sygnatura - BIP Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

advertisement
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-154 Wrocław, tel. 71 340 64 29, 71 340 65 09, fax 71 340-62-03
KOMISJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Termin posiedzenia: 24 maja 2017 roku, środa, godzina 9:30
Miejsce: gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Porządek obrad:
Proponowany porządek obrad Komisji:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Nagroda Kulturalna Śląska 2017.
4. Koncepcja organizacji Kongresu wiedzy o krajach niemieckich.
5. Rok pamięci o reformacji na Dolnym Śląsku. Wrocław jako Europejskie miasto
reformacji.
6. Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2016
roku.
7. Opiniowanie Sprawozdania Finansowego Województwa Dolnośląskiego na dzień
31.12.2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa
Dolnośląskiego w roku 2016.
8. Sprawy różne.
Download