Kielce, dnia 27 stycznia 2014 roku Wyjaśnienie treści Specyfikacji

advertisement
Kielce, dnia 27 stycznia 2014 roku
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącej ogłoszonego w dniu 22.01.2014 r. przetargu nieograniczonego nr ZP/3/2014/R
W dniach 23 – 24 stycznia 2014 r. do Zamawiającego zwrócono się z następującymi
zapytaniami:
Pytanie nr 1
do zał. 1 do SIWZ
Teczka konferencyjna – niestety w kolorze granatowym jest tylko dostępne 30 szt. na stoku u
jedynego importera , w ilości 400 szt. dostępne są w kolorze popielatym? Czy Zmawiający dopuszcza
dostawę teczki innej kolorystycznie?
Pytanie nr 2
do zał. 1 do SIWZ
W celu rzetelnej wyceny proszę o informację czy dopuszczą Państwo wersję monochromatyczną
logotypów unijnych, gdyż Państwo w OPZ SIWZ nie doprecyzowali znakowania pisząc, że
znakowanie ma być zgodne z " Zasadami Promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013 wydanego przez PARP (pełen kolor chyba, że ze względów
technologicznych nie jest to możliwe)" nie znając tych wytycznych i wymaganych logotypów
wykonawca nie może dokonać rzetelnej wyceny, gdyż może okazać się, iż wytyczne nie dopuszczają
znakowania w pełnym kolorze na danym tle?
Pytanie nr 3
do zał. 1 do SIWZ
Czy dopuszczą Państwo , aby zgodnie z § 2.ust.3 "W dniu zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji wzory gadżetów......" do prezentacji wizualizacji wymaganych art. w
wersji elektronicznej czy plików produkcyjnych do druku, gdyż nie ma możliwości przygotowania
prototypów w tak krótkim terminie , tym bardziej ,iż logotypy zgodnie z SIWZ udostępnią Państwo w
dn. zawarcia umowy?
Pytanie nr 4
1
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
do zał. 1 do SIWZ
W § 5.ust.1 pkt 3.umowy "za każdy przypadek nieprawidłowego pakowania lub opisu paczek przy
dostawie gadżetów ... 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy." Czy mogą
Państwo doprecyzować czego konkretnie Państwo wymagają w opisie i zakresie pakowania aby
wykonawca mógł ustrzec się przed tak wysoką karą , w innym wypadku wykonawca musiałby
wykonać dokumentację fotograficzną paczek , że opisał paczki prawidłowo oraz wewnątrz wydzielił
określone ilości np. po 50 czy 20 szt ?
Pytanie nr 5
do zał. 1 do SIWZ
USB - ze względu na specyfikę produktu i to że nie ma go na stanach magazynowych w Polsce czas
produkcji wynosi 21 dni - czy jest zatem możliwość wydłużenia czasu realizacji?
Pytanie nr 6
do zał. 1 do SIWZ
Bidon - niestety producent twierdzi że stany magazynowe tego produktu będą dostępne dopiero w
kwietniu zatem termin 45 dni jest za krótki na realizację tego zlecenia. Pytanie - czy zmienią Państwo
specyfikację (na rynku jest bardzo podobny bidon) czy wydłużą termin realizacji?
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Ad. Pytanie nr 1
Nie. Zamawiający nie dopuszcza dostawy innej kolorystycznie teczki konferencyjnej niż opisanej w
załączniku (zalacznik_1_SIWZ_sopz_ZP_3_2014_R) do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Ad. Pytanie nr 2
Dokument o którym mowa – Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego, Rozwój Polski
Wschodniej,
2007-2013
–
znajdują
się
pod
linkiem:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Documents/Zasady_promocji_PORPW_podrecznik_12_201
0.pdf
Wszystkie gadżety promocyjne powinny zostać oznaczone logotypami unijnymi w pełnej wersji
kolorystycznej, chyba że nie jest to możliwe ze względów technologicznych (np. tłoczenie,
grawerunek).
Ad. Pytanie nr 3
2
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wzory gadżetów – dopuszcza się
w uzasadnionych przypadkach przedstawienie wersji elektronicznych wizualizacji gadżetów. Gadżety
nie muszą być oznakowane logotypami.
Ad. Pytanie nr 4
W załączniku (zalacznik_1_SIWZ_sopz_ZP_3_2014_R) do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w opisie każdego z gadżetów reklamowych znajduje się informacja dotycząca ich
pakowania. Do tych wytycznych Wykonawca powinien się zastosować w celu uniknięcia kar
umownych.
Ad. Pytanie nr 5
Nie. Zmawiający nie dopuszcza zmiany terminu dostawy pamięci USB.
Ad. Pytanie nr 6
Nie. Zmawiający nie dopuszcza dostawy innego bidonu niż ten opisany w załączniku
(zalacznik_1_SIWZ_sopz_ZP_3_2014_R) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W imieniu Zamawiającego:
Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny
3
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Download