DR KATARZYNA SIERADZKA KATEDRA EKONOMII

advertisement
DR KATARZYNA SIERADZKA
KATEDRA EKONOMII
PROPONOWANA TEMATYKA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH
1. Innowacyjność jako czynnik wzrostu polskiej gospodarki.
2. Innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
3. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
4. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
5. Leasing/kredyt bankowy/factoring /inne jako forma finansowania działalności gospodarczej.
6. Business-angels/private equity/venture capital/inne w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
7. Instytucje wspierające MSP w Polsce (fundusze pożyczkowe/poręczenie/PARP/inne).
8. Wpływ polityki Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
9. Absorpcja środków z funduszy strukturalnych w małych i średnich przedsiębiorstwach na
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
10. Fundusze strukturalne jako czynnik wyrównywania dysproporcji gospodarczych i społecznych
w województwie mazowieckim.
11. Rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej.
12. Motywacja pracowników istotnym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem.
13. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych na przykładzie działań wybranego Powiatowego
Urzędu Pracy.
Download