP ROZWOJU KIEROWNICZEGO
• SWOBODA POSŁUGIWANIA SIĘ BODŹCAMI PRZEZ PRZEŁOŻONEGO
Etapy rozwoju kierowniczego
styl autokratyczny
I ETAP
Badanie warunków
i środków działania
(nie wychylaj się)
styl nie ingerujący
Etapy rozwoju kierowniczego
styl demokratyczny
II ETAP
Bunt przeciwko
uznanym autorytetom
(ja tu jestem królem)
styl autokratyczny
Etapy rozwoju kierowniczego
styl sytuacyjno-koncepcyjny
III ETAP
Dojrzałość kierownicza
pozytywna kooperacja
(chodź, zróbmy to razem)
styl sytuacyjno-koncepcyjny
Zachowania zorientowane na stosunki
EWOLUCYJNY MODEL PRZYWÓDZTWA /P.HERSEY I K.H.BLANCHARD/
Duże
natężenie
STYL PRZYWÓDCY
Duży nacisk
na stosunki,
mały na zadania
Mały nacisk
na zadania
i na stosunki
Małe
natężenie
Dojrzali
Duży nacisk
na zadania
i na stosunki
Duży nacisk
na zadania,
mały na stosunki
Zachowania zorientowane na zadanie
Dojrzałość członków grupy
Duże
natężenie
Niedojrzali
GŁÓWNE ASPEKTY TRANSFORMACYJNEGO PRZYWÓDZTWA
Monitoring
stałe przeszukiwanie otoczenia
analiza nowych trendów i wzorców
wykorzystanie przełomów i radykalnych przemian
Szybkie działanie
szybkość ważniejsza niż ewentualne błędy
Stworzenie misji
Inspiracja pracowników
krótka, jasna, porywająca wizja firmy
budowa długofalowej strategii
atmosfera dramatu
budowa kultury organizacyjnej
Źródło: K.Obłój. Strategia sukcesu firmy
Download