spółki, udziałowców - Krajowa Informacja Skarbowa

advertisement
Koszty uzyskania przychodów
Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa
Czy są kosztem uzyskania przychodu (spółki, udziałowców) i kiedy wydatki związane
z założeniem spółki z o.o.?
Kosztami związanymi z założeniem spółki są:
- opłata notarialna za zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego,
- opłata za sporządzenie odpisów umowy spółki,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki,
- opłata sądowa od wniosku za zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- opłata za poświadczenia notarialne wzorów podpisów osób uprawnionych do
reprezentowania spółki, dołączane do wniosku o wpis spółki do rejestru,
- opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- koszty obsługi prawnej?
W praktyce koszty zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego ponoszone są przez
wspólników spółki bądź spółkę z o.o. w organizacji. Pozostałe koszty ponoszone są co do
zasady przez spółkę w organizacji. Możliwość zaliczenia wydatków - związanych
z założeniem spółki - do kosztów uzyskania przychodów można rozpatrywać w dwóch
płaszczyznach. Po pierwsze w aspekcie określenia podmiotu, który dany wydatek ponosi
(wspólnicy nowo zawiązanej spółki lub spółka z o.o. w organizacji). Po drugie
w płaszczyźnie ustalenia, czy dany rodzaj wydatków można zakwalifikować do kosztów
uzyskania przychodów.
Odnosząc się do pierwszej kwestii, zwrócić uwagę należy, że ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych nie reguluje kto - w związku z założeniem nowej spółki kapitałowej - dany
wydatek powinien ponieść, tj. czy powinien on obciążyć udziałowców czy spółkę.
Wskazania wymaga jednak, iż zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą
zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji. Podmiot ten uzyskuje na mocy art. 1 pkt 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych podmiotowość prawnopodatkową, jako podatnik
podatku dochodowego od osób prawnych.
Zawarcie umowy spółki stanowi więc cezurę wyznaczającą byt spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji dla celów podatkowych, a zatem również możliwość
ponoszenia przez nią wydatków, które mogłyby być kwalifikowane jako koszty uzyskania
przychodów. Tym samym koszty sporządzenia aktu notarialnego powołującego do życia
spółkę kapitałową w organizacji oraz koszty obsługi prawnej z tym związanej powinny co do
zasady spoczywać na jej udziałowcach, jako osobach podpisanych na umowie spółki.
Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa.
Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl .
Informujemy, że pod numerem infolinii: z tel. stacjonarnych 801 055 055, z tel. komórkowych 22 330 03 30, z zagranicy +48 22 330 03 30
Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 18.00.
Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl , strony internetowej
Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl .
Wydatki na objęcie udziałów w spółce kapitałowej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów z tego tytułu w momencie odpłatnego zbycia udziałów - w przypadku wkładu
pieniężnego (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych - t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), bądź w dacie objęcia udziałów
i wykazania z tego tytułu przychodu w wysokości wartości nominalnej wydanych udziałów w przypadku wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo (art. 15 ust. 1o tej ustawy).
Jeżeli wydatki te - związane z zawarciem umowy spółki i utworzeniem kapitału zakładowego
- zostaną poniesione przez spółkę w organizacji, to należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 12
ust. 4 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody otrzymane na
utworzenie kapitału zakładowego korzystają z wyłączenia z katalogu przychodów
podatkowych. W konsekwencji czego odpowiadające im wydatki, ze względu na treść art. 15
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, t.j. brak związku z przychodami podatkowymi, nie
będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych.
Pozostałe z wymienionych wydatków, które są ponoszone w związku z funkcjonowaniem
spółki z o.o. w organizacji, a w szczególności wydatki na zgłoszenie do Krajowego Rejestru
Sądowego (obowiązek zgłoszenia spoczywa na zarządzie spółki - art. 164 § 1 Kodeksu spółek
handlowych) i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz koszty
obsługi prawnej związane z tymi czynnościami, powinny być zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz ust. 4d
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów spółki w dacie ich poniesienia, jako koszty uzyskania przychodów, inne niż
koszty bezpośrednio związane z przychodami.
Podstawa prawna:
- Art. 12 ust. 4 pkt 4, art. 15 ust. 1, ust. 1o, ust. 4d, art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888
ze zm.),
 Art. 161 § 1, art. 164 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.).
Download