Podatek dochodowy od osób fizycznych w teorii iw praktyce

advertisement
„Podatek dochodowy od osób fizycznych w teorii i w praktyce – obowiązki płatnika i
podatnika wobec urzędu skarbowego”
Opis szkolenia
Szkolenie jest kierowane do kierowników i pracowników działów księgowości, personalnych,
płac, osób fizycznych prowadzących różne formy działalności gospodarczej oraz osób chcących
pogłębić znajomość przepisów prawa podatkowego.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie pełnych informacji z zakresu podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz omówienie zmian wprowadzonych w tej ustawie z dniem 1 stycznia 2013r.
Usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego pozwoli na
prawidłowe podejmowanie decyzji w zakresie rozliczeń podatkowych.
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zostało wzbogacone licznymi przykładami
praktycznymi. W czasie szkolenia zostaną przedstawione zasady sporządzenia informacji oraz
deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Szkolenie podsumuje rok 2013
oraz wskaże na zamiany jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014r.
Korzyści dla uczestników:
W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności naliczania i rozliczania podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Metody pracy podczas szkolenia:
Analiza przypadków, ćwiczenia, wspólna dyskusja.
Program:
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
 definicja podmiotu
 definicja przedmiotu opodatkowania
2. Źródła przychodów
 stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w
rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
praca nakładcza, emerytura lub renta;
 działalność wykonywana osobiście;
 pozarolnicza działalność gospodarcza;
 działy specjalne produkcji rolnej;
 najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w
tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz
gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie
działów specjalnych produkcji rolnej,
z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 odpłatne zbycie
 inne źródła.
3. Zwolnienia przedmiotowe











zwolnienia przedmiotowe
przychody zwolnione od podatku np:
ekwiwalenty
odszkodowania
świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z funduszu świadczeń socjalnych
dopłaty do wypoczynku
okulary dla pracujących przy monitorze ekranowym
szkolenia
imprezy integracyjne
zakwaterowanie
ubezpieczenie przez pracodawcę
4. Koszty uzyskania przychodów
 koszty uzyskania przychodów
 koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy pracowników w tym wiele umów u
jednego pracodawcy,
 wysokość i sposób dokumentowania 50% kosztów ze stosunku pracy, z uwzględnieniem
zmian obowiązujących od 2013r.,
 kwestie związane ze stosowaniem kosztów uzyskania po ustaniu stosunku pracy,
 koszty uzyskania przychodu przy umowach cywilnoprawnych - warunki zastosowania
50% koszty uzyskania przychodu, omówienie zmian, dokumentowanie kosztów
faktycznie poniesionych
 koszty nie stanowiące uzyskania przychodu
5. Szczególne zasady ustalenia dochodu
 opodatkowanie ryczałtem,
 karta podatkowa,
 podatkowa książka przychodów i rozchodów
6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 skala podatkowa
 podstawa opodatkowania
 wysokość podatku
7. Pobór podatku i zaliczek na podatek przez płatników
 pobór podatku przez podatników
 pobór zaliczek przez płatników
8. Opodatkowanie pracownika








przychodów ze stosunku pracy
przychodów z umów zlecenia
umów zawartych między osobami fizycznymi
dochodów emerytów i rencistów
wynagrodzenia członków zarządu, rad nadzorczych
dywidend
dochodów dzieci
stypendiów
9. Odliczenia od dochodu i od podatku, z uwzględnieniem zmian obowiązujących
od 2013r. w tym:




koszty uzyskania przychodów z umów o dzieło
zmiana w zakresie zasad korzystania z ulgi na dzieci
likwidacja ulgi na Internet
zasady rozliczania ulgi na Internet dla osób posiadających pierwszy raz dostęp do
Internetu
 zmiany dokumentowani wydatków w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
 rozliczanie osób samotnie wychowujących dzieci
10. Pracodawca jako płatnik







odpowiedzialność z tytułu zaliczki
pensje w obcej walucie
niepodjęcie wynagrodzenia
PIT-4R
PIT11/8B
PIT-2
PIT – 40
11. Dyskusja
Prowadzący: Anna Zajączkowska
doświadczony ekonomista, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych,
specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca wielu uczelni z
dziedziny "finanse i rachunkowość”.
Organizacja szkolenia
Zajęcia odbędą się Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu - w godzinach 9.00-15.00. (14 godzin
dydaktycznych)
Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Opłata:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 390 zł od osoby
Zapisy:
Zainteresowanych prosimy o pobranie i wypełnienie formularza rekrutacyjnego, a następnie
dostarczenie go wraz z dowodem wpłaty osobiście, drogą pocztową, faksem bądź e-mailem do
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń.
Szczegółowych informacji udziela:
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Dekerta 26-28 (parter, pokój 060)
tel. 056 66 09 270-271
fax. 056 66 09 207
[email protected]
Download