pelne-oraz-obszerne-notatki-z

advertisement
7
Pojęcia: O rganizacja - grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i
skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów.
Zarządzanie - zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie i
przewodzenie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie,
finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w
sposób prawny i skuteczny. Misja - jest zasadą działalności gospodarczej, której charakter określa
kierownictwo organizacji na podstawie przyjętych kryteriów, np.: preferencji klientów, oferowanych
produktów, przewagi konkurencyjnej. Jest ona charakterystyczną rolą przedsiębiorstwa wyrażającą
jego odrębność. Jest ona często formułowana w sposób emfatyczny, z polotem i brakiem
autentyzmu. Może stanowić pewne hasło identyfikujące pracowników z firmą i jej celami. Buduje
image firmy. Wizja - jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy założeniu
wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu organizacji w
przyszłości. Otoczenie zewnętrzne organizacji - wszystko to, co może na nią wpływać. Oczywiście,
granica dzieląca organizacje od jej otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasna i wyraźnie
określona. Otoczenie zewnętrzne składa się z dwóch warstw: otoczenia ogólnego (wymiar
ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy) i celowego
(konkurenci, klienci, dostawcy).
Otoczenie wewnętrzne - warunki i siły wewnątrz organizacji (np. zarząd, pracownicy i kultura
organizacji).
Oddziaływanie otoczenia na organizacje : zmienność otoczenia + złożoność = niepewność: dany
stopień jednorodności i dany stopień zmienności otoczenia wspólnie składają się na niepewność w
organizacji. Np. proste i stabilne otoczenie stwarza najmniejsza niepewność, a otoczenie złożone i
dynamiczne tworzy niepewność większą 5 Sil konkurencji M. Portera :
Zagrożenie ze strony nowych konkurentów, Próby wymanewrowania rywali, Zagrożenie
substytutami, Siła nabywców, Siła dostawców Analiza PEST - analiza makro otoczenia, dzieląca się
na segmenty: polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe, prawne. 8 cech
doskonał ej organizacji : Skłonność do działania, Trzymanie się blisko klienta, Autonomia i
przedsiębiorczość, Wydajność dzięki ludziom, Bezpośredni kontakt, Motywacja przez wartości,
Trzymanie się swojej specjalności, Funkcjonowanie w dziedzinie, którą firma poznała najlepiej,
prosta struktura oraz jednoczesna dyscyplina i swoboda.
(…)
… produkcji, oraz instrument controllingu strategicznego. Nazwa metody pochodzi od
amerykańskiej firmy consultingowej Boston Consulting Group, która jako pierwsza zastosowała to
narzędzie w 1969 roku. Metoda pozwala na ocenę możliwości rozwojowych firmy i określenie jej
pozycji strategicznej. Dzięki zastosowaniu tej metody przedsiębiorstwo może ustalić, które towary
(domeny) powinny zostać wycofane…
… - pracownik Skutek: Zwiększona wydajność, system różnicowych składek, usprawnienie pracy,
przerost zatrudnienia, wyzysk.
14 zasad zarzadzania Podział pracy, Autorytet, Dyscyplina, Jedność rozkazodawstwa, Jedność
kierownictwa, Podporządkowanie, Wynagrodzenie, Centralizacja, Hierarchia, Ład, Odpowiednie
traktowanie personelu, Stabilność personelu, Inicjatywa, Esprit de corbs (harmonia)
Efekt Hawthorne'a…
… nie pojawia się stosowane dotychczas wzmocnienie pozytywne. Najczęściej służy do
wytworzenia odruchu negatywnego, powstrzymującego organizm od reakcji na wcześniej utrwalony
bodziec warunkowy. Negatywne wzmocnienie nie powinno być traktowane, jako procedura kary.
Unikanie ryzyka - jedna z form postępowania wobec ryzyka, polegająca na zaniechaniu tej części
działalności organizacji, czy też korzystania…
… - zakłada, że motywacja, efektywność i zadowolenie zależą przede wszystkim od:
a) Oczekiwań pracownika związanych z proponowanym poziomem wydajności, b) Oceny przez
niego wysiłku potrzebnego do osiągnięcia tego poziomu, c) Wartości oczekiwanych nagród. W
teorii oczekiwań poprzez motywację do pracy rozumie się funkcję pożądanych rezultatów działania
oraz oczekiwania, że rezultaty te zostaną przez jednostkę…
… sytuacyjna - sugeruje, że uniwersalne podejścia nie mają zastosowania, ponieważ każda
organizacja jest jedyna w swoim rodzaju, a zachowanie kierownicze w danej sytuacji jest
uwarunkowane elementami niepowtarzalnymi, odpowiednimi tylko do tej sytuacji.
Prakseologia - to nauka zajmująca się badaniem ludzkich czynności celowych i świadomych, czyli o
sprawnym działaniu. Dąży ona do wypracowywania…
Motywowanie, sem III
Motywowanie - oddziaływanie na pracowników
Przywództwo i motywowanie-opracowanie
Nurt behawioralny w zarządzaniu
kierowanie zespołami - podejmowanie decyzji, omówienie - wdrażanie strategii
motywacja wg maslowa
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download