Wzór pisma

advertisement
Wzór zaproszenia dla osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych,
artystycznych oraz międzynarodowych młodzieżowych imprezach sportowych
miejscowość, data
Konsulat Generalny
Rzeczpospolitej Polskiej
w Kaliningradzie
Instytucja zapraszająca
(pełne dane teleadresowe ze wskazaniem na
osobę odpowiedzialną za organizację pobytu
cudzoziemców na terytorium RP)
Instytucja zapraszana
(pełne dane teleadresowe ze wskazaniem na
organizatora wyjazdu)
Zaproszenie
Niniejszym zapraszamy (nazwa polskiej instytucji zapraszającej), zgodnie
z zamieszczoną na kolejnej stronie listą, grupę uczniów/studentów/młodzieży rosyjskiej wraz
z osobami towarzyszącymi, do miejscowości (podać pełny adres) w okresie od …. do… w
ramach oficjalnego programu wymiany / wymiany organizowanej przez miasta partnerskie/
międzynarodowej młodzieżowej imprezy sportowej (określić charakter wymiany),
na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach
w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, obowiązującej
od 1 czerwca 2007 r.
Pobyt cudzoziemców jest/nie jest (podać właściwe) współfinansowany przez stronę
polską (w przypadku współfinansowania podać nazwę instytucji współfinansującej i udział w
kosztach zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej).
W związku z powyższym zwracamy się o wydanie bezpłatnych wiz dla uczestników
ww. wymiany.
W załączeniu kopia oficjalnego porozumienia pomiędzy instytucją/organizacją
zapraszającą a instytucją/organizacją zapraszaną wraz z programem pobytu gości na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
----------------------------------podpis osoby upoważnionej
do wystosowania zaproszenia
----------------------------------------------------potwierdzenie instytucji współfinansującej pobyt
cudzoziemców na terytorium RP
Pieczątka instytucji
Uczestnicy:
Lp. Nazwisko
(w transkrypcji
łacińskiej)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Imię
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia
Nr paszportu
Osoby towarzyszące:
Lp. Nazwisko
(w transkrypcji
łacińskiej)
1.
2.
Imię
Data
urodzenia
Miejsce
urodzenia
Nr
Funkcja
paszportu
x) Zwracamy uwagę, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
października 2007 r. (Dz. U. nr 217, poz.. 1616) cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej powinien posiadać kwotę co najmniej 100 PLN na każdy dzień pobytu. Jeśli natomiast jest on
uczestnikiem zorganizowanego wyjazdu i ma opłacone koszty pobytu w Polsce, powinien mimo to posiadać
kwotę co najmniej 20 PLN na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych oraz odpowiednią polisę
ubezpieczeniową, tj. dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia.
Wspomniane powyżej Rozporządzenie nakłada obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego cel
przekroczenia granicy, tj. np. uczestnictwo w uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub
zawodach sportowych. W przypadku przyjazdów zbiorowych dokument taki poza informacją o liczbie osób
objętych zbiorową imprezą powinien zawierać :
1/ dane wystawcy dokumentu, z podaniem nazwy i siedziby;
2/ dane dotyczące organizatora i realizatora usług turystycznych,
3/ termin oraz miejsce pobytu na terytorium Polski,
4/ szczegółowy wykaz usług turystycznych, a w przypadku wycieczki turystycznej – jej dokładną trasę;
5/ potwierdzenie opłacenia kosztów usługi turystycznej, z wyszczególnieniem kosztów zakwaterowania i
wyżywienia oraz ceny tej usługi.
Download