kodyfikacje-oswiecenia-austria-opracowanie

advertisement
4
Kodyfikacje Oświecenia -- AUSTRIA Kodeksy karne Owocem prac kodyfikacyjnych w Austrii
było kilka kodeksów: Theresiana - kodeks karny Marii Teresy z 1768 r., oparty w znacznej części na
Carolinie. Theresiana obejmowała przepisy prawa karnego materialnego i procesowego. W prawie
materialnym zakładano publiczno-prawny charakter przestępstw. Przestępstwa te podzielono jednak
na te, które naruszały interes publiczny oraz na naruszające interes jednostki (przestępstwa
prywatne, dochodzenie - w postępowaniu cywilnym).
Theresiana podzieliła przestępstwa na: bardzo ciężkie (kwalifikowana kara śmierci), ciężkie (kara
śmierci lub wyjęcie spod prawa) i lekkie.
Theresiana to kodeks okrutny, uwzględniający różnice stanowe, którego celem było odstraszanie
karą od przestępstwa. Theresiana dopuszczała stosowanie analogii, wymierzanie kar arbitralnych,
uwzględniała różnice stanowe. Stojąc na stanowisku wyłącznie odstraszającego charakteru kary
Theresiana zawiera szeroki wachlarz okrutnych kwalifikowanych kar śmierci. Trzeba jednak dodać,
że, szczególnie w ostatnich latach panowania cesarzowej Marii Teresy wykształciła się praktyka
ułaskawiania skazanych na śmierć. Leopoldina - kodeks karny z 1786 r ., wydany dla Toskany z
inicjatywy Leopolda II. Pierwszy w Europie kodeks karny, który pod bezpośrednim wpływem
dzieła Beccarii realizował postulaty doktryny humanitarnej. Oprócz zniesienia wszelkich okrutnych
kar cielesnych i hańbiących był to również pierwszy kodeks, który zniósł karę śmierci . W systemie
Leopoldiny podstawową karą była kara pozbawienia wolności . Pomimo to, że Leopoldina
obejmowała swym zasięgiem jedynie tereny włoskich posiadłości Habsburgów - odegrała jednak
istotną rolę w upowszechnianiu się myśli reformatorskiej prawa karnego. Josephina (1787 r.) kodeks cesarza Józefa II - o szerokim zasięgu obowiązywania. Josephina dotyczyła jedynie prawa
karnego materialnego (proces został skodyfikowany w 1788 r.). Josephina składała się z dwóch
części: O przestępstwach i karach kryminalnych (dot. przestępstw ciężkich)
O przestępstwach i karach politycznych (przestępstwa lekkie)
Najważniejszą nowością na skalę światową było przyjęcie zasady, że przestępstwem jest tylko taki
czyn, który jest uznany w tym kodeksie za przestępstwo . Kodeks zniósł także arbitralność sądów w
dziedzinie kar (w tym brak zróżnicowania kar w zależności od stanu społecznego sprawcy). Kodeks
zatem usankcjonował zasadę legalizmu: nullum crimen sine lege ; nulla poena sine lege . W zakresie
systemu kar Josephina opata była na założeniu funkcji kary jako czynnika resocjalizacyjnego dającego skazanemu szansę na naprawienie szkody oraz na poprawę siebie samego i możliwość
powrotu do uczciwego życia.
(…)
… uległy kary pozbawienia wolności. Wprowadzono możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary
i przedterminowego zwolnienia z więzienia.
Elastyczny i abstrakcyjny charakter sformułowań kodeksu pozwalał na dostosowanie go do różnych
zmian w doktrynie polityki kryminalnej. Dzięki temu zasadniczy trzon kodyfikacji zachował się do
czasów najnowszych.
W 1852 r. dokonano modernizacji Franciscany. Po dokonanych…
Historia prawa wykłady - Therasiana
Kodeksy karne austriackie - wykład
Tabele - kodeksy karne
tabele
Źródła prawa karnego
Historia państwa i prawa - wykład 11
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download