tutaj

advertisement
INTENSYWNY KURS PRZED EGZAMINEM NA APLIKACJE PRAWNICZE
Egzamin wstępny na aplikacje „korporacyjne” odbędzie się w dniu 24 września 2016 r.
Proponujemy Wam kurs stanowiący intensywne powtórzenie wiedzy do tego egzaminu.
Termin: 2 – 11 września 2016 r.
Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, sala 564.
Koszt: symboliczne 300 zł, zarówno dla absolwentów Uczelni Łazarskiego, jak i osób spoza uczelni.
w cenie materiały dydaktyczne dla uczestników.
UWZGLĘDNIAMY ZMIANY STANU PRAWNEGO NA DZIEŃ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW
WSTĘPNYCH!
ZAPISY – pod adresem: [email protected] wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za kurs
Nr konta: 59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
Tytuł przelewu: opłata za intensywny kurs przygotowujący do aplikacji (imię i nazwisko)
Kurs obejmie 100 godzin dydaktycznych, podczas których poruszane będą następujące zagadnienia
(z zakresu 44 aktów prawnych!!!) :
BLOK ADMINISTRACYJNO-USTROJOWY (4 – 5 września)



















ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
BLOK KARNY:
1





ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
BLOK CYWILNY: (3, 8 i 9)








ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
BLOK HANDLOWO-GOSPODARCZY:






ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
BLOK PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ:


Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany
wprowadzone Traktatem z Lizbony
Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone
Traktatem z Lizbony
BLOK PRAWA PACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: (2 września)




ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Bartłomiej Opaliński, doktor nauk prawnych, praktykujący radca prawny, adiunkt w Katedrze Nauki o
Administracji Uczelni Łazarskiego, pełnomocnik Dziekana WPiA ds. aplikacji prawniczych, w latach 2012
– 2015 pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie
prawa administracyjnego i prawa karnego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa
administracyjnego i prawa konstytucyjnego
Małgorzata Sekuła-Leleno – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i
Postępowania Cywilnego Uczelni Łazarskiego, asystentka sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego,
trenerka i autorka szkoleń oraz publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
2
Arkadiusz Turczyn – doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca w Uczelni Łazarskiego, starszy
asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, wykładowca w OIRP w Warszawie, w ORA w
Warszawie oraz w ORA w Łodzi, specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa
Unii Europejskiej, autor licznych publikacji naukowych.
3
Download