Prezentacja RF 6 rachunek wyników

advertisement
Rachunek wyników
Wynik finansowy
WYNIK FINANSOWY
REZULTAT OSIĄGNIĘTY
PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA
DANY OKRES I WYRAśONY
W MIERNIKU PIENIĘśNYM
KONTO
WYNIK FINANSOWY
Koszt pozyskania przychodów
ze sprzedaŜy produktów
Przychody ze sprzedaŜy
produktów
Wartość sprzedanych towarów
w cenie nabycia
Przychody ze sprzedaŜy
towarów
Wartość sprzedanych
materiałów w cenie nabycia
Przychody ze sprzedaŜy
materiałów
WYNIK NA
SPRZEDAśY
Pozostałe koszty operacyjne
WYNIK NA
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
Pozostałe przychody
operacyjne
WYNIK NA
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
Koszty operacji
finansowych
Przychody z operacji
finansowych
WYNIK NA
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne
WYNIK FINANSOWY
BRUTTO
Wynik na sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
produktów,
towarów i
materiałów
Przychody ze
sprzedaŜy
produktów,
towarów i
materiałów
Powstaje wskutek odjęcia od właściwych przychodów (ze
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów) kosztów
wytworzenia produkcji sprzedanej, do których zalicza się
m. in. wartość sprzedanych towarów i materiałów, zuŜycie
materiałów i energii, ceny obcych usług, amortyzację,
wynagrodzenia dla pracowników, podatki i opłaty.
Wynik na sprzedaŜy
– sposób ustalania kosztów
Istnieją dwa sposoby ewidencjonowania
kosztów:
układ porównawczy
układ kalkulacyjny
Układ porównawczy
Koszty ewidencjonuje się według kryterium
rodzajowego, czyli wyróŜnia się następujące grupy
kosztów:
ZuŜycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Oprócz tego występuje pozycja „zmiana stanu
produktów”.
Układ kalkulacyjny
Koszty ewidencjonuje się według kryterium
funkcjonalnego, czyli wyróŜnia się następujące
grupy kosztów:
Techniczny koszt wytworzenia – koszty
bezpośrednie wytworzenia produktów (płace,
zuŜycie materiałów, itp.) oraz uzasadniona część
kosztów pośrednich przypadająca na dany
produkt
Koszty sprzedaŜy
Koszty zarządu
Porównanie układów kosztów
Przy obu ujęciach otrzymuje się te same rezultaty,
chociaŜ są odmienne sposoby ustalania kosztów
pozyskania przychodów
Przy kalkulacyjnym wariancie koszty uzyskania
przychodów są ustalone w oparciu o bieŜące dane z
kont dotyczące kosztów okresu obrotowego,
natomiast w wariancie porównawczym dane
bieŜące z kont kosztów okresu obrotowego muszą
być korygowane o wartość zmniejszenia lub
zwiększenia stanu produktów
Wariant kalkulacyjny ma większą wartość
poznawczą, umoŜliwiając ocenę opłacalności w
przekroju poszczególnych rodzajów sprzedaŜy
Wynik na działalności operacyjnej
Wynik na sprzedaŜy skorygowany o saldo,
wynikające z zestawienia pozycji "pozostałe
przychody operacyjne" z "pozostałymi
kosztami operacyjnymi".
W przychody wpisuje się tu m. in. przychody ze
sprzedaŜy składników majątku trwałego,
otrzymane dotacje, uzyskane odszkodowania,
rozwiązane rezerwy.
W koszty - wartość sprzedanych składników
majątku trwałego, utworzone rezerwy, odpisane
naleŜności nieściągalne, zapłacone
odszkodowania.
Wynik na działalności gospodarczej
Wynik na działalności gospodarczej to wynik
na działalności operacyjnej powiększony lub
pomniejszony o wynik na operacjach
finansowych.
Przychody finansowe obejmują m. in. otrzymane
dywidendy, otrzymane odsetki, dodatnie róŜnice
kursowe.
Koszty finansowe natomiast obejmują m. in.
odsetki do zapłaty, odpisy aktualizujące wartość
finansowego majątku oraz ujemne róŜnice
kursowe.
Zysk brutto
Zysk brutto to wynik na działalności
gospodarczej skorygowany o wynik na
operacjach nadzwyczajnych.
Operacje nadzwyczajne to koszty i
przychody związane ze zdarzeniami
losowymi, rezultaty postępowania
układowego (naprawczego) lub zaniechania
pewnego rodzaju działalności.
Zysk netto
WYNIK FINANSOWY
BRUTTO
OBOWIĄZKOWE
OBCIĄśENIA WYNIKU
WYNIK FINANSOWY
NETTO
Zysk netto
Zysk netto powstaje poprzez
skorygowanie wyniku finansowego
brutto o obowiązkowe obciąŜenia
wyniku finansowego brutto, takie jak
podatek dochodowy
inne płatności z nim zrównane na
podstawie odrębnych przepisów np.
obowiązkowa dywidenda w
przedsiębiorstwach państwowych lub
oprocentowanie kapitału w spółkach
skarbu państwa
Wynik finansowy brutto a
podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy oblicza się od podstawy
opodatkowania, która moŜe róŜnić się od
wyniku finansowego brutto.
Wynik ten jest doprowadzany do podstawy
opodatkowania poprzez pozaksięgowe
doliczenie do niego kosztów nie stanowiących
kosztu uzyskania przychodu (NKUP) oraz
odliczenia przychodów nie uwzględnianych dla
potrzeb podatku dochodowego.
Wynik finansowy brutto a
podstawa opodatkowania
Do przychodów podatkowych nie zaliczamy:
Dodatnich róŜnic kursowych z wyceny
Pobranych przedpłat na poczet dostaw
towarów i usług (<50% wartości)
Zwróconych i umorzonych podatków
CIT/VAT
Odsetek naliczonych, ale nie otrzymanych
Wynik finansowy brutto a
podstawa opodatkowania
Podatkowymi kosztami uzyskania przychodów nie
są:
Wartość własnej pracy podatnika, jego
małŜonka i dzieci oraz wartość diet z tytułu
podróŜy słuŜbowych osób prowadzących
działalność
Darowizny
Podatek dochodowy i podatek od spadków i
darowizn
Niezrealizowane ujemne róŜnice kursowe
Niezapłacone odsetki
Kary, opłaty i grzywny orzeczone w
postępowaniu karnym, skarbowym i
administracyjnym
Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych
regulacji zobowiązań wobec budŜetu
Rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności,
których nieściągalność nie została
uprawdopodobniona
Koszty reprezentacji i reklamy niepublicznej w
wysokości przekraczającej 0,25% przychodów
ogółu przychodów podatkowych
Amortyzacja nieplanowa
Podział wyniku finansowego
ZYSK
Przeznacza się na:
pokrycie strat z lat ubiegłych
kapitał zapasowy i
rezerwowy
wypłatę dywidendy
podwyŜszenie kapitału
zakładowego
zasilenie zakładowego
funduszu świadczeń
socjalnych
nagrody dla pracowników
tantiemy dla zarządu
STRATA
Pokrywa się z:
dopłat wspólników
kapitału zapasowego lub
rezerwowego
zysków lat następnych
Podział wyniku finansowego
Zasady określające podział zysków :
w pierwszej kolejności na pokrycie strat z lat ubiegłych
w spółkach S.A. 8% zysku za dany rok trzeba
przeznaczyć ma zwiększenie kapitału zapasowego dopóki
kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału
zakładowego
kwota do podziału między wspólników nie moŜe
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielne zyski z lat ubiegłych oraz
o kwoty przeniesione z utworzonych wcześniej z zysku
kapitałów zapasowego i rezerwowego. Wartość tą naleŜy
pomniejszyć o niepokryte straty oraz o kwoty, które
zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być
przekazane z zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
Download