Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - kalkulacja

advertisement
Rachunkowość
prof. nzw. dr hab. Wiesława Caputa
Europejskie Centrum Usług Biznesowych
[email protected]
1
FORMY OPODATKOWANIA
OPODATKOWANIE NA ZASADACH OGÓLNYCH
KSIEGI RACHUNKOWE
DZIENNIK
FORMY
RYCZAŁTOWE
KARTA PODATKOWA
RYCZAŁT OD
PRZYCHODÓW
EWIDENCJONOWANY
CH
PODATKOWA KSIEGA
PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW
KSIEA GŁÓWNA
KSIEGI POMOCNICZE
ZESTAWIENIE OBROTÓW
I SALD
INWENTARZ
Rachunkowość finansowa w systemie rachunkowości
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Sprawozdania wewnętrzne
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Bilans,
Rachunek zysków i strat,
pozostałe sprawozdania
finansowe
Ustawa o rachunkowości
PRAWO BILANSOWE
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
Sprawozdania podatkowe /CIT,
PIT itd./
Ustawy podatkowe
PRAWO PODATKOWE
KLASY RACHUNKOWOŚCI
•
rachunkowość finansową, która koncentruje się na
pozyskaniu, przetworzeniu i prezentacji informacji o kondycji
ekonomiczno-finansowej podmiotu, wg ściśle określonych
metod, zasad i reguł ,
• rachunkowość podatkową, pozwalającą przedsiębiorcom na
rozliczanie się z obciążeń podatkowych zgodnie z zasadami
prawa podatkowego,
• rachunkowość zarządczą zaspakajającą potrzeby informacyjne
kierownictwa przedsiębiorstwa.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
„system informacyjny przedsiębiorstwa, który w
mierniku pieniężnym prezentuje sytuację majątkową i
finansową przedsiębiorstwa oraz przebieg realnych
zdarzeń gospodarczych, za pomocą specyficznych metod,
zasad , form i rozwiązań organizacyjno-technicznych”
Istota i zakres sprawozdawczości finansowej
Sprawozdawczość finansowa - zbiór informacji ujednoliconych pod względem
tematycznym, uzyskiwanych w procesie pozyskania danych i przetworzenia ich w
informacje ekonomiczne służące wewnętrznym i zewnętrznym użytkownikom tego
systemu
Podstawowe sprawozdania finansowe
•
•
•
Bilans
Rachunek zysków i strat
informację dodatkową.
Dodatkowo podmioty, które są zobligowane do corocznego badania i ogłaszania
sprawozdań finansowych,
sporządzają:
•
rachunek przepływów pieniężnych
•
zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym.
Do wymienionych sprawozdań dołącza się również sprawozdanie z działalności jednostki,
jeśli obowiązek ten
wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. /art. 49uor/
Proces realizacji informacyjnej funkcji rachunkowości
ETAP I
ETAP II
ETAP III
POZYSKANIE
DANYCH
PRZETWARZANIE
DANYCH
PREZENTACJA
INFORMACJI







Zdarzenie
Wycena
Dokumentacja



Grupowanie danych
Ewidencja
Kalkulacja
menedżerowie
instytucje publiczne

Inwentaryzacja
Sprawozdawczość
Analiza
Planowanie
właściciele
pracownicy
ODBIORCY
INFORMACJI
konkurenci
inwestorzy
kredytodawcy
Podstawowe zasady i reguły jakościowe rachunkowości finansowej
Zasady nadrzędne
Reguły jakościowe
Zasada wiernego i rzetelnego obrazu
Porównywalności
Zasada memoriału
Kompletności
Zasada współmierności przychodów i kosztów
Neutralności
Zasada ostrożnej wyceny
Istotności
Zasada ciągłości
Terminowości
Zasada kontynuacji działalności
zrozumiałości
Zasady metodologiczne
Zasada podmiotowa
Zasada bilansowa
zasada memoriału
• Nakłada ona na przedsiębiorstwa obowiązek
ujmowania wszystkich osiągniętych przychodów i
poniesionych kosztów, niezależnie od terminu ich
zapłaty.
• W konsekwencji w rachunkowości wyraźnie oddziela
się od siebie takie pojęcia, jak koszt i wydatek, czy
pojęcia przychodu i wpływu. Ustawa o
rachunkowości z dnia 29 września 1994, Dz.U. Nr
121, poz. 591 ze zm., art. 6 ust.1
Zasada memoriału a zasada kasowa
ZAKUP ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
ZASADA
MEMORIAŁU
fa
X
ot
X
ZASADA KASOWA
31.12
wb
X
X
Zasada współmierności przychodów i kosztów
• Współmierność oznacza, że w wyniku
finansowym za dany okres sprawozdawczy,
uwzględnia się tylko te przychody, które
zostały zrealizowane w danym okresie i tylko
te koszty, które zostały faktycznie poniesione
lub przypisane do danego okresu.
zasady ostrożnej wyceny
•
•
•
•
•
•
Zasada ta odnosi się, tak do wyceny majątku i kapitałów jednostki, jak i do procedury
ustalania wyniku finansowego. Jako wiodącą podstawę wyceny przyjmuje tzw. koszt
historyczny, co oznacza, że składniki aktywów i pasywów wycenia się zgodnie z ceną ich
nabycia lub kosztem wytworzenia.
Ostrożność oznacza w szczególności, konieczność uwzględnienia w wyniku
finansowym:
zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składnika aktywów,
wszystkich poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych,
wyłącznie niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i strat nadzwyczajnych,
rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Wymienione zdarzenia uwzględnić należy również wtedy, gdy wystąpiły one po
momencie bilansowym a rzeczywistym sporządzeniem sprawozdań finansowych.
op.cit art. 7 ust. 1
Zasada kontynuacji działalności
• Przy wycenie aktywów i pasywów, przy ustalania wyniku finansowego
jednostki zakłada się, że będzie ona kontynuowała działalność w dającej
się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie.
Zasada ciągłości
zabezpiecza porównywalność informacji płynących z rachunkowości w
długich okresach czasu. Zgodnie z zasadą z okresu na okres stosować
należy te same zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, tak by bilans zamknięcia był jednocześnie bilansem otwarcia
nowego roku.
•
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm., art. 5
Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
•
•
•
•
•
•
•
na dzień kończący rok obrotowy,
na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, i
zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej. Można nie zamykać i nie otwierać
ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółek kapitałowych, jak również
wtedy, gdy w myśl Ustawy, przejęcie następuje metodą łączenia udziałów i nie
powoduje powstania nowej jednostki,
w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki
przez inną jednostkę, w szczególności na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia, jeżeli w wyniku podziału lub
połączenia powstaje nowa jednostka, w szczególności na dzień poprzedzający dzień
wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości
na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami. /art.12uor/
Zasady prezentacji aktywów i pasywów
BILANS DWUSTRONNY
AKTYWA
WARTOŚĆ PASYWA
AKTYWA TRWAŁE
KAPITAŁY WŁASNE
AKTYWA OBROTOWE
KAPITAŁY OBCE
ZASADA WZRASTAJACEJ
PŁYNNOŚCI
WARTOŚĆ
ZASADA WZRASTAJĄCEJ
WYMAGALNOŚCI
Pojęcie aktywów
Aktywa to: powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, takie zasoby
majątkowe przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:
• są kontrolowane przez jednostkę, co oznacza, że podmiot ma zdolność do kontrolowania
dopływu korzyści wynikających z posiadania aktywu i przejmuje zarazem ryzyko z nimi związane,
• posiadanie składnika aktywów wiąże się z dużym
prawdopodobieństwem dopływu przyszłych korzyści ekonomicznych dla
jednostki,
• istnieje możliwość wyodrębnienia aktywu i precyzyjnego oszacowania
jego wartości. Składnik uznaje się za wyodrębniony jeżeli jednostka może go odpłatnie zbyć, użyczyć
innej jednostce lub przekazać przyszłe korzyści przypisane do tego składnika, bez wyzbycia się korzyści
płynących z innych aktywów używanych w tej samej działalności
Bilansowa struktura aktywów
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
K
AKTYWA
TRWAŁE
A
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
T
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Y
A
AKTYWA
OBROTOWE
W
ZAPASY
NALEŻNOŚCI KROTKOTERMINOWE
INWESTYCJE KROTKOTERMINOWE
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Pojęcie pasywów
Pasywa to inaczej kapitały, jakimi może dysponować przedsiębiorstwo.
Obejmują one:
• kapitały własne – kapitały niewymagalne stanowiące własność
przedsiębiorstwa
• zobowiązania jednostki - wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązek
wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub przeszłych aktywów jednostki.
• rezerwy, tzn. zobowiązania, których termin wymagalności i kwota nie są
pewne,
• bierne rozliczenia międzyokresowe - prawdopodobne zobowiązania
jednostki przypadające na dany okres sprawozdawczy.
Bilansowa klasyfikacja pasywów
KAPITAŁY
WŁASNE
KAPITAŁ
PODSTAWOWY
KAPITAŁY
SAMOFINANSOWANIA
Kapitał zapasowy
Kapitały rezerwowe
Wynik finansowy
PASYWA
ZOBOWIĄZANIA I
REZERWY
REZERWY
Kapitał z aktualizacji
wyceny
ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
Pozostałe kapitały
rezerwowe
Bilans uproszczony
AKTYWA
PASYWA
A. Aktywa trwałe
C. Kapitał własny
I.
Wartości niematerialne i prawne
I.
Kapitał podstawowy
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III.
Należności długoterminowe
III.
Udziały /akcje/ własne /wielkość ujemna/
IV.
Inwestycje długoterminowe
IV.
Kapitał /fundusz/ zapasowy
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
V.
Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny
B. Aktywa obrotowe
VI.
Pozostałe kapitały /fundusze rezerwowe/
I.
Zapasy
VII.
Zysk /strata/ z lat ubiegłych
II.
Należności krótkoterminowe
VIII. Zysk /strata/ netto
III.
Inwestycje krótkoterminowe
IX.
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
/wielkość ujemna
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II.
Zobowiązania długoterminowe
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
IV Rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA RAZEM
Zadania bilansu
Informacja o zmianach stanu i struktury
aktywów i pasywów
Informacje o zasadach finansowania
jednostki i ich zmianach
Otwarcie ksiąg rachunkowych
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Informacje o zmianach rentowności
wykorzystania kapitałów
Informacje o stopniu zadłużenia
jednostki
BILANS
Stworzenie materialnych podstaw
do rewizji finansowej
Informacje o zmianach w
zakresie płynności finansowej
ZADANIA INFORMACYJNE
ZADANIA SYSTEMOWE
Operacje bilansowe
operacje zmieniające strukturę bilansu, ale nie wpływające na wynik
finansowy
• Operacje aktywne
A+ A- suma bilansowa bez zmian
• Operacje pasywne P+ P• Operacje mieszane A+ P+ suma bilansowa rośnie
A- P- suma bilansowa maleje
AKTYWA
PASYWA
ŚRODKI TRWAŁE
1000
KAPITAŁ PODSTAWOWY
1000
MATERIAŁY
1000
ZYSK
1000
NALEŻNOŚCI
1000
KREDYT BANKOWY
1000
KASA
1000
ZOBOWIĄZANIA
1000
KONTO
urządzenie księgowe pozwalające na:
1. ustalenie stanu początkowego danego składnika
2. Rejestrowanie zmian w stanie składnika
3. Ustalenie stanu końcowego
Wn/Dt
Obroty
Wn
10000
20000
30000
nazwa konta
symbol
Ma/Ct
10000
30000
Saldo Wn
Obroty
Ma
Systematyka kont
Księga
główna
Zapis
podwójny
KONTA
Konta syntetyczne
Konta
bilansowe
Konta
aktywne
Konta
pasywne
Księgi
pomocnicze
Zapis
powtórzony
Konta analityczne
Konta podmiotowe
Konta wynikowe
Konta
kosztów i kategorii
pokrewnych
Konta
przychodów i kategorii
pokrewnych
Konta przedmiotowe
PASYWA
ŚRODKI TRWAŁE
1000
KAPITAŁ PODSTAWOWY
1000
MATERIAŁY
1000
ZYSK
1000
NALEŻNOŚCI
1000
KREDYT BANKOWY
1000
KASA
1000
ZOBOWIĄZANIA
1000
Środki trwałe
BO 1000
+
Kapitał podstawowy
_
1000
-
BO 1000
+
1000
BO
+
zobowiązania
1000
BO
+
BO 1000
+
BO
+
kasa
zysk
materiały
BO 1000
+
należności
1000
BO
+
BZ
BZ
Kredyt bankowy
Zestawienie obrotów i sald
konta
kasa
Salda
początkowe
Obroty bieżące
Razem obroty
Salda końcowe
WN
WN
MA
WN
MA
WN
20
30
120
30
90
10
100
130
130
100
Kredyt
bankowy
RAZEM
MA
100
100
10
100
30
30
MA
90
90
90
Operacje wynikowe kształtują wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Operacje dotyczące kosztów i kategorii pokrewnych
• Operacje dotyczące przychodów i kategorii pokrewnych
Wynik finansowy
Konta bilansowe
Konta bilansowe
Konta kosztów i kategorii
pokrewnych
+
-
Konta przychodów i
kategorii pokrewnych
+
+
przeniesienie
przeniesienie
Rachunek zysków i strat
BZ ZYSK
BZ STRATA
BILANS
+
-
Funkcje rachunku kosztów
•
•
•
•
•
informacyjną,
polegającą na dostarczeniu odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym, wielowymiarowych
informacji o kosztach i efektach działań przeszłych, aktualnych i zamierzonych, umożliwiając
tym samym zaspokojenie ich potrzeb informacyjnych,
analityczną,
która pozwala na badanie i interpretowanie informacji dostarczanych przez system rachunku
kosztów w celu oceny poziomu, dynamiki i struktury kosztów oraz wyników finansowych i
efektywności działalności jednostki.
kontrolną,
znajdującą odzwierciedlenie w dostarczaniu różnym szczeblom zarządzania, traktowanym jako
środki odpowiedzialności, informacji o kosztach, w celu oceny stopnia osiągnięcia
wyznaczonych zadań i stopnia wykorzystania postawionych do dyspozycji środków, a następnie
kontroli poziomu kosztów.
optymalizacyjną,
polegającą na stworzeniu podstaw do dokonywania wyboru optymalnych wariantów działania
poprzez dostarczanie informacji opisujących różne sytuacje decyzyjne w jednostkach
gospodarczych.
motywacyjna
znajdującą wyraz w dostarczaniu informacji o kosztach, które umożliwiają stworzenie systemu
mierników ocen i bodźców dla ośrodków odpowiedzialności w celu lepszego zaangażowania
pracowników w realizację wyznaczonych celów i zadań.
ZADANIA RACHUNKU KOSZTÓW
 kontrola
gospodarności w perspektywie całego przedsiębiorstwa oraz
ośrodków odpowiedzialności, których działalność spowodowała powstanie
kosztów,
 obserwacja i analizę zmian strukturalnych zachodzących w
przedsiębiorstwie,
 ustalenie wielopoziomowego wyniku finansowego w przekroju rodzajów
działalności przedsiębiorstwa, klientów, obszarów sprzedaży itp.,
 kalkulację kosztu wytworzenia produktów i wycenę zapasów,
 podejmowanie decyzji gospodarczych odnoszących się do
przygotowania produkcji, ocenę efektywności konstrukcji, od której zależą
koszty produkowanych wyrobów, oraz zastosowanej technologii,
 aktywne przeciwdziałanie marnotrawstwu drogą wstępnej kontroli zużycia
oraz wykrywanie rezerw produkcyjnych i źródeł obniżki kosztów własnych.
KOSZTY I STRATY- ART. 3 UOR UST.31
uprawdopodobnione zmniejszenia korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie
określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia
wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału
własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków
przez udziałowców lub właścicieli
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
BILANS
AKTYWA
PASYWA
ZWIĘKSZENIA
ZOBOW.
ZMNIEJSZENIA
ZMNIEJSZENIA
KAP. WŁASN
KOSZTY
PRZYCHODY I ZYSKI
-
ART. 3 UOR UST.30
uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia
wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą
do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż
wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
BILANS
AKTYWA
PASYWA
ZMNIEJSZENIA
ZOBOW.
ZWIĘKSZENIA
ZWIĘKSZENIA
KAP. WŁASN
PRZYCHODY
Kryteria klasyfikacji kosztów
1. Sfery działalności:
-
Koszty działalności podstawowej
Koszty pozostałej działalności operacyjnej
Koszty działalności finansowej
Działalność
operacyjna
Działalność gospodarcza
Działalność
statutowa
koszty
przychody
Wartość sprzedanych towarów w cenie
zakupu
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Przychody ze
sprzedaży:
materiałów,
towarów,
produktów
ZESPÓŁ 4
ZESPÓL 5
Wynik na sprzedaży
Pozostała
działalność
operacyjna
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe
przychody
operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej
Działalność finansowa
Koszty finansowe
Przychody
finansowe
Wynik brutto na działalności gospodarczej
Zdarzenia losowe
Straty nadzwyczajne
Zyski
nadzwyczajne
Wynik brutto
Obowiązkowe obciążenia
wyniku finansowego
Podatek dochodowy
-
Koszty własne sprzedaży
Przychody ze sprzedaży .
towarów
Należności od odbiorców
1000
1230
FA
VAT należny
Wartość sprzedanych
towarów
Towary
230
800
800
800
Wz
Kryteria klasyfikacji kosztów
1. Możliwość podziału na mniejsze elementy rodzajowe
- Koszty proste
Amortyzacja
zużycie materiałów i energii,
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
- Koszty złożone
Produkcja podstawowa
Koszty wydziałowe
Koszty zarządu
Koszty sprzedaży
Produkcja pomocnicz
Kryteria klasyfikacji kosztów
3. Możliwości podziału na nośniki
•
•
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
4. Reakcja kosztów na rozmiary aktywności
• Koszty stałe
• Koszty zmienne
5. Wpływ kosztów na wynik finansowy
• Koszty aktywów
• Koszty okresu
Konto 400 – „Amortyzacja”
Ujmuje się na nim:
•
amortyzację środków trwałych,
•
amortyzację wartości niematerialnych i prawnych,
•
inwestycje w obcych środkach trwałych,
•
a także amortyzację nieruchomości (budynków i budowli) wybudowanych
na cudzym gruncie, amortyzację obcych środków trwałych otrzymanych
do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu,
Konto 401 – „Zużycie materiałów i energii”
Na koncie tym ujmuje się:
•koszty zużycia materiałów podstawowych, pomocniczych, wyrobów
i półfabrykatów obcej produkcji,
•materiałów budowlanych i technicznych,
•opakowań,
•części zamiennych do maszyn, urządzeń i środków transportu,
•paliw stałych, ciekłych i gazowych, olejów napędowych i
energetycznych,
•materiałów biurowych i reklamowych,
Konto 404 – „Wynagrodzenia”
Konto to wykorzystywane jest do ujęcia wypłat pieniężnych oraz wartości świadczeń
w naturze wypłacanych bądź wydawanych przez jednostkę pracownikom lub innym
osobom fizycznym, jako wynagrodzenie za wykonywaną na jej rzecz pracę bez względu
na charakter stosunku pracy.
Konto 402 – „Usługi obce”
Konto to służy do ewidencji rzeczywistej wartości, tj. kosztów wynikających
z faktur dostawców, wykonanych na rzecz jednostki wszelkiego rodzaju robót i usług przez inne jednostki gospodarcze. Zalicza się
do nich przede wszystkim usługi polegające na:
•wykonywaniu obróbki obcej
•wykonywaniu usług spedycyjnych związanych z zakupem i sprzedażą materiałów, towarów i produktów gotowych,
•wykonywaniu usług załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych w zakresie materiałów, towarów, produktów gotowych i
innych składników majątkowych,
•wykonywaniu wszelkiego rodzaju pośrednictwa handlowego w tym usług komisowych,
•prowadzeniu obsługi bankowej, finansowej, maklerskiej,
•świadczeniu usług poligraficznych i im podobnych,
•świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia, udzielaniu konsultacji, wykonywaniu ekspertyz, usług instruktażowych i
oświatowych (prowadzenie szkoleń, prelekcji),
•praniu i naprawie odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i roboczego, sprzętu ochrony osobistej,
•wykonywaniu usług informatycznych, np. opracowanie i konserwacja programów i sprzętu komputerowego,
•wykonywaniu usług dotyczących gospodarki rolnej i leśnej, np. usług agrotechnicznych, sanitarno-weterynaryjnych,
rekultywacyjnych,
•prowadzeniu badań wód i ścieków,
•świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia,
•wynajmowaniu sprzętu, pomieszczeń, lokali, urządzeń, z czym związana jest opłata czynszów najmu i dzierżawy,
•świadczeniu usług rachunkowości.
Konto 403 - Podatki i opłaty
•
•
•
•
•
•
Konto to służy do ujęcia zaliczanych w koszty podatków i opłat, a między innymi:
podatku od nieruchomości,
podatków od środków transportu,
podatku od towarów i usług w części nie podlegającej rozliczeniu z Urzędem
Skarbowym lecz zaliczeniu w koszty,
podatku akcyzowego,
opłaty skarbowej,
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, a także innych opłat o podobnym
charakterze np. na Państwowy Fundusz
Osób Niepełnosprawnych.
Konto 409 – „Pozostałe koszty”
W obrębie tego konta ujmuje się pozostałe nie ujmowane na innych kontach zespołu 4,
rodzaje kosztów prostych, a m.in.:
• koszty ubezpieczeń rzeczowych,
• koszty reprezentacji i reklamy (jeżeli nie ujęto ich na koncie „Usługi obce”),
• opłaty za użytkowanie środków trwałych wynajętych w ramach umów leasingowych,
• opłaty notarialne i sądowe,
• składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa,
• koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostki,
a w szczególności obejmujące wydatki na diety, noclegi, przejazdy, dojazdy,
różne inne koszty nie zaliczone do innych wymienionych rodzajów
Konto 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników”
Do kosztów świadczeń na rzecz pracowników aktualnie zalicza się grupę składek na:
•ubezpieczenia społeczne (w tym np.: emerytalne, rentowe itp.),
•Fundusz Pracy,
•Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wnoszonych przez zakład pracy na rzecz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
•odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
Niektóre jednostki, zakładające takie rozwiązanie w zakładowym planie kont ujmują na tym koncie również koszty
innych świadczeń na rzecz pracowników, a m.in.:
•dopłaty do pracowniczych biletów miesięcznych,
•koszty szkolenia i dokształcania pracowników,
•ekwiwalenty za użyczenie własnych pomieszczeń, maszyn, urządzeń, ogrzewania,
za transport materiałów, itp.,
•koszty związane z wyposażaniem pracowników w odzież, obuwie robocze i ochronne, sprzęt ochrony osobistej, a
także inne koszty BHP,
•koszty posiłków regeneracyjnych i wzmacniających,
•różne inne nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników.
Zespól 4
Konta bilansowe
xxx
xxx
Zespól 5
Rozliczenie kosztów
xxx
x
Zespól 5
x
Rozdzielnik kosztów
Zespól 5
x
KONTA BILANSOWE
1. PONIESIONO KOSZTY RODZAJOWE
2. ROZDZIELNIK KOSZTÓW
3. ROZLICZONO KOSZTY WYDZIAŁOWE
4. PRZYJĘTO WYROBY DO MAGAZYNU
5. 5WYDANO ODBIORCY SPRZEDANE WYROBY
6. WYSTAWIONO FAKTURĘ ZA SPRZEDANE WYROBY
A, B, C, D - PRZENIESIENIE
ZESPÓL 4
1
E
PRODUKCJA
PODSTAWOWA
ROZLICZENIE
KOSZTÓW
5
4
2
KOSZT WYTWORZENIA
SPRZEDANYCH PRODUKTÓW
WYROBY GOTOWE
KOSZTY
WYDZIAŁOWE
B
WYNIK FINANSOWY
3
PRZYCHODY ZE
SPRZEDAŻY
PRODUKTÓW
KOSZTY ZARZADU
C
A
VAT NALEŻNY
KOSZTY SPRZEDAŻY
D
ROZRACHUNKI Z
ODBIORCAMI
6
KONTA BILANSOWE
ZESPÓL 4
WYNIK FINANSOWY
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
PRODUKTÓW
E
1
A
ZSP
F
PRODUKCJA
PODSTAWOWA
KOSZT WYTWORZENIA
SPRZEDANYCH PRODUKTÓW
WYROBY GOTOWE
5
4
KOSZTY
WYDZIAŁOWE
B
ROZLICZENIE KOSZTÓW
6
3
KOSZTY ZARZADU
C
2
KOSZTY SPRZEDAŻY
VAT NALEŻNY
D
1. PONIESIONO KOSZTY RODZAJOWE
2. ROZDZIELNIK KOSZTÓW
3. ROZLICZONO KOSZTY WYDZIAŁOWE
4. PRZYJĘTO WYROBY DO MAGAZYNU
5. WYDANO ODBIORCY SPRZEDANE WYROBY
6. WYSTAWIONO FAKTURĘ ZA SPRZEDANE WYROBY
A, B, C, D - PRZENIESIENIE
ROZRACHUNKI Z
ODBIORCAMI
ZSP
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
• Przychody ze sprzedaży środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych,
• odpisane zobowiązania: przedawnione,
umorzone
•Odpisy aktualizujące wartość aktywów
• wartość sprzedanych składników aktywów
trwałych netto
• koszty związane ze sprzedażą, likwidacją lub
nieplanowanymi odpisami amortyzacyjnymi
środków trwałych,
• koszty odpisanych inwestycji, które nie dały
zamierzonego efektu
• koszty likwidacji wartości niematerialnych i
prawnych
• odpisane należności: przedawnione,
umorzone i nieściągalne
• utworzone rezerwy na spodziewane straty
• odpisy aktualizujące wartość zapasów
rzeczowych składników aktywów obtorowych
• zapłacone: odszkodowania, kary i grzywny
• przekazane darowizny
Przykładowe koszty i przychody finansowe
KOSZTY FINANSOWE
PRZYCHODY FINASNOWE
• różnice między wartością sprzedaży a
wartością po której następuje wykup własnych
obligacji
• wartości nabycia lub zakupu sprzedanych
papierów wartościowych lub udziałów
• odsetki od zobowiązań, pożyczek i
kredytów(w tym odsetki za zwłokę)
• różnice między wartością sprzedaży a
wartością po której następuje wykup własnych
obligacji
• prowizje bankowe
• potrącane dyskonto
• ujemne różnice kursowe
• aktualizacja wyceny posiadanych udziałów,
papierów wartościowych
• Przychody ze sprzedaży papierów
wartościowych oraz udziałów
• Odsetki od należnosci, pożyczek itp. ( w tym
odsetki za zwłokę)
• potrącone dyskonto
• Otrzymane dywidendy
Wynik na sprzedaży – WARIANT PORÓWNAWCZY
Zużycie materiałów i energii
Amortyzacja
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów
Przychody ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
Wartość sprzedanych materiałów i towarów w
cenie zakupu
WARIANT KALKULACYJNY
Wartość sprzedanych materiałów i towarów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Koszty zarządu
Koszty sprzedaży
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów
Przychody ze sprzedaży produktów
Porównawcza i kalkulacyjna prezentacja podstawowej działalności



wariant porównawczy
Wariant kalkulacyjny
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
Przychody
netto
ze
sprzedaży
materiałów, towarów, produktów
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia świadczeń na
własne potrzeby jednostki
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Koszty układu rodzajowego
- Zużycie materiałów i energii
- Usługi obce
- Podatki i opłaty
- Wynagrodzenia
- Świadczenia na rzecz pracowników
- Amortyzacja
- Pozostałe koszty
 Wartość sprzedanych materiałów i
towarów

Przychody ze sprzedaży materiałów,
towarów, produktów
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ




Wartość
sprzedanych
towarów
i materiałów
Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów
Koszty zarządu
Koszty sprzedaży
Wynik na sprzedaży
Wynik na sprzedaży
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Wynik na działalności operacyjnej
PRZYCHODY FINANSOWE
KOSZTY FINANSOWE
Wynik z działalności gospodarczej
Produkcja podstawowa
Koszty zarządu
i sprzedaży
-Materiały bezpośrednie
-Płace bezpośrednie
-Inne koszty bezpośrednie
-Koszty pośrednie
nieprodukcyjne
Koszty wydziałowe
-pozostałe pośrednie
koszty wytwarzania
KW
Zapasy
produktów
Wynik na
sprzedaży
Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów
Wynik finansowy w rachunku kosztów pełnych – Wariant kalkulacyjny
Produkcja podstawowa
Wyroby gotowe
Koszt wytworzenia
sprzedanych
produktów
KW
Koszty wydziałowe
Produkcja w toku
Koszty zarządu
KO
KO
WYNIK FINANSOWY
Koszty sprzedaży
KO
WYNIK FINANSOWY – WARIANT PORÓWNAWCZY
KOSZTY UKŁADU
RODZAJOWEGO
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻU
MATERIAŁÓW, TOWARÓW, PRODUKTÓW
WYNIK FINANSOWY
+/_
ZMIANA STANU
PRODUKTÓW
Download