założenia Projekt realizowany w ramach Programu

advertisement
Sieć szerokopasmowa
Polski Wschodniej
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
założenia
Zagrożenia
Brak infrastruktury
szerokopasmowej na
obszarach wiejskich i małych
miast
Niski poziom dostępu do
Internetu szerokopasmowego
Zagrożenie wykluczeniem
cyfrowym mieszkańców Polski
Wschodniej (podkarpacia)
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
założenia
Cel projektu:
zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych
dla 90% gospodarstw domowych i 100 % instytucji publicznych i
przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej.
Realizacja projektu:
Budowa na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach 5
województw Polski Wschodniej infrastruktury teleinformatycznej
uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i
tworzącej regionalne sieci szkieletowe.
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
założenia
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej
Interwencja województw Polski Wschodniej, współfinansowana ze
środków unijnych na obszarach, na których inwestycje są dla firm
telekomunikacyjnych nieopłacalne.
Wartość inwestycji publicznej – 300 milionów euro
Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych
dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom
końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Polski
Wschodniej.
„ Podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe
na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.
„
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
założenia
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
założenia
Technologia - okablowanie światłowodowe
Budowa sieci światłowodowej w celu przybliżenia
lokalizacji węzłów optycznych sieci do
użytkownika końcowego bez dublowania
istniejących traktów światłowodowych
Zakres inwestycji ustalony dla każdego z powiatów
5 województw Polski Wschodniej z osobna
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
przygotowanie projektu
„
Inwentaryzacja obecnego stanu infrastruktury
szerokopasmowej w 5 województwach Polski Wschodniej
„
Analiza planów jej rozbudowy przez operatorów i
przedsiębiorców telekomunikacyjnych
„
Atlas dostępnych zasobów i planowanych inwestycji
podmiotów komercyjnych pod kątem zasięgu i
dostępnych przepływności
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
przygotowanie projektu
Studium wykonalności projektu
I Etap
„ opracowanie szczegółowego modelu i metodyki wdrażania
projektu według jednolitych zasad w pięciu województwach Polski
Wschodniej
„ określenie zasięgu terytorialnego projektu - lista powiatów
objętych interwencją
II Etap
„ szczegółowe studia dla każdego powiatu objętego projektem
„ podstawa do wykonywania projektów technicznych
„ wybór zarządzającego projektem dla każdego województwa
nadzór w imieniu samorządu województwa – nad prawidłowym
wdrażaniem inwestycji
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
wdrożenie
Wdrożenie projektu
„
„
„
„
„
Planowane rozpoczęcie wdrażania projektu - październik 2008 r.
Działania podejmowane zgodnie z harmonogramem przyjętym w
oparciu o rekomendacje zawarte w studium wykonalności.
Dla każdego powiatu objętego projektem wdrożenie będzie
poprzedzone wykonaniem projektu technicznego.
Cykl inwestycyjny dla każdego powiatu nie będzie dłuższy niż 2
lata.
Okres realizacji całego przedsięwzięcia do 2013 roku
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
założenia
Właściciel sieci
Wybudowana infrastruktura będzie własnością
województw Polski Wschodniej
Zarządzanie siecią - zasady
Operator infrastruktury
odrębny dla każdego z 5 województw
świadczy usługi i udostępnia infrastrukturę na przejrzystych
i równych dla wszystkich zasadach
Operator infrastruktury nie będzie dostarczał usług
klientom końcowym
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
porozumienie
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ PROJEKTU
„SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013
podpisane
2 października 2007 roku
w
Warszawie
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
uczestnicy porozumienia
„
„
„
„
„
„
„
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
Województwa:
Lubelskie,
Podkarpackie
Podlaskie,
Świętokrzyskie,
Warmińsko-mazurskie
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Telekomunikacja Polska S.A.
Netia S.A.
Exatel
Telekomunikacja Kolejowa
GTS Energis
Multimedia Polska S.A.
Nordisk Polska
Telekomunikacja Dialog
Spółdzielnia
Telekomunikacyjna WIST
MNI Telecom Spółka z o.o.
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Kluczowy czynnik - współpraca
Uzgodnienie zakresu rzeczowego koniecznej
rozbudowy sieci
Uniknięcie budowy infrastruktury
powielającej istniejące lub planowane
przez operatorów zasoby.
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
zasady współpracy
Porozumienie określa zasady współpracy przy
rozwijaniu sieci szerokopasmowej w Polsce
Wschodniej
koordynacja przedsięwzięć z operatorami
planującymi inwestowanie w sieć dostępową
przeprowadzenie inwentaryzacji obecnego stanu
infrastruktury szerokopasmowej w 5
województwach Polski Wschodniej
analiza planów jej rozbudowy przez operatorów i
przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
zasady współpracy
Zobowiązania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
„
„
„
„
Informacja o istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej oraz o
planowanych inwestycjach w zakresie rozbudowy tej infrastruktury.
zobowiązanie do nie dublowania wzajemnych inwestycji, co ma
zapewnić celowość wydatkowanych środków publicznych,
Koordynowanie wzajemnych inwestycji, harmonogramów oraz
etapów prac - spójność inwestycji przedsiębiorcy i województw
Polski Wschodniej,
współpraca w zakresie wymiany doświadczeń i łączenia
zrealizowanej infrastruktury, pod warunkiem zawarcia odrębnej
umowy
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
zasady współpracy
Zobowiązania MRR i województw:
„
„
„
„
„
zobowiązanie do nie dublowania wzajemnych inwestycji celowość wydatkowanych środków publicznych
koordynowanie wzajemnych inwestycji, w szczególności
harmonogramów oraz etapów prac,
zapewnienie kompatybilności realizowanej infrastruktury,
współpraca w zakresie wymiany doświadczeń i łączenia
zrealizowanej infrastruktury, pod warunkiem zawarcia odrębnej
umowy
wyłonienie w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej
procedurze operatora zarządzającego infrastrukturą
„publiczną”,
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Porozumienie nie stanowi „pomocy publicznej”:
wymiana informacji
koordynacja niezależnych i odrębnych inwestycji
Porozumienie nie przewiduje wspólnego realizowania, ani
wspólnego finansowania jakichkolwiek inwestycji
Porozumienie nie zawiera zobowiązania do realizacji konkretnych
inwestycji, ani też do udostępnienia infrastruktury „publicznej” na
rzecz konkretnych podmiotów
Porozumienie nie stanowi partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot prywatny podpisujący porozumienie nie zobowiązuje się do
realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia za wynagrodzeniem
Dziękuję za uwagę
Aleksander Konopek
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
[email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards