KONTA WYNIKOWE

advertisement
KONTA WYNIKOWE
Konta wynikowe – powstają w wyniku
pionowego podziału konta „Wynik
finansowy”. Informują o przebiegu procesów
kształtujących wynik finansowy w określonych
przedziałach czasowych.
Służą do ujęcia procesów gospodarczych,
operacji wynikowych i ustalenia wyniku
finansowego.
Wynik finansowy jednostki
kształtują:
- osiągnięte przychody i zyski,
- poniesione koszty i straty.
Przychody
to prawdopodobne, przyszłe
korzyści jednostki w okresie
sprawozdawczym, w postaci
wpływów lub innego zwiększenia
wartości aktywów, albo
zmniejszenia wartości zobowiązań
i rezerw, o wiarygodnie określonej
wartości,
Przychody
które ostatecznie doprowadzą do
wzrostu kapitału własnego lub
zmniejszenia niedoboru kapitału
własnego w inny sposób niż
wniesienie środków przez
udziałowców lub właścicieli.
KOSZTY I STRATY
to prawdopodobne zmniejszenia
przyszłych korzyści jednostki w
okresie sprawozdawczym, o
wiarygodnie określonej wartości,
w postaci wydatków lub innego
zmniejszenia wartości aktywów,
albo do zwiększenia wartości
zobowiązań i rezerw,
KOSZTY I STRATY
które ostatecznie doprowadzą do
zmniejszenia kapitału własnego
lub do zwiększenia niedoboru
kapitału własnego w inny sposób
niż pobranie środków przez
udziałowców lub właścicieli.
STRATY I ZYSKI
NADZWYCZAJNE
to straty i zyski powstające na
skutek zdarzeń trudnych do
przewidzenia, poza działalnością
operacyjną jednostki, nie związane
z ogólnym ryzykiem jej
prowadzenia.
Wynik finansowy
Przed podziałem pionowym saldo
konta „Wynik finansowy” oznacza
ostateczny wynik finansowy
osiągnięty przez daną jednostkę,
ale nie pokazuje jakie koszty i
przychody kształtowały ten wynik.
Wynik finansowy
W celu uzyskania informacji o
osiągniętych przychodach i
poniesionych kosztach dokonuje
się podziału pionowego konta
„Wynik finansowy”.
Wynik finansowy
Ze strony Ct wyodrębnia się
zwiększenia wyniku finansowego:
- przychody,
- zyski nadzwyczajne.
Wynik finansowy
Ze strony Dt wyodrębnia się
zmniejszenia wyniku finansowego:
- koszty,
- straty nadzwyczajne,
- podatek dochodowy.
Wynik finansowy
Konta
przychodów
i
zysków
nadzwyczajnych
funkcjonują
podobnie do kont pasywnych zwiększenia po stronie Ct.
Wynik finansowy
Konta kosztów i strat
nadzwyczajnych oraz „Podatku
dochodowego” funkcjonują jak
konta aktywne – zwiększenia po
stronie Dt.
KLASYFIKACJA
PRZYCHODÓW
PRZYCHODY
PRZYCHODY OPERACYJNE
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
PRZYCHODY ZE SPRZEAŻY PRODUKTÓW
PRZYCHODY FINANSOWE
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
TOWARÓW I MATERIAŁÓW
Przychody z działalności
operacyjnej
- związane są z działalnością
operacyjną jednostki.
Przychody ze sprzedaży:
- wyrobów gotowych,
- usług,
- materiałów i towarów.
Pozostałe przychody operacyjne
(związane pośrednio z działalnością
operacyjną):
- przychody ze zbycia środków
trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych,
Pozostałe przychody operacyjne
- odpisane przedawnione
zobowiązania,
- otrzymane odszkodowania, kary,
grzywny oraz darowizny.
Przychody finansowe
- przychody z tytułu dywidend,
odsetek,
- przychody ze sprzedaży aktywów
finansowych,
- dodatnie różnice kursowe,
- odpisy
aktualizujące
wartość
inwestycji.
KLASYFIKACJA KOSZTÓW
KOSZTY
KOSZTY OPERACYJNE
KOSZTY ZWYKŁEJ
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
KOSZTY FINANSOWE
POZOSTAŁE
KOSZTY OPERACYJNE
Koszty zwykłej działalności
operacyjnej
koszty działalności podstawowej –
koszty
wytwarzania
wyrobów,
koszty świadczenia usług, sprzedaż
towarów,
koszty ogólnozakładowe (zarządu)
– koszty funkcjonowania jednostki
jako całości oraz zarządzania
jednostką.
Koszty zwykłej działalności operacyjnej
-
amortyzacja majątku trwałego,
zużycie materiałów i energii,
zużycie usług obcych,
podatki i opłaty,
wynagrodzenia,
ubezpieczenia
społeczne
i
inne
świadczenia,
- pozostałe
(np.
koszty
podróży
służbowych).
Koszty finansowe
- odsetki i prowizje od zaciągniętych
kredytów i pożyczek, odsetki zwłoki w
zapłacie zobowiązań i inne,
- wartość sprzedanych inwestycji,
- odpisy aktualizujące wartość inwestycji,
- ujemne różnice kursowe.
Pozostałe koszty operacyjne
(związane pośrednio z działalnością
operacyjną jednostki):
- koszty związane ze zbyciem środków
trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych,
- odpisane należności przedawnione,
umorzone, nieściągalne,
Pozostałe koszty operacyjne
- obciążające jednostkę
- odszkodowania, kary i grzywny,
- nieodpłatnie przekazane przez
jednostkę aktywa (w tym w drodze
darowizny).
Wynik finansowy
Wynik finansowy =
Przychody
– Koszty związane z
uzyskaniem przychodu
Koszty związane z uzyskaniem
przychodu
koszty sprzedanych produktów i
towarów niezależnie od tego, w
jakim okresie koszty te zostały
poniesione.
W zależności od prowadzonej
działalności koszty działalności
podstawowej obejmują:
koszty
handlowe
–
to
w
działalności
handlowej
koszty
utrzymania punktów sprzedaży,
koszty działalności usługowej –
koszty związane ze świadczeniem
usług,
W zależności od prowadzonej działalności
koszty działalności podstawowej obejmują:
koszty działalności produkcyjnej –
koszty wytwarzania wyrobów na
wydziałach produkcyjnych.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Element sprawozdania
finansowego jednostki.
Źródło informacji o wynikach
działalności jednostki.
Sporządza się go za rok bieżący i
poprzedni.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Występują dwa warianty rachunku
zysków i strat:
- kalkulacyjny,
- porównawczy.
Wymogi formalne rachunku
zysków i strat:
określenie podmiotu, dla którego jest
sporządzany,
określenie roku obrotowego, którego dotyczy,
datę sporządzenia i podpisy osób
odpowiedzialnych za gospodarkę finansową
jednostki,
dane liczbowe wyszczególnione w określonym
porządku i układzie.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za rok ..........
A. Przychody ze sprzedaży (produktów,
towarów i materiałów)
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za rok ..........
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(F+G-H)
J. Przychody finansowe
K. Koszty finansowe
L. Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (I+J-K)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za rok ..........
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)
O. Podatek dochodowy
P. Zysk (strata) netto (N-O)
„Koszt własny sprzedaży”
Zgodnie z zasadą współmierności
przychodów i kosztów wynik
finansowy kształtują tylko koszty
wytworzenia produktów
sprzedanych. Koszty te ujmuje się
na koncie „Koszt własny
sprzedaży”.
„Koszt własny sprzedaży”
Obejmują one koszty wytworzenia
produktów sprzedanych, które
podlegają
przeksięgowaniu
z
odpowiedniego
konta
„Koszty
działalności
podstawowej”
(„Koszty produkcji” lub „Koszty
działalności usługowej”).
„Koszt własny sprzedaży”
Księgowania na koncie „Koszt własny
sprzedaży” dokonuje się :
- w momencie wydania sprzedanych
produktów,
- na koniec miesiąca.
Download