003 Koszty_uslug_transportowych

advertisement
Koszty usług transportowych
dóbr materialnych w przedsiębiorstwie
należą do podstawowej grupy kosztów
logistyki
• rozmiary
technicznej infrastruktury przepływu
fizycznego,
• zaangażowanie zasobów pracy w procesach
przepływu,
• zużycie materiałów, zwłaszcza paliw i energii,
w procesach transportowych i manipulacyjnych.
Koszty amortyzacji majątku trwałego,
zaangażowanego w realizację procesów logistycznych
(Ka); koszty te są wyznaczane przez iloczyn wartości
początkowej majątku trwałego zaangażowanego w procesach
logistycznych i przeciętnej stopy amortyzacji tego majątku;
Koszty pracy (Kp) – stanowią iloczyn zatrudnienia w procesie
logistycznym i przeciętnych wynagrodzeń wraz z narzutami;
Koszty zużycia materiałów, paliw i energii (Km) – są
sumą kosztów zużycia poszczególnych rodzajów tych czynników
rzeczowych;
Inne koszty przepływu (Kin), jak na przykład koszty z tytułu
podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu;
wielkość tych kosztów jest wyznaczana przez ilość bądź wartość
podstawy opodatkowania (np. wielkość gruntu zajęta pod
magazyny i drogi transportowe), wartość budynków i budowli
magazynowych oraz ustalone stawki podatku, rodzaj i typy
posiadanych pojazdów
Kpf = Ka + Kp + Km + Kin + Kut
Koszt jednostkowy transportu (zł)
odległość (km)
koszt transportu (zł)
samolot
samochód
kolej
statek morski
statek rzeczny
rodzaj gałęzi
koszt transportu (zł)
szybkość optymalna
szybkość (km/h)
koszt transportu (zł)
regularność
koszty transportu (zł)
podatność transportowa
Podatność naturalna wynika z fizykochemicznych
i biologicznych cech oraz właściwości produktów, które
stanowią ładunki.
Podatność techniczna wynika z wielkości ciężaru i objętości,
stanu skupienia oraz technicznego przygotowania ładunku do
przewozu, co wiąże się z jego opakowaniem transportowym lub
rodzajem zastosowanej jednostki ładunkowej.
Podatność ekonomiczna to odporność ładunków na
warunki i skutki przemieszczania, wynikające ze stosunku
wartości transportu do wartości ładunków.
Stanowią sumę wyrażonych w wartościach pieniężnych
nakładów
pracy
żywej
i
uprzedmiotowionej,
poniesionych przez niego w związku ze zrealizowaną
usługą transportową.
Zaliczamy do nich:
• nakłady na zużycie materiałów podstawowych i
pomocniczych, paliw, energii i narzędzi,
• nakłady na płace wraz z ubezpieczeniem społecznym
pracowników,
Kryteria klasyfikacji kosztów własnych w transporcie :
• podmiot, którego dotyczą;
• przedmiot działalności;
• jednostka odniesienia;
• rodzaj kosztów,
• okres, którego dotyczą,
• powiązania z procesami produkcji,
• możliwości oddziaływania na poziom kosztów,
• możliwości podziału kosztów.
Kjp =
gdzie:
Kjp
Kcw
P
Di
At
Agt
Td
F
Vt
B
qd
E
Kcw
-------- =
P
Kcw
--------------------------DiAtAgtTdFVtBqdE
– koszt jednostkowy wozokilometra
– całkowity koszt własny
– praca przewozowa w wozokilometrach
– wozodni inwentarzowe
– współczynnik gotowości technicznej
– współczynnik wykorzystania taboru gotowego technicznie
– średni dobowy czas pracy,
– współczynnik wykorzystania czasu pracy
– średnia szybkość techniczna,
- współczynnik wykorzystania przebiegu,
- średnia dynamiczna ładowność taboru w pracy,
– współczynnik dynamicznego wykorzystania ładowności taboru
Download