Zapytanie ofertowe - BIP Urząd Miasta w Lubaniu

advertisement
OŚiGP.7013.10.2014.OrCh
Lubań, 15.07.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Miasta Lubań
zaprasza do złożenia oferty na usługę dot. dokonania przeglądu obiektu
Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu
przez specjalistę ornitologa i chiropterologa
pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt
(ptaków i nietoperzy) w ramach projektu pn:
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu”
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi programowymi
Instytucji
Zarządzającej
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w
transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach
realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3)”.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Miejska Lubań, reprezentowana przez:
Burmistrza Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia, które składa się z dwóch części, jest usługa dot. dokonania
przeglądu obiektu – Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 1 w Lubaniu – przez specjalistę
ornitologa i chiropterologa – pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień:
Część 1 zamówienia (ornitolog) – w aspekcie występowania miejsc gniazdowania
i schronień:
− jerzyków (łac. Apus apus),
− pustułek (łac. Falco tinnunculus),
−
jaskółek oknówek (łac. Delichon urbicum),
− wróbli domowych (łac. Passer domesticus).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”)
Działanie: 5.4. „Zwiększanie efektywności energetycznej”
str. 1
Część 2 zamówienia (chiropterolog) – w aspekcie występowania miejsc potencjalnego
rozrodu i hibernacji nietoperzy,
oraz wskazanie działania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających na okres
prowadzenia
robót
budowlanych
w przypadku
stwierdzenia miejsc
gniazdowania
i schronienia zwierząt (ptaków i nietoperzy) i sporządzenie dokumentacji z dokonanego
przeglądu (ekspertyza/opinia).
II. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY
Cenę ofertową należy określić jako ryczałtową dla całego zakresu robót wyrażoną w PLN.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
III.
MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
− Miejsce
wykonania
zamówienia:
budynek
Gimnazjum
Nr
1
przy ul. przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu, woj. dolnośląskie.
− Termin wykonania zamówienia:
• rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,
• zakończenie: nie później niż do 05 sierpnia 2014 r.
IV. WARUNKI
UDZIAŁU
POTWIERDZAJĄCE
W POSTĘPOWANIU.
W
POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKUMENTY
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe,
2) Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę:
− kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie kierunkowe (np. kserokopia
dyplomu ukończenia studiów wyższych w kierunku ).
V. KRYTERIUM
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w pkt. IV
niniejszego zapytania oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”)
Działanie: 5.4. „Zwiększanie efektywności energetycznej”
str. 2
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wymogiem
równości szans na rynku ofert poprzez porównanie co najmniej 2 ważnych ofert
pochodzących od różnych Wykonawców, na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty,
z uwzględnieniem wymogów z części II pkt 1-6 Wytycznych oraz w oparciu o kryterium cena.
W przypadku niewpłynięcia wymaganej ilości ofert (w tym żadnej oferty) w postępowaniu,
Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego1 Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria
i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia Wykonawcy.
Zamówienie zostanie udzielone
za wykonanie zamówienia.
Wykonawcy,
który
zaoferuje
najniższą
cenę
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miasta Lubań (pokój nr 10, II piętro), ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań (woj. dolnośląskie)
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
21 lipca 2014 r.
do godz.
1200
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY
Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
b) Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie kierunkowe (np. kserokopia dyplomu
ukończenia studiów wyższych w kierunku).
c) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
zawartością.
d) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
e) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach
(paczkach): wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty (paczkę) należy opisać następująco:
Burmistrz Miasta Lubań
Oferta na dokonanie przeglądu obiektu Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 1 w Lubaniu
przez specjalistę ornitologa i chiropterologa
Cześć 1 i / lub 2 zamówienia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
1
Może to być jeden z Wykonawców, który złożył ważną ofertę w ramach postępowania lub dowolnie wskazany
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich kryteriów i warunków określonych w zapytaniu
ofertowym.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”)
Działanie: 5.4. „Zwiększanie efektywności energetycznej”
str. 3
f)
Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres
Wykonawcy,
tak
aby
umożliwić
Zamawiającemu
odesłanie
oferty
złożonej
po terminie bez jej otwierania.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych
(cyfrowo i słownie), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli dotyczy.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
IX. INFORMACJE NA TEMAT UMOWY
Projekt umowy dla każdej części zamówienia, który zawiera istotne dla stron postanowienia
stanowi odpowiednio Załącznik nr 2A oraz 2 B do niniejszego zapytania.
X. DODATKOWE INFORMACJE
Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących m.in. termomodernizację budynku
Gimnazjum nr 1 w Lubaniu planowane jest w sierpniu 2014 r. po wyłonieniu
Wykonawcy robót budowlanych w przetargu nieograniczonym !!!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”)
Działanie: 5.4. „Zwiększanie efektywności energetycznej”
str. 4
Download