Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd

advertisement
Dobre praktyki w regionie
- fundusze jako napęd twórczych
przemian
Fundusze Europejskie
Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki
którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania
i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają
także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii.
Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw
i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby
w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym
i lepiej rozwiniętym.
Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na
stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Polska w Unii Europejskiej
W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej
Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało
miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii
Europejskiej 2000-2006
Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata.
Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy
opracowywaniu programów na lata 2007-2013
Programy obowiązujące
w latach 2004-2006
 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO WKP)
 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
 Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (SPO ROW)
 Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
(SPO Ryby)
 Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport)
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)
Programy krajowe i regionalne
 Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych
można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w
latach ubiegłych.
 Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków.
Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę)
i regionalne (obejmujące 1 województwo)
 Programy krajowe dofinansowują duże
ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy
regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego
województwa.
Programy Operacyjne
na lata 2007-2013
Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie
(szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć
nowe kwalifikacje) jak i twarde infrastrukturalne.
Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne
przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów
operacyjnych:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
Regionalne Programy Operacyjne
 Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych
Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją
wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje
środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej
środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inny na
rozwój firm.
 Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadamy
potrzebom mieszkańców danego województwa.
Dobre praktyki









W województwie łódzkim zrealizowano ze środków
unijnych w latach 2004-2007 wiele ciekawych projektów.
W prezentacji przedstawiamy najciekawsze przykłady
projektów z zakresu:
szkoleń
renowacji zabytków
ochrony środowiska
kultury
nauki
rozwoju przedsiębiorstwa
zakładania działalności gospodarczej
prezentującego specyfikę regionu
pomocy technicznej
Kompas - nowy kierunek życia
Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź
Nazwa województwa: łódzkie
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Nr i nazwa działania: 2.4 Reorientacja zawodowa osób
dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
Całkowita wartość projektu: 4 999 110,54 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 3 610 640,81 zł
Kompas - nowy kierunek życia
• współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość
projektu wynosi 6 053 531,46 PLN w tym 4 353 268,54 PLN pochodzi
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Projekt zakładał przystosowanie pracowników zagrożonych utratą
pracy do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społecznoekonomicznych oraz zdobycie przez nich umiejętności i kwalifikacji
zawodowych umożliwiających podjęcie innej pracy. Początkowo
uczestnicy skorzystali z usług doradczych w zakresie wyboru nowego
zatrudnienia, a następnie z bezpłatnych szkoleń związanych
z zapotrzebowaniem rynku pracy.
•W konsekwencji podjętych działań część osób została objęta
subsydiowanym zatrudnieniem w nowym miejscu pracy.
Renowacja zabytków
Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja
i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera
Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego:
Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego
Nr i nazwa działania: 1.4 Rozwój
turystyki i kultury
Całkowita wartość projektu: 29 641
104,96 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 15
354 229,50 zł
Renowacja zabytków
Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi modernizacja
i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera
Projekt składał się z pięciu elementów obejmujących:
 Przebudowę i adaptację budynku „D” na potrzeby Centralnego
Muzeum Włókiennictwa
 Przebudowę i adaptację budynku zabytkowej łaźni robotniczej na
potrzeby Muzeum
 Uporządkowanie i zagospodarowanie sąsiedztwa budynku „D”
tzw. dziedzińca wewnętrznego i żeliwnego wraz z wewnętrznymi
ciągami komunikacyjnymi
 Renowację elewacji budynków „A” i „C”
 Utworzenie otwartego Muzeum Architektury Drewnianej dawnej
Łodzi
Renowacja zabytków
Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku
pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi
Nazwa beneficjenta: Muzeum Sztuki
w Łodzi
Nazwa funduszu: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego:
ZPORR
Nr i nazwa działania: 1.4 Rozwój
turystyki i kultury
Całkowita wartość projektu: 54 486
171,12 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej:
16 798 899,15 zł
Ochrona środowiska
Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na
odcinku Słok - Bełchatów
Nazwa beneficjenta: powiat bełchatowski
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
Nr i nazwa działania: 3.2 Obszary
podlegające restrukturyzacji
Całkowita wartość projektu: 2 711 038,76 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 879 334,16
zł
Rozwój kultury
Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana
Jaracza w województwie łódzkim
Nazwa beneficjenta: Teatr im.
Stefana Jaracza w Łodzi
Nazwa funduszu: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego:
ZPORR
Nr i nazwa działania: 1.4 Rozwój
turystyki i kultury
Całkowita wartość projektu: 33 334
468,44 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej:
5 536 392,28 zł
Rozwój kultury
Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana
Jaracza w województwie łódzkim
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury i technologii
teatralnej w pięciu obiektach kultury w województwie łódzkim:
w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, Miejskim Ośrodku Kultury
w Piotrkowie Trybunalskim, Miejskim Domu Kultury w Skierniewicach,
Miejskim Domu Kultury w Sieradzu oraz Miejskim Domu Kultury
w Radomsku.W wyniku realizacji projektu w czterech ośrodkach kultury
regionu powstaną profesjonalne sceny teatralne, zaś modernizacja
Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi umożliwi sprawną obsługę scen
regionalnych w poinwestycyjnej fazie projektu, w ramach zaplanowanej
współpracy kulturalnej, a także pozwoli na realizowanie inicjatyw
kulturalnych o charakterze międzynarodowym i ogólnokrajowym, które
zakresem swego oddziaływania społeczno-gospodarczego obejmą cały
region.
Rozwój nauki
Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Politechniki Łódzkiej
Nazwa beneficjenta: Politechnika
Łódzka
Nazwa funduszu: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego:
ZPORR
Nr i nazwa działania: 1.3
Regionalna infrastruktura
społeczna
Całkowita wartość projektu:
11 738 847,80 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej:
8 804 135,85 zł
Rozwój nauki
Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Politechniki Łódzkiej
Budowę gmachu rozpoczęto 5 maja 2006 roku. Jest to jedna
z najszybciej wykonanych inwestycji budowlanych w Łodzi.
Nowy obiekt został zaadoptowany z części budynku hali
technologicznej Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ. Na
powierzchni prawie 3,5 tys. m kw. urządzono pokoje pracowników,
pięć
laboratoriów
specjalistycznych,
pięć
laboratoriów
komputerowych oraz sześć sal wykładowych, z których największa
może pomieścić 250 osób. Budynek jest w pełni dostosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. W ośrodku działalność naukową
i dydaktyczną prowadzić będą pracownicy założonej w 1996 roku
Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Katedra
prowadzi trwałą współpracę naukowo - badawczą z ponad 30
jednostkami naukowymi funkcjonującymi w Europie, Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Rozwój przedsiębiorstw
Stała modernizacja produkcji warunkiem stabilnego
rozwoju firmy
Nazwa beneficjenta: Mirafo Marcin
Rafalski spółka jawna
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego: Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw
Nr i nazwa działania: 2.3 Wzrost
konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Całkowita wartość projektu: 1 200
393,27 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 840
275,29 zł
Rozwój przedsiębiorstw
Stała modernizacja produkcji warunkiem stabilnego
rozwoju firmy
Mirafo od wielu lat jest
beneficjentem dotacji z Unii
Europejskiej.
W
oparciu
o fundusze przedakcesyjne,
a
następnie
strukturalne
pochodzące
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego, firma
konsekwentnie
rozwijała
i zwiększała swój potencjał
wytwórczy.
Pomoc Techniczna
-„Bliżej Funduszy II”
 Projekt „Bliżej Funduszy II” uzyskał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
 Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości
społecznej mieszkańców 7 województw: śląskiego,
opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego,
wielkopolskiego oraz podlaskiego odnośnie Funduszy
Europejskich oraz pokazanie możliwości korzystania
z tych środków
 Projekt składa się m.in. z „Dni Funduszy” na uczelniach,
warsztatów ze studentami i młodzieżą szkół
ponadgimnazjalnych, Salonu Funduszy oraz konkursu
plastycznego
 Projekty „Bliżej Funduszy II” pomaga w szeroko
rozumianej promocji Funduszy Europejskich
Podsumowanie członkostwa
 Wystarczyło 4 lata naszego członkostwa w UE, aby
dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć blisko 85 tysięcy
projektów - zbudować i wyremontować 3 692 km
dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć
o połowę stopę bezrobocia.
 Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską
gospodarkę w latach 2004-2007 wynika, że Polska
korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich
państw członkowskich. Co trzecia złotówka
inwestycyjna jest stymulowana funduszami.
Europe Direct
 Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów
informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji
Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct.
 Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli
Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie
oraz uwagi na temat UE.
 Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe
Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na
temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej.
Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer
00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct w
Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.
www.ec.europa.eu/europedirect
Sieć Regionalnych
Centrów Informacji Europejskiej
 Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów
informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej. Obecnie działa 17 ośrodków RCIE. Celem
sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby
informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz
uwagi na temat UE.
 W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa
wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury,
informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać
z biblioteki i czytelni oraz Internetu.
Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej w Łodzi
 Punkt RCIE Łódź poza bieżącym informowaniem społeczności
regionalnej
o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto
wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla
dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty,
konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez
europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE
Łódź, która mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 262/264 lub
skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem
telefonu 042 291 01 15; www.rcie.lodz.pl; [email protected]
 Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski:
Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin,
Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin,
Warszawa, Zielona Góra.
Dziękujemy za uwagę
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut
Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź,
(042) 29-10-300, fax:(48-42) 637-05-86
www.blizejfunduszy.eu
[email protected]
Download