Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej

advertisement
1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA
1. Symbol badania:
1.25.11(062)
2. Temat badania:
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej
3. Rodzaj badania:
Badanie stałe
4. Prowadzący badanie:
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badania
Zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i częstości korzystania ze środowiskowej
pomocy społecznej, identyfikacja grup ludności oraz grup gospodarstw domowych i rodzin korzystających z tych
form pomocy w poszczególnych regionach kraju – w szczególności na tle sytuacji na lokalnych rynkach pracy.
6. Zakres podmiotowy
Osoby, ich gospodarstwa domowe i rodziny, które otrzymywały z ośrodków pomocy społecznej świadczenia
wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
7. Zakres przedmiotowy
Wielkość, typy i główne źródła utrzymania gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej; przeciętny miesięczny dochód na osobę oraz rodzaje problemów będących podstawą otrzymania pomocy.
Charakterystyka gospodarstw domowych na wsi i w miastach. Struktura demograficzno-społeczna beneficjentów
pomocy społecznej. Formy przyznanej i zrealizowanej pomocy w podziale na świadczenia pieniężne i niepieniężne, z
uwzględnieniem świadczeń jednorazowych i okresowych, bezpłatnych oraz zrealizowanych pod warunkiem
częściowej lub pełnej odpłatności.
8. Źródła danych
Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; dane Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z systemu emerytalno-rentowego; dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z
systemu obsługi emerytur i rent; dane powiatowych urzędów pracy z rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy;
wykorzystanie danych ze sprawozdania MPiPS 03 (pozyskanych w badaniu 1.25.07); wykorzystanie danych:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych (pozyskanych w
badaniu 1.25.15); Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych – Baza danych o podatnikach podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT) (pozyskanych w badaniach 1.67.07 i 1.80.01); wykorzystanie danych
Ministerstwa Edukacji Narodowej z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) (pozyskanych w badaniach 1.27.01 oraz
1.27.04); wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz
danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu ewidencji ubezpieczonych, rozliczania składek i
świadczeń krótkoterminowych, zawierający informacje o ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.80.01).
Miejsce
przekazania
danych
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
1 Ministerstwo Pracy i Polityki Krajowy System Monitoringu Pomocy raz w roku do GUS
31 marca 2016 r. z
Społecznej
Społecznej; dane jednostkowe:
– o osobach w zakresie: data urodzenia, płeć, danymi za rok
stan cywilny, stopień pokrewieństwa, rola w 2015
rodzinie, rodzaj wykształcenia, pozycja na
rynku pracy, źródła dochodu, wysokość
dochodu;
– o rodzinie w zakresie: liczba osób w rodzinie,
skład rodziny, średni miesięczny dochód na
osobę w rodzinie, klasa miejscowości,
powierzchnia gospodarstwa rolnego w
hektarach przeliczeniowych, rodzaj i data
opisu sytuacji;
– o świadczeniach w zakresie: rodzaj
świadczenia, wartość świadczeń, liczba
świadczeń, stopa odpłatności, okres na jaki
przyznano
świadczenie,
przyczyny
zaprzestania udzielania pomocy, rodzaje
problemów występujących w rodzinie;
bezpośredni dostęp GUS do danych z systemu
Lp.
Podmioty przekazujące
dane statystyczne
2 Zakład
Społecznych
Forma przekazania danych
Częstotliwość
i termin
Ubezpieczeń system emerytalno-rentowy; dane jednostkowe raz w roku do GUS
dotyczące osób fizycznych w zakresie: płeć, rok 20 kwietnia 2016 r.
urodzenia, kod TERYT gminy (jednostki z
danymi
za
pomocniczej) zamieszkania, kwoty wypłat grudzień 2015 r.
poszczególnych świadczeń brutto, symbol
świadczenia (emerytury, renty z tytułu
niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz renty
socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne);
stopień niezdolności do pracy; data wydania
aktualnego orzeczenia o niezdolności do pracy;
okresowość niezdolności do pracy; informacja o
zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczenia;
liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej; w
formie elektronicznej
3 Kasa
Rolniczego system obsługi emerytur i rent; dane
Ubezpieczenia Społecznego jednostkowe
o
osobach
pobierających
świadczenia rolnicze z KRUS w zakresie: płeć,
rok urodzenia, miejsce zamieszkania: kod
TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i
nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy;
kwota świadczenia brutto według rodzaju; w
formie elektronicznej
raz w roku do GUS
26 lutego 2016 r. z
danymi za rok
2015 r.
4 powiatowe urzędy pracy
raz w roku do GUS
28 stycznia 2016 r.
z danymi według
stanu na dzień
31 grudnia 2015 r.
rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy;
dane jednostkowe dotyczące osób fizycznych w
zakresie: data urodzenia, płeć, stan cywilny, czy
małżonek pozostaje w rejestrze bezrobotnych,
liczba dzieci na utrzymaniu, czy samotnie
wychowuje dziecko do lat 18, poziom
znajomości języków obcych, doświadczenie
zawodowe (tak, nie), kwalifikacje zawodowe
(tak, nie), rodzaj i stopień niepełnosprawności,
PKD ostatniego pracodawcy przed rejestracją, ,
TERYT gminy lub delegatury miejsca
zameldowania na pobyt stały, miejsca
zameldowania na pobyt czasowy, miejsca
pobytu, nazwa i kod obywatelstwa, dzień,
miesiąc, rok pierwszej rejestracji, dzień, miesiąc i
rok ostatniej rejestracji, czy uczestniczył w
szkoleniach, czy korzystał z instrumentów rynku
pracy, czy posiada prawo do zasiłku dla
bezrobotnych, , nazwa i kod wykształcenia
ukończonego, nazwa i kod zawodu wyuczonego,
nazwa i kod zawodu wykonywanego przed
rejestracją; w formie elektronicznej
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zestaw danych:
– o gospodarstwach domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według: wielkości, typów, grup
pokoleniowych, głównego źródła utrzymania, wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, rodzaju
problemów występujących w gospodarstwie domowym, rodzaju udzielonej pomocy,
– o osobach w gospodarstwach domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej według: wieku, płci,
poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej, głównego źródła utrzymania oraz wysokości dochodu, stanu
zdrowia i niepełnosprawności,
– o rodzajach przyznanych świadczeń, ich formach (pieniężne, niepieniężne), źródłach finansowania, przyczynach
przyznania świadczeń i okresie, na jaki świadczenia przyznano
w układzie regionów (NTS1), województw (NTS2), podregionów (NTS3), powiatów (NTS4), gmin (NTS5).
10. Terminy i formy udostępniania
Opracowania sygnalne:
– informacja sygnalna „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2015 r.” – listopad 2016 r.
Pozostałe:
– tablice wynikowe – forma elektroniczna – wrzesień 2016 r.
11. Koszty i sposób finansowania
918 320 zł – budżet GUS
Download