motywacja stres

advertisement
Piramida potrzeb Maslowa
Rodzaje motywacji
Radzenie sobie ze stresem
Potrzeby
transcendencji
Potrzeby
samorealizacji
Potrzeby szacunku i uznania
Potrzeby miłości i przynależności
Potrzeby bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne

Motywacja – stan gotowości istoty
rozumnej do podjęcia określonego
działania.

Jeśli człowiek jest świadomy wyniku
wykonywanych czynności wówczas ten
wynik będzie nazywany celem. Proces
motywacyjny składa się z zespołu
pojedynczych motywów.

Motywem nazwać zaś można przeżycie
pobudzające człowieka do działania lub
powstrzymujące go, lub przeszkadzające
jego wykonaniu.

Proces motywacyjny:
wzbudzanie energii;
ukierunkowywanie wysiłku na cel;
selektywność uwagi w stosunku do
bodźców – zwiększenie wrażliwości na
bodźce istotne;
 zorganizowanie reakcji w zintegrowany
wzorzec;
 kontynuowanie czynności, dopóki warunki,
które ją zapoczątkowały nie ulegną zmianie
 pobudzenie emocjonalne – uczucia dodatnie
(w przypadku realizacji zamierzeń) lub
ujemne (w przypadku niespełnienia)




Rodzaje motywacji:

Motywacja wewnętrzna to motywacja
powodująca zachowanie, którego celem nie
jest osiągnięcie zewnętrznych nagród, dana
aktywność jest celem samym w sobie.

Przykłady czynności motywowanych
wewnętrznie: jedzenie pączków, pływanie
żaglówką, słuchanie muzyki, (także praca
jeśli wiąże się z głębokim
zainteresowaniem), granie na komputerze.

Czynności motywowane wewnętrznie
prowadzą do specyficznego stanu
umysłu, nazywanego poczuciem
przepływu (ang. flow), które polega
na utracie samoświadomości i
poczucia upływu czasu oraz na
koncentracji na samej czynności
wykonywania zadania, z odsunięciem
na drugi plan jego rezultatu.

Ustalono także, że gdy czynność motywowana
jest wewnętrznie a jednocześnie jest silnie
nagradzana, to motywacja zmienia się na
zewnętrzną
i dana osoba traci przyjemność czerpaną
z tej aktywności, nawet jeśli ją wcześniej
bardzo lubiła.

Poprzez silne nagradzanie, grożenie karą (np.
przy nauce), stosowanie przymusu, presję
zewnętrzną, nacisk oceniania, można
spowodować, że dana osoba zaczyna
spostrzegać swoje działanie jako motywowane
tylko zewnętrznie, co prowadzi do utraty
przyjemności czerpanej z tego działania

Motywacja zewnętrzna (ang. extrinsic
motivation) to angażowanie się w daną
aktywność dla osiągnięcia konsekwencji
zewnętrznych (w odróżnieniu od motywacji
wewnętrznej).

Zachowanie jest tutaj tylko instrumentem
osiągnięcia czegoś innego.

Przykłady działań motywowanych
zewnętrznie: Chodzenie do dentysty, uczenie
się do egzaminu z przedmiotu, którego się nie
lubi, zatrzymanie pojazdu na znak policjanta.

Motywacja negatywna, zwana ujemną,
to mechanizm oparty na różnego rodzaju
karach związany
z zachowaniem typu „dążenie od”, który
opiera się na unikaniu. Im bliższa jest kara,
tym bardziej widoczny jest unik.

Powoduje ona u pracownika lęk przed
utratą m.in. stanowiska, wysokości
dotychczasowej pensji bądź nawet pracy, a
tym samym mobilizuje do efektywniejszych
działań, głównie
w celu uniknięcia kary.



Motywacja pozytywna, zwana
dodatnią, oparta jest na dodatnich
wzmocnieniach. Związana z
zachowaniem „dążenia do”, które to
zachowanie jest silniejsze im bliższa
jest droga do zapowiedzianej nagrody.
Motywacja pozytywna ma umożliwić
człowiekowi osiągnięcie lepszego niż
dotychczas poziomu zaspokojenia
potrzeb.

Deklaracja innym tego, co mamy zrobić. Czyniąc
to angażujemy własne ja. Nie podjęcie działania, bądź
nie wykonanie zadeklarowanego zadania może
wywołać w nas dysonans - nieprzyjemne napięcie wynikający z niezgodności tego co zapowiedzieliśmy,
że zrobimy (działanie) z tym co robimy (brak
działania).

Analiza celów. Podstawowa czynność. Jeśli wiemy
co jest dla nas naprawdę ważne i na czym nam zależy
łatwiej jest się za to zabrać. Jeżeli dane zadanie jest
dla nas bardzo istotne może to wzbudzić w nas
motywację wewnętrzną, czyli tendencję do
podejmowania i kontynuowania działania ze względu
na samą treść tej aktywności.

Zaplanowanie nagrody za wykonanie
celu. Łatwo jest zaplanować sobie
przyjemną nagrodę za wykonanie zadania.
Motywuje to również do pracy, ponieważ
kieruje nasze myśli na oczekiwaną nagrodę,
a nie na trudy podejmowanego działania.

Wizualizacja celu - twórcze
wykorzystanie wyobraźni. Dobrze jest
wyobrazić sobie to, co ma zostać zrobione,
to co chcemy osiągnąć. Dzięki wizualizacji
możemy przekształcić abstrakcyjny cel w
żywy, realny obraz.

Analiza negatywnych konsekwencji
niezrealizowania celu. Negatywne
konsekwencje są swego rodzaju stratą,
a ludzie nie lubią tracić.

Analiza pozytywnych konsekwencji
zrealizowania celu. Świadomość
tego, jakie korzyści możemy mieć
z podjęcia działania, a zarazem co
stracimy (nie doświadczymy tych
pozytywnych konsekwencji) może mieć
wpływ motywujący.

Gwarancja 5 minut - najtrudniejszy
jest pierwszy krok, trzeba po
prostu zacząć. Pierwsze 5 minut jest
najważniejsze, jeśli już coś zaczniemy
robić łatwiej jest to kontynuować.

Rozpoczęcie zadania od czegoś
prostego. Jeżeli zaczniemy od czegoś
prostego, bardzo prawdopodobne, że
na początku naszego działania
osiągniemy sukces, a to zachęci nas do
dalszej pracy.

Metoda szwajcarskiego sera - duże zadanie
do wykonania, to duży kawałek sera bez dziur.
Z tego zadania można wyodrębnić mniejsze
zadania, które są proste, mechaniczne i
zajmują nie więcej niż 5-10 minut.

W wolnych chwilach można zacząć od
wykonywania właśnie tych zadań (zawsze
można znaleźć kilka wolnych minut w ciągu
dnia, po co je tracić?) Pracując tą metodą w
końcu okaże się, że duże zadanie - duży
kawałek sera stanie się serem szwajcarskim,
który ma więcej dziur niż sera. Dziury te to już
wykonane małe zadania.


Podniesienie znajomości
przedmiotu. Łatwiej zabrać się do
robienia czegoś, o czym dużo wiemy,
zadanie nie wydaje się takie trudne.
Dla kompletnego laika w danej
dziedzinie może jawić się jako
niewykonalne, co zniechęci go do
działania.
Znajomość przedmiotu umożliwia
lepszą organizację działania, pozwala
na wydzielenie z dużego zadania
mniejszych

Stres jest definiowany w psychologii
jako dynamiczna relacja adaptacyjna
pomiędzy możliwościami jednostki a
wymogami sytuacji (stresorem),
charakteryzująca się brakiem
równowagi. Podejmowanie zachowań
zaradczych jest próbą przywrócenia
równowagi.
Trzy typy reakcji na stres:
Dystres jest reakcją organizmu na zagrożenie,
utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych
celów i zadań człowieka, pojawia się w
momencie zadziałania bodźca, czyli stresora.
 Eustres to stres pozytywnie mobilizujący do
działania.
 Neustres to bodziec dla danej osoby neutralny
w działaniu, chociaż dla innych bywa on
eustresowy lub dystresowy
 Radzenie sobie ze stresem (coping) to
poznawcze i behawioralne wysiłki skierowane
na opanowanie, zredukowanie lub tolerowanie
zewnętrznych lub wewnętrznych żądań.



Radzenie sobie ze stresem
(coping) to poznawcze i
behawioralne wysiłki skierowane na
opanowanie, zredukowanie lub
tolerowanie zewnętrznych lub
wewnętrznych żądań.










Objawy ostrego stresu
pobudzenie emocjonalne
wzrost ciśnienia krwi
przyspieszenie akcji serca
ból głowy
ból brzucha
przyspieszenie oddechu
suchość w ustach
"gęsia skórka"
wzrost stężenia glukozy we krwi


Fazy stresu:
Faza alarmowa. Początkowa,
alarmowa reakcja zaskoczenia i
niepokoju z powodu
niedoświadczenia i konfrontacji z
nową sytuacja. Wyróżniamy w niej
dwie subfazy:
 Stadium szoku.
 Stadium przeciwdziałania szokowi.
Jednostka podejmuje wysiłki obronne.

Faza przystosowania (odporności). Organizm
uczy się skutecznie i bez nadmiernych
zaburzeń radzić sobie ze stresorem. Jeśli
organizm poradzi sobie z trudną sytuacją
wszystko wraca do normy. W innym wypadku
następuje trzecia faza.

Faza wyczerpania. Stałe pobudzenie całego
organizmu (przewlekły stres) prowadzi do
wyczerpania zasobów odpornościowych, co
może prowadzić do chorób
psychosomatycznych. W szczególnych
wypadkach prowadzi nawet do śmierci.

Główne rodzaje sposobów radzenia sobie
ze stresem to:

poszukiwanie informacji o sytuacji i jak
sobie w niej radzić;
bezpośrednie działanie zmierzające do
zmiany sytuacji lub uspokojenia się;
wstrzymanie się od działania
( niereagowanie na zaczepki i prowokacje);
procesy intrapsychiczne (zaprzeczenie,
odsuwanie myśli o kłopotach);
zwrócenie się do innych po pomoc.




Wyróżnia się trzy główne style
radzenia sobie ze stresem:
 aktywne zachowanie – czyli reakcje,
które zmieniają sytuację;
 poznawcze radzenie sobie – czyli
reakcje, które zmieniają znaczenie
lub ocenę stresu;
 unikanie – czyli reakcje, które
zmierzają do kontroli przykrych
uczuć



Poznawcze procesy decydujące o odzyskaniu
równowagi, czyli ważne dla udanej adaptacji do
sytuacji stresowej są następujące:
1)
ocena i jej przeformułowanie, szczególnie
w sytuacji zagrożenia i niebezpieczeństwa;
2)
poszukiwanie nowych informacji na temat
specyfiki sytuacji lub zadania, próby ujęcia
sytuacji z nowego punktu widzenia, poszukiwanie
alternatywnych rozwiązań, zbieranie informacji
od innych i uczenie się od nich;
3)
poszukiwanie odpowiednich wzorców
zachowań, które mogą być zastosowane lub
dostosowane do danej sytuacji;



4)
odnoszenie się do analogicznych doświadczeń z
przeszłości, czyli przypominanie sobie podobnych
problemów lub okoliczności, które zostały kiedyś
opanowane, w celu upewnienia się, że aktualny
problem, jako podobny do tych dawnych, również
może być rozwiązany lub przezwyciężony;
5)
poszukiwanie związku między stresującymi
wydarzeniami i aktualnym obrazem siebie a
funkcjonowaniem w przeszłości i posiadanymi
umiejętnościami społecznymi;
6)
odbieranie rzetelnych informacji zwrotnych
dotyczących własnego zachowania, planów i celów;
7)
modyfikowanie poziomu aspiracji oraz
nabywanie umiejętności przyczyniających się do
rozwoju .
Download