ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

advertisement
ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA
WYPADKOWEGO
mgr Małgorzata Grześków
UBEZPIECZENIE WYPADKOWE – PODSTAWA
PRAWNA
ustawa
z dnia 30 października 2002 r. o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z
2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.)
tzw. ustawa wypadkowa
ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA
WYPADKOWEGO
(ART. 12 USTAWY SYSTEMOWEJ)

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu
podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowemu.
Nie podlegają ubezpieczeniu
wypadkowemu:
 bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych
lub świadczenie integracyjne,
 posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których
mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca
2004r. o uposażeniu posłów do Parlamentu
Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej
Polskiej,
 osoby wykonujące pracę nakładczą,
 żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
 osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
osoby pobierające zasiłek macierzyński albo
zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane
w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek
socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego
zatrudnienia, a także osoby pobierające
wynagrodzenie przysługujące w okresie
korzystania ze świadczenia górniczego albo w
okresie korzystania ze stypendium na
przekwalifikowanie,
 osoby pobierające świadczenie szkoleniowe
wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.

Brak dobrowolnego ubezpieczenia wypadkowego!!!
Ryzyka ubezpieczenia wypadkowego
1. wypadek przy pracy,
2. wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy,
3. choroba zawodowa.
DEFINICJA CHOROBY ZAWODOWEJ
Zgodnie z przepisem art. 2351 k.p. za chorobę
zawodową uważa się chorobę, wymienioną w
wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku
oceny warunków pracy można stwierdzić
bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem,
że została ona spowodowana działaniem
czynników
szkodliwych
dla
zdrowia
występujących w środowisku pracy albo w
związku ze sposobem wykonywania pracy,
zwanych "narażeniem zawodowym".
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie chorób
zawodowych zawiera wykaz chorób zawodowych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1367)
Zgodnie z tym wykazem chorobami zawodowymi
są m.in.:
 zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa
wywołane przez substancje chemiczne,
 gorączka metaliczna,
 pylice płuc…
Zgodnie z przepisem art. 2352 k.p. rozpoznanie
choroby zawodowej u pracownika lub byłego
pracownika może nastąpić:
w okresie jego zatrudnienia w narażeniu
zawodowym albo
 po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod
warunkiem wystąpienia udokumentowanych
objawów chorobowych w okresie ustalonym w
wykazie chorób zawodowych.

Z
TYTUŁU
CHOROBY
WYPADKU PRZY PRACY LUB
ZAWODOWEJ
PRZYSŁUGUJĄ
NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA
zasiłek chorobowy,
 świadczenie rehabilitacyjne,
 zasiłek wyrównawczy,
 jednorazowe odszkodowanie,
 renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta
szkoleniowa,
 renta rodzinna,
 dodatek pielęgnacyjny,
 dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA
WYPADKOWEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ:
osobie poszkodowanej w wypadku, jeżeli
wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione
naruszenie przez nią przepisów dotyczących
ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez
niego umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa (art. 21 ust. 1 ustawy wypadkowej)
 osobie, która była nietrzeźwa lub znajdowała
się pod wpływem środków odurzających lub
substancji psychotropowych, przez co
przyczyniła się w znacznym stopniu do
spowodowania wypadku (art. 21 ust. 2 ustawy
wypadkowej)

Regulacja ta nie dotyczy członków rodziny
ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach
zachowują prawo do świadczeń określonych w
ustawie wypadkowej!
ZASIŁEK CHOROBOWY
przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność
do pracy została spowodowana wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową
 pracownik za czas niezdolności do pracy wskutek
wypadku przy pracy nie zachowuje prawa do
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 K. p.
 od pierwszego dnia niezdolności do pracy w
opisywanej sytuacji przysługuje zasiłek
chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku
chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a
dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują
odzyskaniem zdolności do pracy
ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY (ART. 6 UST. 1 PKT
3 USTAWY WYPADKOWEJ)

przysługuje tylko ubezpieczonemu będącemu
pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo
obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu.
JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE (ART. 11
DO ART. 16 USTAWY WYPADKOWEJ)



Przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek
wypadku przy pracy doznał stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Uszczerbek stały, to także naruszenie
sprawności organizmu, które powoduje
upośledzenie czynności nierokujące poprawy.
Uszczerbek długotrwały to takie naruszenie
sprawności organizmu, które trwa przez okres
przekraczający 6 miesięcy i może ulec
poprawie.
WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO
ODSZKODOWANIA
1.04.2014 r. - 31.03.2015 r.
730 zł za każdy procent stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 12.775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej
niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
 65.701 zł gdy do jednorazowego odszkodowania
uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego
ubezpieczonego lub rencisty

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO
PRACY
przysługuje ubezpieczonemu, który stał się
niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy
 pracownikowi, który uległ wypadkowi może
przysługiwać renta z tytułu niezdolności do pracy
okresowa lub stała

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO
RENTY


zajście wypadku w czasie trwania ubezpieczenia
BRAK konieczności spełnienia warunku
posiadania długości stażu ubezpieczeniowego
WYSOKOŚĆ RENTY WYPADKOWEJ
Renty z ubezpieczenia wypadkowego nie mogą
być niższe niż 120% kwoty najniższej
odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej
zgodnie z ustawą emerytalną.


Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta
szkoleniowa z ubezpieczenia wypadkowego nie może
być niższa niż:
80% podstawy jej wymiaru - dla osoby całkowicie
niezdolnej do pracy,
60% podstawy jej wymiaru - dla osoby częściowo
niezdolnej do pracy.
RENTA SZKOLENIOWA
Przysługuje ubezpieczonemu, gdy na podstawie
przeprowadzonego badania lekarskiego, zostanie
stwierdzone, że osoba jest:
 niezdolność do pracy, a
 przekwalifikowanie zawodowe jest celowe,
OKRES POBIERANIA RENTY SZKOLENIOWEJ
renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy
 istnieje jednak możliwość przedłużenia tego
okresu na czas niezbędny do przekwalifikowania
zawodowego maksymalnie do 30 miesięcy

WYSOKOŚĆ RENTY SZKOLENIOWEJ
wysokość renty szkoleniowej w związku z
wypadkiem przy pracy wynosi 100 % podstawy
wymiaru,
 nie mniej niż 120 % renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy.
 gdy wskaźnik podstawy wymiaru jest wyższy niż
250 %- renta szkoleniowa wynosi 75 % podstawy
wymiaru

RENTA RODZINNA
Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego
przysługuje uprawnionym członkom rodziny:
ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej,
 w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej rencisty uprawnionego
do renty z tytułu niezdolności do pracy.
(art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy wypadkowej)

CECHY RENTY RODZINNEJ
chroni ryzyko utraty żywiciela
(przysługuje osobom, które miały prawo do
pozostawania na jego utrzymaniu)
 przesłanka = związek przyczynowy między
zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową a śmiercią ubezpieczonego
(art. 17 ust. 5-7 ustawy wypadkowej),
 charakter wtórny w stosunku do prawa do
emerytury lub renty zmarłego,

DODATKI DO RENTY WYPADKOWEJ

dodatek dla sieroty zupełnej

dodatek pielęgnacyjny
DODATEK DLA SIEROTY ZUPEŁNEJ
(19 ust.1 ustawy wypadkowej)


uprawniona jest sierota zupełna
pobierająca rentę rodzinną z ubezpieczenia
wypadkowego (charakter akcesoryjny)
sierota zupełna = nie żyją oboje rodzice dziecka
albo gdy jedno z nich nie żyje, a drugie nie jest
znane
DODATEK PIELĘGNACYJNY
(19 ust. 2 ustawy wypadkowej)
przysługuje osobie:
 pobierającej
rentę wypadkową
z tytułu
niezdolności do pracy lub rentę wypadkową
rodzinną, rentę wypadkową
w zbiegu z
emeryturą FUS lub uposażeniem,
 jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie
niezdolną do pracy oraz do samodzielnej
egzystencji albo ukończyła 75 lat życia
Download