Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku

advertisement
SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
IV KADENCJA
PROTOKÓŁ NR 48/14
KOMISJA ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU
Przewodniczący Radny: Andrzej Jaroch
10 czerwca 2014 roku
godz. od 15:00 do 15:40
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Sala 1222
Załączniki:
– Obecni radni i goście według załączonej listy
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Lista nieobecnych członków Komisji:
1. Elżbieta Gaszyńska;
2. Paweł Wróblewski.
Komisja zebrała się dnia 10 czerwca 2014 roku w sali 1222 (sala posiedzeń Sejmiku) gmachu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W posiedzeniu uczestniczyło
10 radnych. Obradom Komisji przewodniczył radny Andrzej Jaroch. Obradowano według
następującego porządku:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opiniowanie sprawozdania Zarządu Województwa Dolnośląskiego z wykonania
budżetu za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego na dzień
31 grudnia 2013 roku.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu SWD Andrzej Jaroch
– otworzył posiedzenie Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu. Przywitał wszystkich
gości oraz członków Komisji.
ad 1
Przewodniczący A. Jaroch – przeszedł do punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia
porządku obrad Komisji. Wobec braku uwag poddał porządek obrad pod głosowanie:
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
2
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
ad 2
Przewodniczący A. Jaroch – przeszedł do punktu porządku obrad dotyczącego opiniowania
sprawozdania Zarządu Województwa Dolnośląskiego z wykonania budżetu za rok 2013 oraz
sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku.
Poprosił o prezentacje.
Dyrektor Wydziału Funduszy Zagranicznych UMWD Edyta Szelągiewicz – zaprezentowała
ogólne informacje na temat wykonania budżetu za 2013 rok. Przedstawiła plan i wykonanie
budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013 r.:
Wyjaśniła, że na wykonanie przychodów zasadniczy wpływ miały wolne środki z 2012 roku
z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Przedstawiła wynik Budżetu
Województwa Dolnośląskiego w 2013 r.:
3
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Poinformowała, że na przedstawioną sytuację wpływ miało przede wszystkim wykonanie
ponadplanowych dochodów, przede wszystkich z tytułu zadań współfinansowanych
z budżetu Unii Europejskiej. Przypomniała, że ponieważ od 2010 roku środki europejskie nie
podlegają roczności budżetu, zatem jednostka samorządu terytorialnego może pod koniec
roku wnioskować o środki, które z założenia wydatkować będzie w roku następnym. W ten
sposób Województwo Dolnośląskie pod koniec 2013 roku otrzymało środki europejskie
w wysokości 23 661 880 zł. Nadmieniła, że na nadwyżkę budżetową wpływ miały także
ponadplanowe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – w wysokości
14 338 304 zł; opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – w wysokości 6 388 109
zł; naliczenie kar kontrahentom – ponadplanowe dochody w wysokości 4 510 406 zł.
Zaprezentowała nadwyżkę operacyjną Województwa Dolnośląskiego w 2013 r.:
4
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Przypomniała, że zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące
nie mogą być finansowane dochodami majątkowymi, muszą być finansowane tylko
i wyłącznie dochodami bieżącymi. Zaprezentowała dochody Województwa Dolnośląskiego
w roku 2013 według źródeł:
Nawiązując do źródła w postaci dotacji powiedziała, że głównie są to dotacje z budżetu
państwa, w szczególności na zadania z zakresu administracji rządowej – na te zadania kwota
planowanych dochodów na koniec 2013 roku wynosiła 265 321 793 zł, natomiast wykonanie
249 245 410 zł. Dodała, że ważne środki Województwo otrzymuje również z dotacji budżetu
państwa na współfinansowanie zadań unijnych – plan na koniec 2013 roku wynosił
87 638 621 zł, natomiast wykonanie 82 357 158 zł. Dochody ze źródeł innych niż wcześniej
wymienione to głównie środki europejskie, które województwo otrzymuje na zadania
własne. Plan na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 308 878 913 złotych, natomiast
ponadplanowe wykonanie wynosiło 332 617 523 zł. Na subwencję ogólną składa się część
wyrównawcza (kwota 37 000 000 zł), część oświatowa (70 000 000 zł), część regionalna
(78 000 000 zł).
5
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Zaprezentowała strukturę wykonania dochodów Województwa Dolnośląskiego w 2013 roku:
185,8 mln
363,8 mln
588,7 mln
332,6 mln
155,5 mln
udziały w podatkach
subwencja
dotacje
środki zagraniczne, w tym z Unii
Europejskiej
dochody uzyskiwane przez jednostki
budżetowe i sprzedaż majątku
Przedstawiła udział KGHM w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie
Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013:
6
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Dochody Województwa Dolnośląskiego w 2013 r.:
Zaprezentowała
wykonanie
wydatków
na
31
grudnia
w
latach
2007-2013
z wyszczególnieniem wydatków majątkowych:
7
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Przedstawiła wykonanie wydatków Województwa Dolnośląskiego w 2013 roku według
realizowanych dziedzin:
Nawiązując do wykonania wydatków budżetu Województwa w ujęciu procentowym
poinformowała, że transport stanowił ponad 37% wydatków, rolnictwo niecałe 17%,
wsparcie rozwoju regionalnego prawie 10%, edukacja i nauka ponad 9%, kultura, kultura
fizyczna i turystyka prawie 8%. Przedstawiła wykonanie wydatków majątkowych
Województwa Dolnośląskiego w 2013 r. według realizowanych dziedzin:
8
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Poinformowała, że wydatki majątkowe stanowiły blisko 40% wydatków ogółem. W ujęciu
procentowym:
 transport – prawie 41% wykonanych wydatków majątkowych;
 rolnictwo – prawie 30% wykonanych wydatków majątkowych;
 kultura, kultura fizyczna i turystyka – prawie 4% wykonanych wydatków
majątkowych.
Przedstawiła
wykonanie
wydatków
Województwa
Dolnośląskiego
w
2013
roku
na projekty zagraniczne w podziale na programy:
9
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Poinformowała, że ponad 77% ogólnych wydatków na projekty zagraniczne stanowią
wydatki majątkowe (kwota 474 957 724 zł) – pozostała kwota to wydatki bieżące. W ujęciu
procentowym ponad 54% wydatków wykonanych zostało w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego; Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko – prawie 19%, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 16% wykonanych
wydatków; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – prawie 6%; Europejska Współpraca
Terytorialna – prawie 4%. Obligacje i kredyty w latach 2006 – 2014:
10
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Poinformowała, że zadłużenie Województwa Dolnośląskiego na koniec 2013 roku wyniosło
552 650 000 złotych, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów była to kwota 473 650 000 zł,
z wyemitowanych obligacji 79 000 000 zł. Na obsługę zaciągniętego w 2013 kredytu
Województwo Dolnośląskie będzie musiało przeznaczyć kwotę ponad 24 000 000 zł. Cała
obsługa zadłużenia, które Województwo zaciąga od 2006 roku będzie kosztowała
366 259 744 zł.
11
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Podziękowała za uwagę.
Dyrektor Wydziału Finansów i Rachunkowości Beata Żarczyńska – przypomniała, że
sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2013 rok składa się z:
 bilansu z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego, sporządzonego na dzień
31 grudnia 2013 roku, zamykającego się sumą bilansową 292 584 418,82 zł
i wykazującego wynik wykonania budżetu w kwocie 38 154 013,53 zł;
 łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów 34 wojewódzkich
jednostek budżetowych, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku,
zamykającego się sumą bilansową 3 736 558 573,22 zł;
 łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków
zysków i strat wojewódzkich jednostek budżetowych za rok obrotowy 1 stycznia-31
grudnia 2013, wykazującego zysk netto: 962 451 174,84 zł;
 łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień
zmian w funduszu wojewódzkich jednostek budżetowych za rok obrotowy 1 stycznia
– 31 grudnia 2013, wykazującego wzrost funduszu o 348 519 237,81 zł.
Przypomniała, że sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego sporządzane jest
zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości i aktami
12
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
wykonawczymi, jakim jest między innymi rozporządzenie Ministra Finansów szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreśliła, że łączny bilans wykonania
budżetu, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu wskazują na tendencję
wzrostową działań, jakie podejmuje województwo. Suma bilansowa w przypadku wszystkich
omawianych sprawozdań jest wzrostowa: w przypadku bilansu z wykonania budżetu wzrost
sumy bilansowej wynosi 15% – wpływ po stronie aktywów miał wzrost środków pieniężnych
(o 15%, na koniec grudnia 2013 roku wynosił ogólnie 292 500 000 zł) oraz wzrosty
należności, które w roku 2014 zamieniły się na środki pieniężne. Po stronie pasywnej
na wzrost sumy bilansowej wpływ miał wynik z wykonania budżetu (w ujęciu procentowym
wzrost ten wynosił prawie 400%, nominalnie 51 000 000 zł). Zwróciła uwagę, że znaczącą
pozycją po stronie pasywnej są również zobowiązania finansowe – ich spadek również
pozytywnie wpływa na sumę bilansową. Jako drugie istotne sprawozdanie przedstawiła
łączny bilans wojewódzkich jednostek budżetowych – również pokazuje on, że suma
bilansowa wzrasta. Wpływ na wzrost tej sumy bilansowej w roku 2013 miały przede
wszystkim wzrosty rzeczowych aktywów trwałych, na które składa się przede wszystkim
wzrost wartości środków trwałych oraz wzrosty długoterminowych aktywów finansowych.
W środkach trwałych jest to przede wszystkim efekt prowadzonych inwestycji – największe
z nich są realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, Dolnośląski Zarząd Melioracji
i
Urządzeń
Wodnych
oraz
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego.
Poinformowała, że drugim elementem powodującym wzrost aktywów jest długoterminowy
majątek finansowy, ma to miejsce za sprawą objęcia udziałów i akcji między innymi w takich
spółkach jak Uzdrowisko Szczawno-Jedlina (20 000 000 zł), Uzdrowisko Lądek-Długopole
(17 000 000 zł), Sanatoria Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we
Wrocławiu, Arleg w Legnicy (1 500 000 zł). Po stronie aktywów znaczące procentowe
wykonanie miało miejsce w przypadku należności długoterminowych – dokonano dopłaty do
kapitału Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, która podlega zwrotowi (3 000 000
zł na koniec roku 2015 i 3 000 000 zł na koniec roku 2016). Zwróciła uwagę, że znaczącemu
13
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
wzrostowi po stronie pasywnej w łącznym bilansie uległ fundusz – jest on kategorią, która
odzwierciedla wszystkie działania mające miejsce po stronie aktywnej i jest wynikiem
przyjęcia na stan majątku trwałego oraz rozliczenia wyniku finansowego za rok poprzedni.
34 jednostki budżetowe w roku 2013 wypracowały zysk w wysokości 962 451 000 zł, ten zysk
jest nieznacznie niższy od wypracowanego rok wcześniej. Wyjaśniła, że powodem
mniejszego zysku są osiągnięte mniejsze odsetki, między innymi od lokat, a także dochody
budżetowe, które były niższe niż w roku 2012. Nadmieniła, że kategoria wyniku finansowego
w łącznym rachunku zysków i strat jednostek budżetowych jest kategorią memoriałową,
różni się tym od wypracowanej nadwyżki która prezentuje się w sposób kasowy. Jako
ostatnie sprawozdanie przedstawiła łączne zestawienie zmian funduszu – pokazuje on
również tendencje wzrostowe, wynikające z realizowanych wydatków majątkowych
przyjętych inwestycji.
Przypomniała,
że
sprawozdanie
finansowe
Województwa
Dolnośląskiego
podlega
obligatoryjnemu badaniu. Takie badanie za 2013 rok zostało przeprowadzone przez firmę
Fiskar, wybraną przez Sejmik uchwałą z dnia 7 listopada 2013 roku. Biegli w celu wydania
miarodajnej opinii o prawidłowości prowadzonych ksiąg i operacji określali próbę badawczą
14
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
– spośród 34 jednostek budżetowych wybrano najbardziej znaczące (w tym roku było to
8 jednostek, w których przeprowadzono szczegółową kontrolę poprawności stosowanych
zasad ewidencji i ujmowanych danych w sprawozdaniach). W próbce znalazł się między
innymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – wartość aktywów
wypracowanych przez te 3 jednostki stanowi 91% ogółu aktywów. Kolejnymi jednostkami
były Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu,
Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca,
Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
Przypomniała, że w wyniku czynności rewizji finansowej biegli mają obowiązek wydania
opinii i raportu z badania, poinformowała że opinia biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2013 jest pozytywna.
Wobec powyższego poprosiła o pozytywną opinię dla sprawozdania finansowego
Województwa Dolnośląskiego za rok 2013. Podziękowała za uwagę.
Grażyna Malczuk – nawiązując do kwestii dofinansowania spółki Arleg wskazała
na doniesienia mówiące, że kwota 1 500 000 zł dla tej spółki była przekazywana
z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch projektów na wkład własny. Zapytała, skąd
w takim razie przeznaczenie środków na podwyższenie kapitału. W kwestii środków
przeznaczonych dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zapytała, dlaczego
przekazana dopłata ma zostać zwrócona.
Dyrektor B. Żarczyńska – odpowiedziała, że nie ma innej możliwości jak podwyższenie
kapitału. Przepisy nie pozwalają na udzielenie dotacji.
G. Malczuk – zapytała o przyczyny dofinansowania spółki Arleg oraz jaki jest wynik finansowy
tej spółki.
Dyrektor B. Żarczyńska – odpowiedziała, że nie ma takiej informacji.
15
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
G. Malczuk – poprosiła o przedstawienie tej informacji przez sesją Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego w dniu 26 czerwca 2014 roku. Poprosiła o informację dotyczącą przedmiotu
oraz wartości obu projektów na wkład własny, w ramach których spółce Arleg przekazano
środki.
Dyrektor B. Żarczyńska – odpowiadając na pytanie dotyczące Dolnośląskiej Agencji
Współpracy Gospodarczej powiedziała, że była to dopłata do kapitału, która nie powoduje
wzrostu kapitału podstawowego, tylko jest zobowiązaniem w spółce i podlega zwrotowi.
Powiedziała, ze dopłata przekazana do DAWG w wysokości 6 000 000 zł została
w sprawozdaniu ujęta jako należność długoterminowa, jest ujmowana na kapitale
zapasowym lub rezerwowym.
Przewodniczący A. Jaroch – zwrócił uwagę, że kwalifikacja w sprawozdaniu budżetowym
wydatków na projekty zagraniczne dotyczy środków zagranicznych, ale przeznaczanych
na projekty lokalne.
Dyrektor E. Szelągiewicz – wyjaśniła, że przejściowym źródłem finansowania tych projektów
są środki zagraniczne. Dodała, że są to projekty własne województwa, od 2010 roku środki
europejskie na projekty unijnych beneficjentów, oprócz dotacji, nie są ujmowane
w budżecie. Są to środki na projekty własne województwa współfinansowane ze środków
zagranicznych.
Przewodniczący A. Jaroch – zapytał o dalsze głosy ze strony członków Komisji oraz
Dyrektorów Wydziałów Merytorycznych UMWD. Wobec braku pytań poddał pod głosowanie
opinię sprawozdania Zarządu Województwa Dolnośląskiego z wykonania budżetu za rok
2013 oraz sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia
2013 roku:
16
Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
___________________________________________________________________________
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przewodniczący A. Jaroch – poinformował, że w zakresie merytorycznym Komisji Rozwoju
Turystyki, Rekreacji i Sportu opinia wobec sprawozdań jest pozytywna.
ad 3
Przewodniczący A. Jaroch – przeszedł do punktu porządku obrad pn. „Sprawy różne, wolne
wnioski”. Wobec braku głosów w tym punkcie, a także wobec wyczerpania porządku obrad
zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego.
Protokolant:
Przewodniczący
Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Tomasz Juskowiak
Andrzej Jaroch
17
Download