Koszty niezdolności do pracy

advertisement
CO ZALICZYĆ DO KOSZTÓW
NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
Aleksandra Wiktorow
Koszty niezdolności do pracy
- z tytułu krótkookresowej niezdolności do pracy
(głównie absencja chorobowa)
- w okresie po wyczerpaniu zasiłku chorobowego
a odzyskaniem zdolności do pracy lub rentą z
tytułu niezdolności do pracy
- z tytułu okresowej lub stałej niezdolności
do pracy
2
Koszty bezpośrednie związane z konkretną osobę:
- koszty leczenia
- koszty rehabilitacji
- koszty świadczeń
- koszty innych świadczeń rzeczowych (np.
przedmioty ortopedyczne, usługi pomocy)
Koszty utrzymania instytucji świadczących usługi
medyczne, rehabilitacyjne, także koszty związane
z orzecznictwem
Koszty pośrednie – ponoszone w czasie
niezdolności do pracy przez inne podmioty, np.
pracodawców
3
Wydatki ze środków publicznych – wymienione
wyżej
Wydatki indywidualne – ponoszone przez osoby
prywatne, związane z niezdolnością do pracy
Wydatki ponoszone przez rodzinę – przerwa lub
rezygnacja z pracy związana z koniecznością
opieki
4
Czy to wszystko jest policzalne?
Koszty związane z leczeniem, rehabilitacją oraz
świadczeniami – tak
Koszty pracodawców – w ograniczonym stopniu,
potrzebne specjalne badania
Koszty ze środków prywatnych – częściowo tak, tam
gdzie pomoc ze środków publicznych, ewentualnie
przy badaniu budżetów gospodarstw domowych
oraz innych specjalnych badań
5
Czy są kompleksowe badania kosztów
niezdolności do pracy i niepełnosprawności?
Podejmowano różne próby – ale nie były to
kompleksowe rachunki
Każdy resort (?) w swoim zakresie, ale też raczej
pionami
Narodowe rachunki zdrowia
Różne cele rachunków, czasami dla udowodnienia
określonych tez
6
Co może dać kompleksowe podejście do
kosztów niezdolności do pracy i
niepełnosprawności?
- większą wiedzę o problemie
- podstawę do regulacji prawnych i zmian
organizacyjnych
- możliwość ograniczenia wydatków
7
Przykład kompleksowego rachunku
Resort Zdrowia, NFZ liczą tylko koszt procedury
medycznej – jaki rodzaj leczenia, operacji jest
tańszy (np. metoda tradycyjna i laparoskopowa),
nie biorą pod uwagę kosztów absencji chorobowej
(długości zwolnienia i ewentualnych kosztów
dalszej rehabilitacji) ale:
wyższe koszty operacji laparoskopowej, ale
później krótsza absencja to łącznie niższy wydatek
niż tańsza operacja i dłuższe zwolnienie a czasami
dodatkowa rehabilitacja
8
Kto ma prowadzić takie rachunki?
To zadanie wspólne – duża rola resortu zdrowia,
który określa standardy leczenia. Powinny one też
określać przewidywany standardowy okres
absencji.
Zespół międzyresortowy określi zakres rachunku i
zadania poszczególnych jednostek. W zasadzie
będą to te same dane tylko inaczej agregowane.
Dane te może publikować GUS.
9
• Poza rachunkami pozostaną koszty ponoszone
przez pracodawców, ale organizacje pracodawców
mogą je próbować szacować z dostępnych danych
i specjalnych badań wśród swoich członków.
• Ważne, także ze względu na przyszłe emerytury –
szacowanie kosztów opieki nad niezdolnymi do
pracy członkami rodziny i wypracowanie modelu
opieki długoterminowej
10
Szacunek wydatków indywidualnych osób niepełnosprawnych i wydatków
społecznych dla osób niepełnosprawnych – w mln PLN
Źródło: szacunki własne autorstwa Katarzyny Piętki
Rodzaje wydatków
Wydatki indywidualne (leczenie,
rehabilitacja ) – efekt netto
2006
2007
2008
2009
2010
6 707
7 573
8 172
8 753
8 850
Wydatki na świadczenia pieniężne dla
osób niepełnosprawnych
23 379
23 172
23 662
24 031
24 579
Koszy sektora zdrowotnego dla osób
niepełnosprawnych
12 102
14 266
18 036
20 250 22 0077
436
495
579
666
690
3 681
3 977
4 825
4 627
4 468
20
21
127
133
339
363
Razem
57 640
60 878
% PKB
4,5
4,5
Wydatki rzeczowe i na usługi dla osób
niepełnosprawnych
PFRON
Usługi instytucji niekomercyjnych
Orzecznictwo i koszty administracyjne
332
11
Konferencja
„Koszty, których państwo nie widzi. Ukryte koszty chorób ”
Nowa terapia nie może być droższa niż wydatki, których
dzięki niej unikamy. To, czy stosowanie jakiejś metody
leczenia jest opłacalne, sprawdza Agencja Oceny
Technologii Medycznych. Ale dopiero rejestr, w którym
monitorowane są efekty leczenia, pozwala stwierdzić, czy
nowa metoda jest tak efektywna klinicznie, jak to było
deklarowane we wniosku składanym do agencji –
stwierdza Jerzy Gryglewicz (WSHiP im. Łazarskiego).
Dodaje, że pierwszy do tej pory istniejący rejestr (do
monitorowania terapii w RZS) pozwolił Narodowemu
Funduszowi Zdrowia zaoszczędzić w ciągu roku 10 mln zł i
zwiększyć liczbę leczonych chorych.
12
Szczególnym obciążeniem dla gospodarki są koszty
utraconej produktywności chorych. Jak to zmienić? –
Szwajcaria czy Stany Zjednoczone, oceniając koszty
chorowania, włączają do rachunku także wydatki na renty,
dni niezdolności do pracy czy koszty utraconej
produktywności. Uważają, że są zbyt biedne, by decyzje o
tym, jakie priorytety w finansowaniu lecznictwa wybierać,
opierane były na nieracjonalnych przesłankach. W USA
monitoruje się koszty gospodarcze piętnastu chorób –
przyczyn najwyższej umieralności. My jesteśmy w trakcie
budowy systemu szacowania kosztów dwudziestu chorób
najbardziej obciążających gospodarkę krajową – prof.
Jacek Ruszkowski, Akademia im. Leona Koźmińskiego
13
Download