projekt wytyczne zABRZE

advertisement
W projekcie powinny się znaleźć:
1. Cel i zakres badań ( wybór zmiennych do analizy);
2. n- wartości w formie tabel dla wybranych dwóch zmiennych;
3.
Interpretacja wszystkich oszacowanych statystyk.
4.
Zbadanie zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi
UWAGI:
1. Projekt w postaci papierowej ( Word, Open Ofice )ma być dostarczony na
przedostatnie zajęcia;
2. Zaliczenie projektu odbędzie się na ostatnich zajęciach;
3. Obliczenia do projektu wykonane w Excelu, Open Office mają być wysłane na
maila prowadzącemu przed dostarczeniem projektu;
4. Dane do analizy powinny być wybrane z GUSu; Eurostatu, giełdy polskiej lub innej,
sprawozdań gmin. Inne źródła wcześniej mają być uzgodnione z prowadzącym;
5. Dane do analizy powinny być jak najnowsze to znaczy ostatnie obserwacje
powinny być co najmniej z roku 2015 (w przypadku danych w postaci szeregu
czasowego);
6. Liczbę n danych wybranych z jednego ze źródeł GUSu, Eurostat, raporty gminy
obliczamy na podstawie poniższego wzoru
n=A+B–p
gdzie:
A to suma cyfr numeru indeksu;
B to suma cyfr z daty urodzenia;
p to jedna z liczb: 10; 20; 30; 40; 50; 60 wybrana w ten sposób, aby spełniona była
nierówność
10 < A + B –p ≤ 30.
Przykład: numer indeksu 23451 wtedy A = 2+3+4+5+1 =15
Data urodzenia
12.03 1993 wtedy B = 1+2+3+1+9+9+3=28
Stąd A +B = 15+28=43
Można wybrać p = 20 wtedy n= 43-20=23
lub p = 30 wtedy n=43-30 =13
Dla danych rocznych wybieramy mniejszą liczbę obserwacji, czyli w naszym
przykładzie n = 13,
dla danych dziennych; miesięcznych, kwartalnych większą, czyli w naszym przykładzie
n = 23.
Graficzne opracowanie projektu
a. Strony projektu mają być ponumerowane i zszyte razem;
b. Tabele z danymi mają być ponumerowane i podpisane tzn. zawierać informację,
co zawierają i jakie jest źródło danych;
c. Wykresy, rysunki mają być ponumerowane i podpisane tzn. zawierać informację,
co zawierają;
d. Strona
tytułowa
ma
mieć
postać
jak
w
przykładzie
poniżej
Tytuł: Statystyczna analiza wydatków na cele socjalne i liczby
bezrobotnych
w
gminie
Majtki
Małe
w latach 2002-2015
Projekt z Przedmiotu:
Statystyka
Wykonała: Agafia Arond
Numer indeksu: 23451
Data urodzenia: 12.03.1993
n= 13
ZABRZE 2016
Download